Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Externa aspekter av näringslivspolitiken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Externa aspekter av näringslivspolitiken

Avtal mellan Europeiska unionen och tredjeländer, rundabordskonferenser och företagsforum, program för industriellt samarbete eller extern handelspolitik – tack vare dessa instrument kan de europeiska företagen utvecklas i världen.

Vissa internationella faktorer är av avgörande betydelse för att stärka de europeiska företagens konkurrenskraft. Handelspolitiken bidrar till uppbyggnaden av ett konkurrenskraftigt Europa i en global ekonomi. Upprättandet av ett starkare partnerskap för bättre tillträde till utländska marknader syftar också till att utveckla handelsutbytet. Tack vare det industripolitiska samarbetet kan de europeiska företagen dessutom upprätta partnerskap och utvecklas utanför Europeiska unionens (EU) gränser.

EU samarbetar på flera olika sätt med sina viktigaste partner i världen. Först och främst har kommissionen nära förbindelser med tredjeländernas regeringar. Därutöver har företagen själva möjlighet att träffas i samband med forum och rundabordskonferenser. Slutligen stöder EU det industriella samarbetet genom program som genomförs tillsammans med tredjeländerna.

Mellanstatliga förbindelser

EU samarbetar bilateralt med tredjeländerna. Samarbetet tar sig uttryck i avtal om ömsesidigt erkännande, associeringsavtal, ramavtal om partnerskap eller stabilitetspakter.

Att avskaffa hinder för företagens utveckling genom en mindre restriktiv lagstiftning är ett av EU:s främsta intressen. I avtalen om ömsesidigt erkännande av standarder föreskrivs därför, på grundval av artikel 133 i fördraget om Europeiska gemenskapen (EG-fördraget), att regeringarna ömsesidigt ska godta provningsrapporter, intyg och överensstämmelsemärkning som behöriga myndigheter tillämpar för vissa varor som tillverkas i ett specifikt land.

EU har nära förbindelser med USA, Kanada, Kina, Ryssland, Indien och Japan. Man har exempelvis inlett både en dialog om samarbete i lagstiftningsfrågor och en industripolitisk dialog med Kina.

Dessutom samarbetar EU regelbundet med kandidatländerna, länderna på västra Balkan och unionens grannländer (inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken), t.ex. länderna i Östeuropa, Mellanöstern och Medelhavsområdet. Europa-Medelhavssamarbetet (DE) (EN) (FR) bedrivs inom ramen för denna grannskapspolitik och genom Barcelonaprocessen. Denna process, som inleddes 1995, syftar till politisk, kulturell och ekonomisk tillnärmning mellan EU och dess partnerländer i Medelhavsområdet. Inom ramen för det ekonomiska samarbetet betraktas industriellt samarbete som ett viktigt inslag, och det främjas genom ett gradvist upprättande av frihandelsområden och genom ökade investeringar. Samarbetet har formen av konferenser mellan industriministrarna och sammanträden med arbetsgrupper för frågor med anknytning till industripolitiken. En av de främsta landvinningarna för Europa-Medelhavspartnerskapet är Europa-Medelhavsstadgan för företagande, som antogs den 4 oktober 2004.

Den 23–24 april 2007 godkände rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) utkast till förhandlingsdirektiv för associeringsavtal med Centralamerika och Andinska gemenskapen och dess medlemsländer samt för frihandelsavtal med Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), Indien och Sydkorea.

Samarbete mellan företag

Vid rundabordskonferenser och företagsdialoger får företagen tillfälle att träffas och utfärda rekommendationer till medlemsländernas och övriga berörda länders regeringar. Rundabordskonferenserna samlar ofta företrädare för näringslivet men även företrädare för nationella förvaltningar och EU-organ. De förslag som läggs fram för regeringarna gäller vanligen rekommendationer om handelspolitiken och om diskussionerna i Världshandelsorganisationen (WTO), investeringar, finansiella tjänster, små och medelstora företag eller avskaffande av hinder för näringsverksamhet som orsakas av skiljaktiga nationella föreskrifter.

De viktigaste rundabordskonferenserna är

 • den transatlantiska företagsdialogen (EN),
 • företagsforumet för Asien och Europa,
 • rundabordskonferensen för företagare i EU och Japan (EN),
 • rundabordskonferensen för industriledare i EU och Ryssland (EN),
 • företagsforumet för Mercosur och EU (EN),
 • industridialogen mellan EU och Indien.

Program för industriellt samarbete

Slutligen uppmuntrar EU det industriella samarbetet genom program som främjar nyföretagande och företagsutveckling, partnerskap mellan europeiska och utländska företag, särskilt små och medelstora företag, och program för företagspraktik för studenter.

Några av de huvudsakliga program som EU stöder är

 • programmet AL-Invest (EN) (ES) (FR) (PT),
 • gemenskapsprogrammet Asia-Invest (EN) (FR),
 • program som utarbetas av centrumet för industriellt samarbete mellan EU och Japan (EN),
 • regionala program för tekniskt bistånd inom ramen för det industriella samarbetet mellan Europa och Medelhavsområdet (industrizoner, främjande av investeringar, innovation och teknik osv.),
 • projekt som stöds av centrumet för företagsutveckling (EN).

Senast ändrat den 04.10.2007

Top