Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ett stärkt partnerskap för turismen i Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ett stärkt partnerskap för turismen i Europa

Kommissionen har för avsikt att införa en ny turistpolitik för EU i syfte att förbättra den europeiska turistnäringens konkurrenskraft och skapa arbetstillfällen. Detta ska ske genom en hållbar utveckling av turismen i Europa och övriga världen. Kommissionen framhåller också hur de olika berörda aktörerna kan engageras i EU-åtgärderna inom detta område.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande av den 17 mars 2006 "En ny turistpolitik för EU - mot ett stärkt partnerskap för turismen i Europa" [KOM(2006) 134 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Turismen är en sektor som bidrar till att skapa tillväxt och sysselsättning och den spelar därför en viktig roll i Lissabonstrategin.

Globaliseringen, befolkningsförändringarna och utvecklingen inom transportområdet är alla faktorer som bidrar till den snabba tillväxten inom turistnäringen. Jämfört med andra sektorer skapar turistnäringen fler arbetstillfällen än genomsnittet och bidrar framför allt till att skapa många olika typer av arbetstillfällen, ofta deltidsjobb för kvinnor, ungdomar och lågutbildad arbetskraft. Hållbar turism spelar samtidigt en viktig roll för ett bevarat och förbättrat kultur- och naturarv liksom för den lokala utvecklingen i alltfler så kallade mindre gynnade regioner. Turismen bidrar också till att skapa ökad förståelse mellan människor.

En ny turistpolitik för EU

Europeiska unionen föreslår en ny turistpolitik för att bättre kunna ta sig an de utmaningar som sektorn står inför och för att utnyttja turismens potential fullt ut. Befolkningsutvecklingen, den globala konkurrensen, behovet av hållbarhet och efterfrågan på särskilda former av turism är några av de utmaningar som Europa nu måste ta itu med.

I detta sammanhang är det viktigt med samordning, partnerskap och dialog mellan turistnäringens aktörer eftersom det finns så många olika aktörer inom turismen. Offentliga myndigheter - på europeisk, nationell, regional och lokal nivå - bör samarbeta med den privata sektorn, arbetsmarknadens parter inom sektorn samt alla andra berörda aktörer. Kommissionen kommer att fortsätta att arbeta för att öppet och effektivt informera rådgivande turistkommittén om turistrelaterade initiativ i sitt arbetsprogram.

Samordnande åtgärder

I en första omgång är åtgärderna tänkta att förbättra lagstiftningen. Kommissionen vill försäkra sig om att sektorns konkurrenskraft beaktas i konsekvensanalyser av nya förslag som kan påverka turismen. Kommissionen har också för avsikt att granska alla lagförslag som ännu inte har antagits samt att förenkla den befintliga EU-lagstiftningen. Medlemsstaterna uppmanas att aktivt delta i detta arbete för att undvika att den administrativa belastningen ökar, vilket kan skada sektorns konkurrenskraft.

Det genomförs ett stort antal gemenskapsåtgärder inom EU:s näringslivspolitik. Men det finns också många andra politikområden som direkt eller indirekt påverkar turismens konkurrenskraft i EU. Konkurrenskraften bör därför även stödjas genom instrument som hör till andra politikområden.

EU:s nuvarande finansieringsinstrument bör i större utsträckning användas till förmån för turismen:

 • Inom ramen för strukturfonderna, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) kommer man bland annat att stödja utvecklingen av turistföretag och turisttjänster samt arbetskraftens rörlighet och undervisnings- och utbildningsprojekt.
 • Miljö- och transportinfrastrukturer får också stöd genom Sammanhållningsfonden.
 • Det kommande Leonardo da Vinci -programmet omfattar ett nytt utbytesprogram för lärlingar, och turistnäringen anses vara en sektor där det är möjligt att genomföra pilotprojekt.
 • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) kommer att ge stöd till att man förbättrar landskapet och jordbruksproduktionens kvalitet samt lyfter fram kulturarvet i syfte att utveckla landsbygdsturismen och diversifiera landsbygdsekonomin, bland annat i de nya medlemsstaterna och kandidatländerna.
 • Europeiska fiskerifonden föreslår att man ska satsa på ekoturism, eftersom detta nya område kan fånga upp de fiskare som har drabbats av omstruktureringen inom fiskesektorn. Det kommer också att ges stöd till fiske- och turistinfrastruktur i liten skala.
 • Enligt förslaget till ramprogram för konkurrenskraft och innovation ska man stödja konkurrenskraften hos de små och medelstora företagen, bland annat inom turistnäringen.
 • Den forskning som skulle få stöd enligt förslaget till sjunde ramprogrammet skulle kunna vara till fördel för turistnäringen, t.ex. när det gäller informations- och kommunikationsteknik, satellittillämpningar, kulturarv och markanvändning.

Främja hållbar turism

Med utgångspunkt i meddelandet "Grundläggande riktlinjer för en hållbar europeisk turism" från 2003 och det arbete som utförs inom expertgruppen för hållbar turism (Tourism Sustainability Group, TSG) avser kommissionen att lägga fram ett förslag till en europeisk Agenda 21 (EN) för turism år 2007.

Kommissionen planerar en rad olika särskilda åtgärder för att främja turismens hållbarhet. Några exempel:

 • Utbyta goda nationella och internationella lösningar för stöd till små och medelstora företag samt när det gäller "turism för alla".
 • Undersöka de ekonomiska effekterna av en bättre tillgänglighet inom turistnäringen.
 • Publicera en handbok om hur man kan skapa "områden för lärande" inom turistnäringen.
 • Studera sysselsättningsutvecklingen inom kust- och havsturism.
 • Bedöma vilka konsekvenser som e-handeln kommer att få för turistnäringen.
 • Att på alla nivåer bekämpa turisters sexuella utnyttjande av barn.

Förbättra kunskaperna om turismen

Aktuell, detaljerad, relevant och jämförbar turiststatistik är avgörande för att man ska kunna fatta effektiva beslut. Insamlingen av turiststatistik bör därför förbättras på europeisk och nationell nivå (Eurostat och satelliträkenskaper för turismen).

Göra turismen mer uppmärksammad

Kommissionen vill bidra till att marknadsföra olika turistmål i Europa genom en portal som riktar sig till Europaturister och som innehåller en mängd olika praktiska upplysningar (transporter, tips om vad man bör se och göra, evenemangskalender, väder osv.), men också uppmärksamma små och medelstora företag på de potentiella fördelarna med de kultur- och sportevenemang som anordnas av städer och regioner runtom i Europa.

Varje år sedan 2002 har det europeiska turismforumet arrangerats i någon av medlemsstaterna. Inom detta forum fokuserar man på turismen som fenomen som på grund av sin komplexitet påverkar många aspekter av ekonomin och samhället. Kommissionen uppmuntrar till en fortsatt dialog inom detta forum. Vissa av rådets ordförandeskap har anordnat ministermöten och konferenser, vilket också har bidragit till att uppmärksamma den europeiska turistnäringen.

Bakgrund

Detta meddelande offentliggörs ett år efter meddelandet  "Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning - Nystart för Lissabonstrategin", som utgjorde en halvtidsutvärdering av Lissabonstrategin. Turistnäringen är en viktig sektor som kan bidra till en hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen inom ramen för Lissabonstrategin, men den står också inför stora utmaningar.

Detta samarbete kan komma att utvärderas med jämna mellanrum inom ramen för de europeiska turistforumen.

See also

Mer information finns under det särskilda avsnittet om turismen på webbplatsen för generaldirektoratet för näringsliv.

Senast ändrat den 27.07.2006

Top