Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arbetsordning för Regionkommittén

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Arbetsordning för Regionkommittén

Regionkommittén är ett rådgivande organ i Europeiska unionen. Artikel 306 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ger Regionkommittén rätt att anta sin egen arbetsordning.

RÄTTSAKT

Regionkommittén - arbetsordning.

SAMMANFATTNING

Regionkommittén är ett rådgivande organ i Europeiska unionen. Artikel 306 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ger Regionkommittén rätt att anta sin egen arbetsordning.

VILKET SYFTE HAR ARBETSORDNINGEN?

Den reglerar Regionkommitténs funktion och organisation.

VIKTIGA PUNKTER

Sammansättning

Kommittén består av 350 ledamöter och lika många suppleanter som utses för fem år. Ledamöterna - som företräder regionala och lokala organ - nomineras av sitt land. Rådet antar förteckningen över ledamöter och suppleanter med kvalificerad majoritet.

Enligt beslut 2014/930/EU fördelas platserna enligt följande:

24: Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien.

21: Spanien och Portugal.

15: Rumänien.

12: Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Nederländerna, Österrike, Portugal och Sverige.

9: Danmark, Irland, Kroatien, Litauen, Slovakien och Finland.

7: Lettland och Slovenien.

6: Estland.

5: Cypern, Luxemburg och Malta.

Samråd

Regionkommittén måste, som en del av EU:s beslutsprocess, höras inom följande områden:

Ekonomisk och social sammanhållning.

Hälsa, utbildning och kultur.

Sysselsättningspolitik.

Socialpolitik.

Miljön.

Yrkesutbildning.

Transport.

Regionkommitténs ledamöter måste vara helt oberoende när de utför sina arbetsuppgifter, som är av allmänt intresse för EU.

Ledamöter och suppleanter från varje land bildar nationella delegationer.

De bildar också grupper utifrån deras politiska åsikter. Grupper måste bestå av minst 18 ledamöter som representerar minst en femtedel av EU-länderna. Minst hälften av medlemmarna i en grupp ska vara fullvärdiga medlemmar.

Plenarförsamling

Kommittén möts i plenarsessioner för att

anta yttranden, rapporter och resolutioner,

anta kommitténs preliminära beräkning av inkomster och utgifter,

anta kommitténs politiska program i början av varje mandatperiod,

välja ordförande, förste vice ordförande och övriga presidiemedlemmar,

inrätta politiska utskott inom institutionen,

anta och revidera arbetsordningen,

besluta att väcka talan inför Europeiska unionens domstol.

Plenarförsamlingen sammanträder minst en gång var tredje månad. På begäran av minst en fjärdedel av ledamöterna ska ordföranden sammankalla ett extra plenarsammanträde.

Mötena är öppna för allmänheten, om inte plenarförsamlingen har beslutat annorlunda.

Församlingen är beslutsför (dvs. det minsta antal som måste vara närvarande för att beslut ska fattas) vid en plenarsession om en majoritet av ledamöterna är närvarande.

Plenarförsamlingen beslutar med en majoritet av de avgivna rösterna, såvida inte arbetsordningen föreskriver annat.

Presidiet

Presidiet speglar Regionkommitténs sammansättning. Det består av ordförande, förste vice ordförande och en vice ordförande per EU-land, 28 andra medlemmar och de politiska gruppernas ordförande. Plenarförsamlingen utser presidiet för två och ett halvt år. Förutom ordförande, förste vice ordförande och ordförandena för de fem politiska grupperna fördelas platserna enligt följande:

Tre platser: Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Polen.

Två platser: Nederländerna, Grekland, Tjeckien, Belgien, Ungern, Portugal, Sverige, Österrike, Slovakien, Danmark, Finland, Irland, Kroatien, Litauen, Bulgarien, Rumänien.

En plats: Lettland, Slovenien, Estland, Cypern, Luxemburg, Malta.

Presidiet har följande uppgifter:

Utarbeta ett utkast till ett politiskt program i början av varje mandatperiod och bevaka dess genomförande.

Samordna plenarförsamlingens och utskottens arbete.

Svara för ekonomiska, organisatoriska och administrativa frågor.

Tillsätta generalsekreteraren och vissa grupper av tjänstemän och övriga anställda.

Presidiet kan väcka talan vid Europeiska unionens domstol på uppdrag av Regionkommittén. Detta sker till exempel om en EU-lag inte respekterar subsidiaritetsprincipen och kränker de regionala och lokala befogenheterna eller om Regionkommitténs institutionella rättigheter inte har respekterats (dvs. samråd om lagstiftning). Plenarförsamlingen ska vid följande session besluta om att behålla åtgärden i fråga.

Ordföranden

Ordföranden företräder kommittén och leder dess arbete.

Utskott

I början av varje mandatperiod inrättas utskott. De upprättar utkast till yttranden, rapporter och resolutioner som ska antas av plenarförsamlingen. Det finns fem utskott:

CIVEX: Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser.

COTER: Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget.

ECON: Utskottet för den ekonomiska politiken.

ENVE: Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi.

NAT: Utskottet för naturresurser.

SEDEC: Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur.

Utskottets sammansättning speglar Regionkommitténs sammansättning. Varje ledamot tillhör minst ett utskott men högst två. Undantag kan göras för ledamöter från länder med färre medlemmar än antalet utskott. Utskottens möten är normalt öppna för allmänheten.

Regionkommitténs dokument

Regionkommittén utarbetar yttranden, rapporter och resolutioner, som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Regionkommittén antar yttranden

efter remiss från kommissionen, rådet eller parlamentet i de fall som föreskrivs i EU-fördragen eller i alla andra fall när en institution anser det lämpligt,

på eget initiativ,

i de fall Europeiska ekonomiska och sociala kommittén hörs och Regionkommittén anser att särskilt regionala intressen berörs.

Generalsekretariat

Kommittén har ett generalsekretariat under ledning av en generalsekreterare. Han/hon ser till att de beslut som fattas av presidiet eller ordföranden genomförs. Han/hon utses av presidiet med två tredjedels majoritet av ledamöterna för en period av fem år.

BAKGRUND

2012 antogs ett protokoll om samarbete mellan Europeiska kommissionen och Regionkommittén. Det syftar till att säkerställa att de två parterna har ett nära samarbete inom områden av gemensamt intresse. Det handlar om aspekter som rör Europa 2020-strategin, den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och inte minst vad gäller genomförandet av det gränsöverskridande, interregionala och transnationella samarbetet.

Se mer information på Regionkommitténs webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Regionkommittén - arbetsordning.

10.1.2010

-

EUT L 6,9.1.2010, s. 14-31

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Protokoll om samarbete mellan Europeiska kommissionen och Regionkommittén (EUT C 102, 5.4.2012, s. 6-10).

Rådets beslut 2014/930/EU av den 16 december 2014 om fastställande av Regionkommitténs sammansättning (EUT L 365, 19.12.2014, s. 143-144).

Senast ändrat den 22.07.2015

Top