Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Företagens tillgång till finansiering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Företagens tillgång till finansiering

Företagen i Europeiska unionen kan få direkt eller indirekt ekonomiskt stöd från EU. EU kompletterar på så vis de nationella stödsystemen och ger dem en större räckvidd.

Att starta eget och att utveckla ett företags verksamhet kräver en ordentlig finansiering. Företagarna hittar i allmänhet sina första finansiärer bland släkt och vänner, men behöver många gånger även annan finansiering. Det visar sig dock ofta att det är svårt att få tillgång till lämplig finansiering, särskilt för de små och medelstora företagen, eftersom aktörerna på finansmarknaden inte är beredda att ta de risker som är förknippade med sådana företag. Dessa brister på marknaden håller tillbaka företagandet och därmed även tillväxten i Europa.

Därför är det viktigt att skapa gynnsammare förutsättningar för finansiering till företagen, särskilt de små och medelstora företagen. Det är medlemsstaterna som är bäst placerade för att avhjälpa vissa brister i marknaden. Europeiska unionen kompletterar de nationella stödsystemen och ger dem en större räckvidd genom att erbjuda företagen ett huvudsakligen indirekt finansiellt stöd (finansieringsinstrument) men ibland även direkt (andra finansiella stöd).

INDIREKT STÖD

EU:s finansieringsinstrument gör det lättare framför allt för de små och medelstora företagen att få tillgång till finansiering genom eget kapital eller på kredit. Företagen tar inte emot medlen direkt från EU, utan via en finansiell intermediär.

Finansieringsinstrumenten ingår i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (2007-2013), närmare bestämt i programmet för entreprenörskap och innovation, som är efterföljaren till det fleråriga programmet för företag och företagaranda, särskilt för små och medelstora företag (SMF) (2001–2005). Inom det fleråriga programmet hade 510 miljoner euro anslagits, och 3,6 miljarder euro har anslagits inom ramprogrammet.

Finansieringsinstrumenten ger de europeiska företagen ett indirekt finansiellt stöd. De förvaltas av Europeiska investeringsfonden (EIF) (EN) för kommissionens räkning. Fonden verkar genom finansiella intermediärer, banker och investeringsfonder, för att kunna tillhandahålla en företagsnära finansiering.

Tillskott av eget kapital

Ett företag behöver ett startkapital och ett ständigt tillskott av eget kapital för att kunna utnyttja alla möjligheter till tillväxt och innovation. De små och medelstora företagen lider emellertid ofta brist på eget kapital.

EU:s finansieringsinstrument förbättrar därför tillgången till eget kapital för de små och medelstora företagen, särskilt de innovativa företagen, genom att investera i specialiserade riskkapitalfonder som i sin tur förser företagen med eget kapital. Investeringarna kan också gälla fonder eller investeringsinstrument som förvaltas av företagskuvöser, företagsänglar och andra informella investerare.

Inom det fleråriga programmet för företag och företagaranda kan innovativa och expansiva företag i startfasen få hjälp genom Europeiska teknikfondens igångsättningsstöd (ETF Start). Detta är huvudsakligen inriktat på såddkapital.

Instrumentet för innovativa små och medelstora företag med hög tillväxt (GIF) står för igångsättningsstödets långsiktighet inom programmet för entreprenörskap och innovation. GIF underlättar tillgången till sådd- och startkapital för små och medelstora företag i startskedet. Instrumentet tillför något nytt eftersom det erbjuder innovativa företag med hög tillväxt ett ”uppföljningskapital” under expansionsfasen. Det stöder på så sätt företagen när de ska släppa ut sina produkter och tjänster på marknaden och stimulerar till innovation.

Banklån och garantier

Lån utgör ett förskott som ofta är nödvändigt för att starta eller utveckla ett företag. Ofta kan dock inte små och innovativa företag lämna tillräckliga garantier för att få tillgång till finansiering via lån, och denna situation förvärras genom att finansinstituten blir alltmer ovilliga att ta risker (regelverket ”Basel II”).

EU:s finansieringsinstrument stimulerar alltså finansinstituten till att ge lån till företagen, framför allt de små och medelstora företagen och de innovativa företagen, tack vare garantier som bygger på riskdelning. De gör det möjligt att öka den kreditmängd som är tillgänglig för företagen.

Garantiinstrumentet för små och medelstora företag underlättar på så sätt tillgången till lånefinansiering, dvs. finansiering genom lån och leasing. Instrumentet lämnar garantier bl.a. för lån för utveckling inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), som antas innebära en hög risk. Det lämnar även garantier för mikrokredit, för att stimulera finansinstituten att ge lån på mindre än 25 000 euro, vilka innebär en hög risk och låg lönsamhet. Vidare lämnar det garantier för finansiering av eller investeringar i eget kapital i små och medelstora företag.

Instrumentet upprättades inom det fleråriga programmet, och har fått sin fortsättning inom programmet för entreprenörskap och innovation, med ett nytt program för värdepapperisering av banklån, som ska göra det möjligt att generera ytterligare lånefinansieringen för små och medelstora företag.

Kapacitetsuppbyggnad

Finansieringsinstrumenten förstärker även de finansiella intermediärernas kapacitet, framför allt i de nya medlemsstaterna, och stimulerar på så vis utbudet av riskkapital för innovativa företag och företag med hög tillväxtpotential.

Såddkapitalinsatsen inom det fleråriga programmet och systemet för kapacitetsuppbyggnad inom programmet för entreprenörskap och innovation stöder investeringsfonderna genom att förbättra deras tekniska kompetens och deras teknik samt genom att bistå dem vid rekrytering av specialister.

DIREKT STÖD

Strukturfonderna utgör en viktig finansieringskälla för företagen, särskilt för de små och medelstora företagen. Företagen spelar i själva verket en avgörande roll när det gäller att uppnå strukturfondernas mål att minska skillnaderna mellan regionernas utveckling och att främja den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom EU.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (FEDER) stöder utvecklingen och den strukturella anpassningen av de regionala ekonomierna genom att hjälpa småföretagen och främja företagarandan. Initiativet Jeremie (gemensamma europeiska resurser för mikroföretag till medelstora företag) (EN), som startade 2007, syftar till att förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag i de minst utvecklade regionerna och på så vis bidra till att nya företag startas, främst inom innovativa verksamhetsområden. Initiativet erbjuder både system för kreditgarantier och finansiering av eget kapital och riskkapital.

De finansieringsmöjligheter som strukturfonderna erbjuder görs tillgängliga genom nationella och regionala myndigheter. Inom Jeremie görs finansieringen tillgänglig genom finansiella intermediärer, banker och investeringsfonder, framför allt genom EIF och Europeiska investeringsbanken (EIB).

EU:s finansiella stöd kan också vara direkt tillgängligt för företagen när det är knutet till specifika mål. EU-programmen erbjuder möjligheter till direktfinansiering inom forskning och innovation (sjätte och sjunde ramprogrammen för forskning), miljö och energi (se avsnittet ”Stöd och bidrag till miljöarbetet”), utbildning (Sokrates och Leonardo da Vinci) och dessutom inom hälsa och säkerhet.

När företagen uppfyller kriterierna för de olika programmen kan de lämna in en ansökan direkt till den avdelning vid Europeiska kommissionen som är ansvarig för programmet.

See also

För mer information, se webbplatsen ”Access to Finance” (EN) från Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv.

Senast ändrat den 10.06.2008

Top