Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stödtjänster till företag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Stödtjänster till företag

Stödtjänster till företag För att hjälpa de europeiska företagen att utvecklas erbjuder Europeiska unionen (EU) företagen olika specialiserade stödtjänster. Genom dessa tjänster får företagen på lokal nivå nyttig information och goda råd i samband med grundandet och vid olika etapper i sin utveckling. Detta stöd kan vara särskilt nyttigt för nya företag för att hjälpa dem att bättre förstå gemenskapens lagstiftningsram, få information om bästa metoder inom EU och driva en framgångsrik företagsverksamhet.

DET EUROPEISKA NÄTVERKET FÖR FÖRETAGSSTÖD

Nätverket Entreprise Europe (EN) erbjuder information och skräddarsydda tjänster för företagen. Nätverket bidrar på detta sätt konkret till att främja företagaranda och tillväxt inom de europeiska företagen.

När det gäller geografisk omfattning och utbud av tjänster är nätverket det största som finns i Europa. Det erbjuder företagen en enda kontaktpunkt för all den information som är av intresse för de europeiska företagen. Nätverket bygger på principen om närhet och ett åtagande att ta sig an alla typer av frågor oavsett var de ställs. Detta innebär alltså att företagaren kan vända sig till vilken partner som helst i nätverket, ofta den som befinner sig närmast, och sedan slussas vidare till den lämpligaste tjänsten.

Även om nätverket i första hand riktar sig till små och medelstora företag kan det även utnyttjas av större företag.

Nätverket Entreprise Europa erbjuder hjälp genom att

 • förbättra tillgången till finansiering genom att informera företagen om vilka möjligheter som finns,
 • informera om politik, program och lagstiftning inom gemenskapen som företaget berörs av i sin verksamhet,
 • lösa problem förknippade med gemenskapsbestämmelserna och immateriella rättigheter,
 • hjälpa företagen att identifiera tillförlitliga handelspartner,
 • uppmuntra företagen att bli mer innovativa, hjälpa dem att delta i forskningsprogram och att ingå tekniska partnerskap,
 • utbyta goda rutiner,
 • göra besök på företagen för att bedöma deras behov,
 • erbjuda reklam- och informationsmaterial.

Nätverket ska fungera i båda riktningarna och kommissionen utnyttjar regelbundet den information som företagen förmedlar för att anpassa sin politik och sina initiativ till de europeiska företagens behov, i synnerhet de små och medelstora företagens behov, på ett sätt som inte orsakar ytterligare administrativa bördor.

Tack vare sina över 500 kontaktpunkter erbjuder nätverket Entreprise Europe lokala tjänster direkt till företagen inom hela EU och även utanför unionens gränser.

Som ett nyckelinstrument inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) förenar nätverket Entreprise Europe sakkunskap från de tidigare nätverken Euroinfocentrum (EIC) och teknikförmedlingscentrum (IRC).

”DITT EUROPA” – FÖRETAG

Portalen ”Ditt Europa – Företag” gör det möjligt för de europeiska företagarna att få direkt tillgång till den information de behöver, bl.a. genom att tillhandahålla uppgifter om gällande bestämmelser, inte bara inom EU utan även i de olika medlemsländerna.

DEN EUROPEISKA WEBBPLATSEN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Den europeiska webbplatsen för små och medelstora förtag erbjuder information om de olika strategier, den lagstiftning samt de program och initiativ som rör små och medelstora företag.

SOLVIT

SOLVIT är ett nätverk för problemlösning online som hanterar problem som beror på att de offentliga myndigheterna tillämpat bestämmelserna för den inre marknaden på ett felaktigt sätt. Sådana problem ska kunna lösas på ett pragmatiskt sätt inom tio veckor. Både de europeiska företagen och medborgarna kan vända sig till ett SOLVIT-center.

EURES – EUROPEISKA NÄTVERKET FÖR ARBETSFÖRMEDLINGAR

Eurestjänsterna samordnas av kommissionen och har till uppgift att underlätta den fria rörligheten för arbetstagarna i de länder som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Nätverkets samarbetsparter består av offentliga arbetsförmedlingar, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Eures har följande målsättningar:

 • Förse potentiellt rörliga arbetssökande med information, vägledning och råd om anställningsmöjligheter samt levnads- och arbetsförhållandena i andra EES-länder.
 • Hjälpa arbetsgivare som vill rekrytera arbetstagare från andra länder.
 • Tillhandahålla särskild rådgivning och yrkesorientering för arbetstagare och arbetsgivare i gränsområden.

Vid sidan av portalen för fri rörlighet för arbetstagarna har Eures ett nätverk av 700 rådgivare inom hela EES.

DE SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAGEN OCH MILJÖN

På webbplatsen Environment and SMEs ges information om central miljölagstiftning, goda rutiner, utbildningsmöjligheter, råd samt metoder och verktyg för att hjälpa de små och medelstora företagen att respektera miljön och utveckla en hållbar verksamhet. Storföretagens miljöpåverkan är utan tvivel omfattande, men även de små och medelstora företagens verksamhet har betydande miljökonsekvenser.

ORGANISATIONEN FÖR FRÄMJANDE AV ENERGITEKNIK (OPET)

OPET (EN) är ett nätverk som inrättats av Europeiska kommissionen. Dess syfte är att informera och göra allmänheten, och framför allt företagarna, medvetna om fördelarna med ny energiteknik och att främja denna. Genom nätverket sprids information om den senaste utvecklingen och deltagande i utbyte av kunskap och saluföring av ny teknik främjas. Nätverket omfattar byggnadsbranschen, förnybara energikällor, kraftvärme, värme- och kylteknik, kolväten och saluföring av produkter inom dessa områden.

HJÄLPCENTRAL FÖR IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Hjälpcentralen för immateriella rättigheter (EN) erbjuder allmän information om dessa rättigheter och om hur och varför man bör skydda sina idéer. Hjälpcentralen kan även lösa problem som företagare brottas med på detta område. Hjälpcentralen är särskilt avsedd för företagare som deltar eller önskar delta i forskningsprojekt och projekt för teknisk utveckling.

NÄTVERKET AV EUROPEISKA INFORMATIONSCENTRALER FÖR KONSUMENTER

Nätverket av europeiska informationscentraler för konsumenter (EN) har i uppgift att hjälpa de europeiska konsumenterna med frågor eller svårigheter som de kan stöta på i samband med köp av produkter eller tjänster i en annan medlemsstat.

Senast ändrat den 16.04.2008

Top