Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansiering av tillväxten i små och medelstora företag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Finansiering av tillväxten i små och medelstora företag

Små och medelstora företag (SMF) måste få bättre tillgång till kapital och lån så att de kan utnyttja hela sin potential. Europeiska unionens och medlemsstaternas mål är att skapa förutsättningar så att investeringarna i nystartade företag kan tredubblas fram till år 2013.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 29 juni 2006 "Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: Finansiering av tillväxten i små och medelstora företag - Att skapa europeiskt mervärde" [KOM(2006) 349 slutlig - ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Problemet med finansiering för små och medelstora företag (SMF)

De små och medelstora företagens tillgång till finansiering ska förbättras. Framför allt är startkapital och ett kontinuerligt kapitalinflöde oumbärliga för att ett litet eller medelstort företag ska kunna utveckla sin tillväxt- och innovationspotential. Många SMF inom EU drabbas därför av brist på kapital.

När startkapitalet är uttömt behöver entreprenörerna extern finansiering för att utveckla sina projekt. På grund av låg avkastning, inte minst i uppstartsfasen, anses dock ofta finansieringen av SMF vara alltför riskfylld. Det råder därför en akut brist på företagsänglar och riskkapitalfonder för nya och innovativa SMF.

Avsaknaden av investeringar hindrar många nystartade SMF från att växa till en storlek som skulle göra dem attraktiva för kapitalplaceringar för vidare utveckling, vilket därmed blockerar deras expansion.

De små och medelstora företagen står för innovation och sysselsättning och utgör drivkraften i den europeiska tillväxten. Därför måste SMF kunna bildas, utvecklas och utnyttja hela sin potential - detta är en avgörande faktor i Lissabonprocessen.

Att stimulera finansieringen av SMF

Kommissionen föreslår olika åtgärder för att stimulera finansieringen av SMF.

  • Öka riskkapitalinvesteringarna

Stimulera riskkapitalinvesteringar genom att skapa en inre marknad för riskkapital. Det viktiga är att överbrygga dagens splittrade marknad och ge olika aktörer möjlighet att investera över gränserna utan att missgynnas skattemässigt.

Större uppmärksamhet bör ägnas åt utgångsvägar (det tillfälle då investeraren kan dra tillbaka sina pengar och avsluta sitt engagemang). Eftersom börsintroduktioner är en naturlig utgångsväg för riskkapitalinvesterare måste de europeiska tillväxtbörserna bli mer likvida och ge bättre resultat.

EU bör även utveckla goda förutsättningar för tillväxt och investeringar. De entreprenörer som lyckats måste uppmuntras att själva investera och bli företagsänglar.

  • Utveckla lånefinansieringen för SMF

EU bör uppmuntra traditionell bankfinansiering att bli mer innovativ. En gemensam diskussion mellan banker och SMF bör hållas för att förbättra utsikterna i fråga om långsiktiga bankförhållanden, främja mikrokrediter (lån som understiger 25 000 euro) och mezzaninfinansiering (blandning av lån och kapital) samt bedöma intresset för system med lägre skatter för nya och innovativa företag.

  • Öka gemenskapens bidrag till finansieringen av SMF

EU bör vika mer medel åt finansieringen av SMF.

Gemenskapens viktigaste instrument i dag i detta hänseende är initiativet Jeremie (gemensamma europeiska resurser för mikroföretag till medelstora företag) som ingår i EU:s regionalpolitik samt sjunde ramprogrammet för forskning (2007-2013).

EU har också ändrat sina bestämmelser om statliga stöd till riskkapitalfonder, framför allt till förmån för innovativa SMF.

  • Bättre nationell styrning

Det åligger också medlemsstaterna att se till att regelverk och skattebestämmelser gynnar SMF:s tillgång till riskkapital och lånefinansiering. Vissa medlemsstater har redan lyckats med detta. Det är därmed mycket viktigt att definiera och sprida god praxis.

Medlemsstaterna rekommenderas också att utarbeta stödprogram för entreprenörer för att öka kunskapen om investerarnas problem och visa hur de kan presentera sina projekt bättre.

Anknytande åtgärder

Meddelandet har utarbetats mot bakgrund av Lissabonstrategin och förslagen är ett komplement till meddelandet om en modern politik för små och medelstora företag.

Kommissionen ska i samband med framstegsrapporten om den förnyade Lissabonstrategin 2009 lägga fram en rapport om vilka framsteg som gjorts beträffande finansieringen av SMF.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförande av gemenskapens Lissabonprogram - Tillväxt och sysselsättning genom en modern politik för små och medelstora företag [KOM(2005) 551 slutlig - ej offentliggjord i EUT].

Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag, små och medelstora företag [EUT L 124, 20.5.2003].

See also

Mer generell information finns i sammanfattningen om företagens tillgång till finansiering .

Senast ändrat den 15.01.2007

Top