Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Återanvändning, materialåtervinning och återvinning av delar och material från fordon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Återanvändning, materialåtervinning och återvinning av delar och material från fordon

Tillverkare måste utforma fordon så att en viss minimal mängd delar och material kan återanvändas, materialåtervinnas och återvinnas när fordonet når slutet av sin naturliga livslängd. Syftet är att minska avfallet från det som benämns uttjänta fordon.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG av den 26 oktober 2005 om typgodkännande av motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning samt om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs administrativa och tekniska regler för att säkerställa att delarna och materialen från ett fordon i slutändan kan återanvändas, materialåtervinnas och återvinnas så mycket som möjligt. Genom direktivet säkerställs att de återanvända komponenterna inte ger upphov till några säkerhets- eller miljörisker.

VIKTIGA PUNKTER

  • Denna lagstiftning från Europeiska unionen tillämpas på nya modeller och modeller som redan produceras när det gäller personbilar, herrgårdsvagnar, minibussar och lätta kommersiella fordon (t.ex. skåpbilar).
  • Nya fordon får bara säljas i EU om de kan återanvändas och/eller materialåtervinnas till minst 85 % av massan, eller återanvändas och/eller återvinnas till minst 95 % av massan.
  • Tillverkarna måste ha strategier för att på rätt sätt hantera kraven på återanvändning, materialåtervinning och återvinning i lagstiftningen.
  • Om nationella myndigheter finner dessa strategier tillfredsställande får tillverkaren ett intyg om överensstämmelse. Detta gäller i minst 2 år.
  • Återanvändning av vissa komponenter, t.ex. krockkuddar, säkerhetsbälten och rattlås, är förbjudet. Sådana komponenter får inte användas i nya fordon eftersom de kan utgöra säkerhets- och miljörisker.
  • Lagstiftningen gäller inte fordon för särskilda ändamål, såsom pansarbilar och ambulanser, eller fordon som produceras småskaligt, vilket definieras som när färre än 500 fordon av en typfamilj säljs per år i varje EU-land.

I en särskild lagstiftning fastställs åtgärder för att förebygga och begränsa avfall från uttjänta fordon och deras komponenter. Där säkerställs att avfallet återanvänds, materialåtervinns och återvinns där så är möjligt.

BAKGRUND

Varje år ger uttjänta fordon upphov till mellan 8 och 9 miljoner ton avfall i EU.

Se mer information om uttjänta fordon på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2005/64/EG

15.12.2005

15.12.2006

EUT L 310, 25.11.2005, s. 10-27

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/1/EG

3.2.2009

-

EUT L 9, 14.1.2009, s. 31-32

Senast ändrat 25.08.2015

Top