Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan för entreprenörskap

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Handlingsplan för entreprenörskap

EU:s handlingsplan innehåller en rad förslag till åtgärder som ska främja entreprenörskap i syfte att hjälpa företagarna att förverkliga sina ambitioner fullt ut och skapa ett gynnsamt företagsklimat. För även om 47 % av européerna gärna vill arbeta som egna företagare är det endast 17 % som verkligen gör det.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 11 februari 2004 - Handlingsplan: En europeisk dagordning för entreprenörskap [KOM(2004) 70 - ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Denna handlingsplan bygger vidare på reaktionerna efter grönboken om entreprenörskap (es de en fr) och innehåller en rad förslag till åtgärder som ska främja entreprenörskap i syfte att hjälpa företagarna att förverkliga sina ambitioner fullt ut och skapa ett gynnsamt företagsklimat.

I handlingsplanen fastställs centrala mål som EU och politiska beslutsfattare i medlemsländerna ska uppnå inom följande fem strategiska politikområden:

Stimulera företagarandan

För att så många som möjligt ska få inblick i hur det är att vara företagare föreslår kommissionen att man ska främja utbildning i entreprenörskap bland unga genom t.ex. rollspel i skolorna. Kommissionen uppmanar medlemsländerna att integrera utbildning för entreprenörskap i alla skolors läroplaner, anordna informationskampanjer, erbjuda utbildningsmaterial, anordna kurser för lärare och, tillsammans med näringslivsorganisationer, engagera företagare i undervisningsprogrammen.

Uppmuntra fler människor att bli entreprenörer

Enligt Eurobarometern skulle 47 % av européerna helst vilja arbeta som egna företagare, men det är bara 17 % som förverkligar sina ambitioner. Så här kan fler människor uppmuntras att bli företagare:

  • Avdramatisera misslyckade företagssatsningar. För att avdramatisera misslyckade företagssatsningar måste det finnas bättre kunskap om varför företagen misslyckas, t.ex. genom att man klarlägger skillnaden mellan hederliga och bedrägliga konkurser. Kommissionen föreslår att det ska utarbetas information om tidiga varningstecken på ekonomiska svårigheter, orsaker till misslyckanden, hinder för att börja om och porträtt av företagare som har misslyckats med satsningar och börjat på nytt. Denna information ska användas i informationskampanjer och utbildningar för att visa att det inte behöver vara skamligt att misslyckas som företagare. Kommissionen planerar att i samarbete med en expertgrupp utarbeta självutvärderingstester som företagare kan använda för att själva bedöma sin ekonomiska situation. Testerna ska också innehålla information om vilka stöd och förfaranden som finns att tillgå för att rädda företaget.
  • Underlätta överlåtelse av företag. Företagaren kan minska risken för misslyckande genom att ta över ett befintligt företag i stället för att bygga upp ett nytt från början. EU bör därför undvika en situation där befintliga företag tvingas stänga till följd av juridiska eller skattemässiga hinder eller brist på efterträdare. Kommissionen har för avsikt att se till att medlemsländerna genomför rekommendationen om företagsöverlåtelser i medlemsländerna.
  • Granska socialförsäkringssystemen för företagare. För att mer exakt fastställa hur den sociala tryggheten påverkar beslutet att bli företagare tänker kommissionen göra en översikt över socialförsäkringssystemen för egenföretagare och företagsägare, även för makar och andra försörjda personer, samt följderna av att gå från en verksamhetsform till en annan. Med utgångspunkt i denna översikt avser kommissionen uppmana medlemsländerna att bestämma på vilka områden de avser att agera och sedan ordna ett erfarenhetsutbyte med utomstående experter om hur man på bästa sätt ska kunna gå vidare.

Befolkningen blir allt äldre, samtidigt som den åldersgrupp som är mest aktiv när det gäller att starta företag (25-34 år) kommer att krympa i framtiden. I handlingsplanen uppmanas därför medlemsländerna att snabbt vidta åtgärder.

Inrikta företagarna på tillväxt och konkurrenskraft

EU har tagit en rad olika initiativ för att de små och medelstora företagen ska kunna tillvarata den kunskapsbaserade ekonomins möjligheter på bästa sätt. I budgeten för det sjätte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FoTU) har t.ex. 15 % öronmärkts för små och medelstora företag. EU har också utvidgat tillämpningsområdet för förordningen om gruppundantag till FoU-stöd för små och medelstora företag. Meddelandet innehåller följande förslag gällande entreprenörskap:

  • Ge skräddarsytt stöd åt kvinnor och etniska minoriteter. Kommissionen planerar att främja managementutbildning och kvalificerat stöd till företagare med olika bakgrund, inklusive grupper med särskilda behov som t.ex. kvinnor och företagare från etniska minoriteter. Mot denna bakgrund avser kommissionen att bistå nationella och regionala myndigheter i deras arbete med de områden där kvinnliga företagares behov fortfarande inte tillgodoses, bl.a. tillgång till finansiering och nätverk mellan företagare. Kommissionen kommer också att kartlägga och utvärdera politiska åtgärder i syfte att fastställa god praxis för att stödja företagare från etniska minoriteter.
  • Att stödja företag när de utvecklar relationer sinsemellan. Kommissionen planerar att stärka ställningen för de europeiska stödnätverken av Euroinfocentrer (EIC) och teknikförmedlingscentrumen (Innovation Relay Centres, IRC) genom att engagera dem i att främja samarbete mellan företag och säkerställa effektivare tillgång till alla stödtjänster som omfattar hela EU, inte bara i dessa nätverk utan även från företags- och informationscentrumen (Business Innovation Centres, BIC).

