Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En modern politik för små och medelstora företag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

En modern politik för små och medelstora företag

Genom EU:s nya politik för små och medelstora företag får dessa företag en mer konsekvent och pragmatisk ram. Den har som syfte att ta till vara den enorma outnyttjade potentialen hos små och medelstora företag för att skapa tillväxt och sysselsättning inom EU. De små och medelstora företagen kommer att bli mer konkurrenskraftiga bl.a. genom att man främjar företagarandan, ger dem bättre tillgång till inre och yttre marknader, förenklar gemenskapslagstiftningen, förbättrar tillväxtmöjligheterna och får till stånd ett effektivt samarbete med berörda parter.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 10 november 2005 - Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram - Tillväxt och sysselsättning genom en modern politik för små och medelstora företag [KOM(2005) 551 slutlig - ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

De små och medelstora företagen utgör en viktig faktor för att skapa tillväxt och sysselsättning inom EU. Det är därför den nya politiken för små och medelstora företag syftar till en mer konsekvent och pragmatisk ram för dessa företag. Främjandet av företagarandan och ett fördelaktigare företagsklimat för små och medelstora företag gör att de kan bli mer konkurrenskraftiga.

Den stora mångfalden bland små och medelstora företag gör att de har olika behov. Vissa befinner sig i en etableringsfas (s.k. start-ups) och andra växer snabbt (s.k. gaseller). Vissa driver verksamhet på stora marknader, andra i lokala eller regionala marknader. Små och medelstora företag har per definition färre än 250 anställda, vissa är mikroföretag och andra familjeföretag. För att utnyttja tillväxtpotentialen hos de små och medelstora företagen bör man vid utformningen av politiken och åtgärderna som riktar sig till dem ta hänsyn till denna mångfald.

Ett villkor för att den nya politiken ska lyckas är ett effektivt engagemang hos de berörda parterna, såväl europeiska som nationella och regionala, inom den offentliga och privata sektorn.

Särskilda åtgärder har föreslagits inom fem nyckelområden.

  • att främja företagarandan och kompetensen. Att främja företagarandan, att minska de risker det innebär att starta och driva ett företag, att avskaffa de negativa effekterna av konkurs och att stödja företagsöverlåtelser är faktorer som bidrar till att de europeiska företagens potential utnyttjas bättre. Särskild uppmärksamhet kommer för övrigt att läggas på att främja entreprenörskunskaper, öka kompetensen och stödja vissa kategorier av företagare (kvinnor, unga, äldre och etniska minoriteter);
  • att förbättra möjligheterna för små och medelstora företag att komma ut på marknaden. Bättre tillträde till offentlig upphandling, större deltagande i standardiseringsprocessen, större medvetenhet om immateriella rättigheter samt ökat samarbete mellan företag, särskilt i gränsregioner, kommer att hjälpa små och medelstora företag att fullt ut dra nytta av den inre marknadens möjligheter. Det kommer också att bli lättare för de små och medelstora företagen att få tillträde till de internationella marknaderna;
  • att förenkla lagstiftningen. Det är nödvändigt att förenkla de rättsliga och administrativa bestämmelserna för små och medelstora företag. Principen om att prioritera små företag ("tänka småskaligt först") kommer att integreras i EU-politikens alla verksamhetsområden. Man kommer systematiskt att ta hänsyn till de små och medelstora företagens intresse vid undersökningen av EU-lagstiftningens konsekvenser och vid utarbetandet av framtida lagstiftning. Undantag till fördel för små och medelstora företag kommer att kunna fastställas vid detta tillfälle. Regler i fråga om statligt stöd, små och medelstora företags deltagande i EU-program, moms och direkt beskattning på nationell nivå kommer att särskilt uppmärksammas;
  • att förbättra tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag. Att göra det lättare för små och medelstora företag att få tillgång till finansiering, forskning, innovationer samt informations- och kommunikationsteknik (IKT) kommer direkt att bidra till att öka deras tillväxtpotential. Det ekonomiska stödet, som från början lämnades på gemenskapsnivå genom det fleråriga programmet för företag och företagaranda (2001-2006), har utökats genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (2007-2013). Att öka de små och medelstora företagens innovations- och forskningskapacitet är absolut nödvändigt. Innovationer fortsätter att vara viktiga för en långsiktig utveckling av små och medelstora företag. Det kommer också att bli lättare för små och medelstora företag att delta i sjunde ramprogrammet för forskning;
  • att förstärka dialog och samråd med de små och medelstora företagens organisationer. Företagen, särskilt de små och medelstora företagen och EU-institutionerna har inte tillräcklig information om varandra. Ett mer systematiskt samråd och samarbete med berörda parter är en viktig del i den nya politiken för små och medelstora företag. Samrådet om små och medelstora företag vid utformningen av politiken kommer att utföras med hjälp av Europeiska kommissionens representant för små och medelstora företag (SMF-representanten) eller "småföretagarpanelen", en ny metod för samråd som är enkel och snabb via nätverket Enterprise Europe (EN). "European Enterprise Awards" kommer från och med slutet på 2005 att belöna de åtgärder som har visat sig effektiva för främjandet av företagarandan och kommer på så sätt att bidra till att underlätta utbytet av bra lösningar. Gemenskapens nätverk för företagsstöd kommer att fortsätta att spela en viktig roll för att sprida information till företag inom EU, i synnerhet till små och medelstora företag.

Bakgrund

De små och medelstora företagen utgör en stor del av den europeiska ekonomin och näringslivet. EU har 23 miljoner små och medelstora företag som utgör 99 procent av alla företag och står för upp till 80 procent av sysselsättningen i vissa branscher såsom textilindustrin. De små och medelstora företagen i EU är alltså en viktig källa till tillväxt, sysselsättning, entreprenörskunskap, innovation samt ekonomisk och social sammanhållning. Det är därför viktigt att utnyttja de små och medelstora företagens potential genom att förbättra deras villkor och främja företagarandan.

See also

  • Mer information finns på småföretagarportalen som lyder under generaldirektoratet för näringsliv och industri

Senast ändrat den 21.12.2007

Top