Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Representanten för SMF

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Representanten för SMF

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2008) 394 slutlig) – Tänk småskaligt först – En ”Small Business Act” för Europa

Representanten för små och medelstora företag (SMF) fungerar som kontakt mellan Europeiska kommissionen och samfundet av små och medelstora företag, och spelar en dubbel roll, genom att samtidigt agera ihop med kommissionen och interagera med omvärlden. Representanten lyssnar på frågeställningar från små och medelstora företag och företräder deras intressen i EU:s lagstiftningsprocess. Representanten ger alltså kommissionen ett ansikte när den arbetar tillsammans med europeiska små och medelstora företag, men han/hon betonar också dessa företags betydelse för ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen i Europa.

Europeiska unionens (EU:s) konkurrenskraft är i grunden beroende av att det går bra för dess små och medelstora företag (SMF). EU:s 23 miljoner små och medelstora företag utgör 99 % av alla EU-företag och står för merparten av de nya arbetstillfällen som skapas. Små och medelstora företag är därför en nödvändig källa till tillväxt, ökad sysselsättning och bättre jobb i den europeiska ekonomin. Dessa är också huvudmål i Lissabonstrategin.

Även om de påverkas av många politiska EU-strategier, är det svårt för små och medelstora företag att göra sina åsikter hörda.

För att ge dem tillfälle att komma till tals, och därmed omsätta i praktiken den princip om ”Tänk småskaligt först” som beskrivs i den europeiska stadgan för småföretag, antagen av Europeiska rådet i Santa Maria de Feira i juni 2000, bestämde sig Europeiska kommissionen för att utse en SMF-representant.

Internt är representantens roll att höja kommissionens medvetenhet om de problem som små och medelstora företag möter. Representanten undersöker vad EU:s politik kan ha för inverkan på små och medelstora företag, och säkerställer att deras intressen och särskilda behov beaktas i det politiska beslutsfattandet.

Representantens roll ingår i konsekvensanalyssystemet, som är avsett att se till att kommissionens förslag alltid först genomgår bedömning av vad de får för ekonomisk, miljömässig och social inverkan. SMF-representantens främsta insats är att stå för de små och medelstora företagens sak i ett tidigt skede av lagstiftningsprocessen, och att alltså förutse effekterna av nya lagar.

På det sättet ökar representanten med sitt arbete alltså samordningen inom kommissionen i frågor som berör små och medelstora företag.

Utåt är representanten en synlig kontaktperson som är erkänd av företagsgemenskapen för små och medelstora företag. Representantens uppgift är att lyssna, genom direkt kontakt både regelbundet och informellt, på små och medelstora företag och deras ombudsorganisationer. Utöver att samla information håller representanten de små och medelstora företagen informerade om EU-program och EU-finansiering, och kan svara direkt på deras frågor. Genom att upprätta dialog mellan EU och europeiskt näringsliv bidrar representanten till förbättrad styrning i Europa.

Den första representanten för SMF utsågs 2001.

EU:s nuvarande representant för SMF är Elżbieta Bieńkowska, ledamot i Europeiska kommissionen för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.

BAKGRUND

Mer information finns här:

”Nätverket för SMF-representanter” på Europeiska kommissionens webbplats.

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Tänk småskaligt först – En ”Small Business Act” för Europa (KOM(2008) 394 slutlig, 25.6.2008)

Du kan kontakta EU:s SMF-representant på följande adress: SME Envoy European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Unit GROW.H1 – COSME Programme and SME Envoy Network, B-1049 Bryssel, Belgien, eller via e-post: grow-sme-envoy@ec.europa.eu.

Senast ändrat 01.12.2016

Top