Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kommissionens arbetsordning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kommissionens arbetsordning

Europeiska kommissionen är en av EU:s sju institutioner. Den upprätthåller Europeiska unionens allmänna intressen och representerar unionen vid t.ex. förhandling av handelsavtal mellan EU och tredjeländer. Den har befogenhet att framföra lagstiftningsinitiativ och säkerställer att unionens fördrag och lagar tillämpas. Europeiska kommissionen förvaltar och genomför EU:s politik. Den verkställer även budgeten.

RÄTTSAKT

Kommissionens arbetsordning [Se ändringsakter]

SAMMANFATTNING

Beteckningen ”kommission” kan hänvisa till institutionen, kommissionskollegiet eller den administrativa personalen.

I kommissionens arbetsordning fastställs kommissionens arbetssätt och organisation.

Arbetsordningen omfattar bl.a. följande aspekter av kommissionens arbete:

KOMMISSIONENS ORGANISATION

Kommissionskollegiet

Kommissionsledamöternakommissionen. kallas kollektivt för kommissionärerkommissionen.. Kommissionen arbetar som kollegium. Principen om dess kollegiala ansvarkommissionen. innebär att alla kommissionsledamöter har samma inflytande vid beslutsfattande, att besluten fattas gemensamt och att de, politiskt sett, har kollektivt ansvar för alla beslut som fattas avkommissionen.

Kommissionens ordförande fastställer de politiska riktlinjerna för kommissionen och företräder den. Ordföranden beslutar om kommissionens interna organisation och tilldelar kommissionärerna särskilda ansvarsområden (portföljer). Ordföranden får ändra denna tilldelning under sin mandatperiod. Generalsekreteraren bistår ordföranden för vissa funktioner.

Kommissionens avdelningar

Generaldirektoraten och andra avdelningar förbereder och tillämpar kommissionens arbete. De verkställer således de politiska prioriteringar och riktlinjer som fastställs av ordföranden. I princip är generaldirektoraten och avdelningarna indelade i divisioner, som i sin tur är indelade i enheter.

INTERN BESLUTSGÅNG

Fyra beslutsförfaranden

Kommissionens beslut fattas genom förfaranden:

  • Muntliga förfaranden: dessa beslut fattas under kollegiets sammanträden.
  • Skriftliga förfaranden: kommissionärernas godkännande fås genom skriftligt förfarande, i samtycke med den rättsliga avdelningen och andra avdelningar som har rådfrågats.
  • Bemyndigande: kommissionen tilldelar en eller flera kommissionärer befogenhet att förvalta eller administrera i dess ställe, med beaktande av vissa begränsningar och villkor.
  • Delegering: kommissionen delegerar, på vissa villkor, generaldirektörer och förvaltningschefer att tillämpa vissa förvaltningsmässiga eller administrativa åtgärder.

Kommissionens sammanträden (muntligt förfarande)

Kommissionen sammanträder vanligtvis en gång i veckan i kollegium. Sammanträdet hålls oftast på onsdagar i Bryssel. När Europaparlamentet sammanträder i Strasbourg håller kommissionen vanligtvis sitt sammanträde på tisdagen. Ordföranden kan även kalla till extra sammanträden för kommissionen.

När en kommissionsledamot inte har möjlighet att närvara vid ett sammanträde för kommissionen, får dennes kanslichef delta i ledamotens ställe och på ordförandens anmodan redogöra för den frånvarande ledamotens ståndpunkt. Ersättaren tillåts dock inte att rösta.

Ordföranden fastställer dagordningen för varje sammanträde för kommissionen. En kommissionär får begära att en punkt ska föras upp på dagordningen, men på vissa villkor (i synnerhet gällande tidsfrister). Kommissionen får, på förslag från sin ordförande, ta upp en punkt som inte finns på dagordningen. Den får även besluta att inte ta upp en punkt som finns på dagordningen.

Kommissionens sammanträden är inte offentliga, men dagordningar och protokoll från sammanträdena offentliggörs på hemsidan för registret över kommissionsdokument.

Kommissionen får endast hålla giltiga överläggningar och fatta rättsligt bindande beslut om en majoritet av det antal ledamöter som föreskrivs i fördraget är närvarande (beslutförhet). Praktiskt sett fattar kommissionen beslut genom konsensus. Röstningar, möjligtvis hemliga, kan dock hållas om ordföranden eller en ledamot begär en sådan. Om så är fallet ska en majoritet av det antal ledamöter som föreskrivs i fördraget rösta för förslaget för att det ska antas.

Förberedande och verkställande av beslut

Kommissionärerna har ett kansli som bistår dem i arbetet och vid beredningen av kommissionens beslut. De ska lämna instruktioner till berörda avdelningar eller generaldirektorat.

Nära samarbete och effektiv samordning mellan de berörda generaldirektoraten och avdelningarna är väsentligt för att säkerställa att kommissionens arbete håller hög kvalitet och är konsekvent. Samordningen sträcker sig från när ett initiativ utformas till dess det presenteras för kommissionen samt under den interinstitutionella fasen.

Generalsekreteraren ansvarar för att beslutsförfaranden genomförs och säkerställer att kommissionens beslut verkställs. Den kontrollerar att kommissionens rättsakter delges och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och att de vidarebefordras till övriga EU-institutioner.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Kommissionens arbetsordning

1.1.2001

-

EGT L 308, 8.12.2000

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Kommissionens beslut 2010/138/EG, Euratom

06.03.2010

-

EUT L 55 05.03.2010

Kommissionens beslut 2011/737/EG, Euratom

16.11.2011

-

EUT L 296 15.11.2011

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Artikel 17 i Fördraget om Europeiska unionen

Artiklarna 248-250 i Fördraget om Europeiska unionen

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 904/2012 av den 24 september 2012 om ändring av förordning nr 422/67/EEG, 5/67/Euratom om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare [EUT L 269, 4.10.2012].

Europeiska rådets beslut 2013/272/EU av den 22 maj 2013 om antalet ledamöter i Europeiska kommissionen [EUT L 165, 18.6.2013].

Senast ändrat 28.05.2014

Top