I grönboken om entreprenörskap påpekades att det finns alltför få snabbväxande företag, s.k. gaseller, i Europa. Gasellerna spelar en viktig roll för innovation och utveckling av företagsdynamik. Företagstillväxt inträffar sällan av en slump - företagare söker framför allt inspiration från framgångsrika förebilder. Kommissionen kommer att leta efter bra policymetoder för att sprida information om förebilder och ge potentiella gaseller adekvat stöd.

Förbättra finansieringsflödet

Kommissionen deltar i arbetet med att förbättra den finansiella miljön för företagen, särskilt i fråga om små och medelstora företag, genom de finansiella instrumenten och genom att sammanföra små och medelstora företag och finansiella aktörer för att möjliggöra utbyte av bra metoder och skapa bättre förståelse mellan små och medelstora företag och finansvärlden.

I detta meddelande föreslår man att skapa mer eget kapital och solidare balansräkningar för företagen. Kommissionen avser att använda sina finansiella instrument för små och medelstora företag för att underlätta företagstillväxt genom att stimulera tillgången till finansiering både via eget kapital och via skuldsättning. Kommissionen planerar också att intensifiera sina insatser för att förbättra tillgången på riskkapital, finansiering från företagsänglar och investeringar av privatpersoner ("mikroänglar").

Kommissionen planerar vidare att granska den roll det statliga stödet kan spela och avhjälpa eventuella marknadsmisslyckanden när det gäller finansieringen av små och medelstora företag, särskilt nya och snabbväxande sådana.

Se till att administrativa krav och lagstiftning blir mer gynnsamma för små och medelstora företag

Den inre marknaden har underlättat tillvaron betydligt för företagen, och då särskilt de små och medelstora företagen. Arbetet med att fullborda den inre marknaden måste dock fortsätta eftersom det fortfarande finns hinder i vägen. Kommissionen fortsätter också att främja de små och medelstora företagens deltagande i standardiseringsarbetet. Kommissionen vill se ett effektivare samråd med små och medelstora företag så att de kan framföra sina åsikter om nya initiativ på ett tidigt stadium i beslutsprocessen och lämna synpunkter på befintliga bestämmelser och metoder.

I meddelandet föreslås också att man ska göra det mindre komplicerat att följa skattelagarna. Ett företag som bedriver verksamhet i flera europeiska länder måste följa olika nationella lagar och regler på skatteområdet. Detta blir ett hinder för gränsöverskridande verksamhet, särskilt för små och medelstora företag. För att förenkla och minska arbetet med att följa bestämmelserna om direkt beskattning avser kommissionen att inleda ett pilotsystem som innebär att små och medelstora företag kan tillämpa "hemlandsbeskattning". Detta bör leda till betydande besparingar och effektivitetsvinster för de deltagande små och medelstora företagen.

För flera kategorier av transaktioner mellan företag och konsumenter innebär tillämpningen av moms på platsen för konsumtionen att näringsidkare måste vara registrerade och göra restitutioner och betalningar i varje medlemsland där de genomför skattepliktiga transaktioner. Detta är tungrott för näringsidkare på den inre marknaden. Kommissionen avser att föreslå ett system med en enda kontaktpunkt, vilket innebär att företag skulle ha att göra med en enda skattemyndighet på sitt eget språk och endast behöva fullgöra en uppsättning skyldigheter.

RAPPORT OM GENOMFÖRANDET AV HANDLINGSPLANEN

Enligt kommissionens rapport (EN)(pdf) från september 2006 har de flesta initiativ i handlingsplanen genomförts.

EU:s finansiering av åtgärder till stöd för företagen har t.ex. ökat och företagen har fått bättre tillgång till finansiering. Det har också gjorts framsteg när det gäller utbildning i entreprenörskap (es de en fr). Ungdomar får här en konkret möjlighet att lära sig grundläggande handelsmetoder, utveckla personliga egenskaper och allmänna färdigheter som kreativitet, initiativförmåga, självförtroende och ansvarskänsla.

Handlingsplanen bidrar följaktligen på ett värdefullt sätt till att främja entreprenörskap. Dess initiativ ingår nu i EU:s politik för små och medelstora företag.

See also

Mer information om handlingsplanen för entreprenörskap finns på webbplatsen för generaldirektoratet för näringsliv och industri (EN).

Senast ändrat den 11.09.2007

Top