Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorfordon – EU:s system för typgodkännande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorfordon – EU:s system för typgodkännande

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2007/46/EG: om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I och med direktivet får EU-länderna ett gemensamt regelverk för att godkänna motorfordon och deras släpvagnar, samt system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dessa fordon.

Direktivet gör typgodkännande obligatoriskt för alla kategorier av hela fordon, däribland de som är byggda i flera etapper. I direktivet föreskrivs

en harmoniserad ram med allmänna tekniska krav för typgodkännandet av nya fordon och av system, komponenter och tekniska enheter som är utformade för sådana fordon för att göra det lättare att registrera, sälja och ta dem i bruk i EU,

regler för försäljning och ibruktagande av delar och utrustning till fordon.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet gäller för bilar, skåpbilar, lastbilar, bussar och turistbussar som nu omfattas av fullt EU-harmoniserade krav.

EU:s system för typgodkännande bygger på principerna medgodkännande från tredje part* och ömsesidigt erkännande* av sådana godkännanden.

Enligt ordningen med typgodkännande provas fordonstypen innan den släpps ut på marknaden av en nationell teknisk tjänst i enlighet med lagstiftningen. Den nationella godkännandemyndigheten utfärdar sedan godkännandet (”EG-intyget”) utifrån dessa provningar. Tillverkaren kan utfärda en ansökan om godkännande i valfritt EU-land.

Det räcker att fordonet är godkänt i ett EU-land för att alla fordon av samma typ ska registreras utan ytterligare kontroller i hela EU utifrån sitt intyg om överensstämmelse. Ett intyg om överensstämmelse är ett intyg från tillverkaren om att fordonet överensstämmer med kraven vid EU-typgodkännande. Tillverkaren ansvarar för att säkerställa produktionsöverensstämmelsen med den godkända typen.

Direktiv 2007/46/EG är ett direktiv som huvudsakligen omfattar det administrativa förfarande som ska följas för godkännande av fordon.

De faktiska tekniska krav efter vilka fordonen ska provas behandlas i andra EU-texter som står uppräknade i bilaga IV till direktivet. Dessa texter gör till exempel följande:

De gör vissa funktioner obligatoriska, såsom ESC (elektronisk stabilitetskontroll), nya och förbättrade speglar, varsellyktor, sidoskydd som hindrar fotgängare och cyklister från att falla under fordon samt stänkskyddsanordningar.

De innehåller ytterligare krav för bussar och turistbussar (nödutgångar som är lämpliga för fordonets kapacitet, lättare tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet, tillräckligt överlevnadsutrymme i händelse av att fordonet tippar över osv.).

De tar också upp vissa miljöskyldigheter som standardiserad mätning av koldioxidutsläpp, gränser för utsläpp av föroreningar, bränsleförbrukning, motoreffekt eller fordons bullernivå.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet trädde i kraft den 29 oktober 2007. EU-länderna skulle införliva det i respektive nationell lagstiftning senast den 28 april 2009. Beroende på fordonskategori har tillämpningen av direktivet fasats in under perioden 2009–2014.

BAKGRUND

Huvudmålet med EU:s lagstiftning om typgodkännande av fordon är att säkerställa att nya fordon, plus komponenter och tekniska enheter som säljs på marknaden, har höga nivåer gällande säkerhet och miljöskydd.

VIKTIGA TERMER

* Godkännande från tredje part: ett godkännande som fås från tredje part, t.ex. ett fristående ackrediteringsorgan som godkänts av varje EU-land.

* Ömsesidigt erkännande: EU-länderna erkänner typgodkännandeintyg som har utfärdats av de utnämnda myndigheterna i andra EU-länder.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”ramdirektiv”).

Fortlöpande ändringar och korrigeringar för direktiv 2007/46/EG har införlivats i den grundläggande texten. Denna konsoliderade version är endast dokumentation.

Senast ändrat 04.01.2016

Top