Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Företagens sociala ansvar: ett bidrag av näringslivet till en hållbar utveckling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Företagens sociala ansvar: ett bidrag av näringslivet till en hållbar utveckling

Inrättandet av EU:s nuvarande strategi ska främja företagen, berörda aktörer och hållbar utveckling i Europeiska unionen (EU). Faktum är att företagens ekonomiska framgång inte längre beror enbart på maximerade vinster på kort sikt, utan på ett hänsynstagande till sociala och miljömässiga mål, som också är i konsumenternas intresse.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 2 juli 2002 om företagens sociala ansvar - näringslivets bidrag till en långsiktig stabil utveckling [KOM (2002) 347 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Definition av företagens sociala ansvar

Kommissionen presenterar en europeisk strategi som främjar företagens sociala ansvar. Det är ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga mål i sin verksamhet och i sin samverkan med berörda aktörer.

Kommissionen understryker att programmen om företagens sociala ansvar bidrar till en hållbar utveckling för Europeiska unionen (EU). Dessutom har de en positiv inverkan på företagens ledning och konkurrenskraft, i synnerhet:

 • globaliseringen av handeln, som medför att företag har affärsverksamhet och ansvar i utlandet medför ett nytt ansvar på världsnivå, särskilt när det gäller utvecklingsländer;
 • att göra konsumenterna mer medvetna om företagens image och rykte;
 • att ekonomiska intressenter och finansiärer tar hänsyn till företagens åtgärder för socialt ansvar för att utvärdering av riskfaktorer och framgångsfaktorer för företagen;
 • möjligheten att använda åtgärder inom företagens sociala ansvar för arbetstagarnas kompetensutveckling.

Principer i den europeiska strategin

Den strategi för främjande av företagets sociala ansvar som föreslås av kommissionen grundar sig på en serie principer:

 • företagens åtgärder inom socialt ansvar ska vara frivilliga, öppna och trovärdiga;
 • områden där en europeisk åtgärd tillför mervärde ska identifieras;
 • vid åtgärder inom ramen för företagens sociala ansvar skall ekonomiska och sociala hänsyn liksom miljö- och konsumentintressen avvägas mot varandra;
 • hänsyn skall tas till de särskilda behoven hos små och medelstora företag;
 • gällande internationella avtal och instrument (särskilt ILO:s arbetsnormer och OECD:s riktlinjer) skall respekteras.

Nyckelåtgärder i den europeiska strategin

I första hand uppmuntrar kommissionen utvecklandet av kunskap om den inverkan som företagens sociala ansvar har på företagens ekonomiska prestationer. Den föreslår därför låta undersöka åtgärder för att öka medvetenheten och spridning av information.

Utbytet av god praxis mellan företagen och medlemsstaterna ska också uppmuntras genom nätverksbyggande och koordinering av aktörerna.

Företagens kompetens ska stödjas, särskilt genom att använda europeisk finansiering för utbildning av arbetstagarna. Dessutom skall principerna bakom företagens sociala ansvarstagande integreras i den allmänna och företagsekonomiska utbildningen.

Det sociala ansvarstagandet från de små och medelstora företagens sida måste förstärkas genom att ta hänsyn till deras särdrag och deras begränsade resurser. Kommissionen uppmuntrar därför att främja utbyte och spridning av exempel på goda metoder, att informera organisationer som representerar små och medelstora företag och stödorganisationer om frågor som rör företagens sociala ansvar, att underlätta samarbetet mellan storföretag och små och medelstora företag och åtgärder för att öka medvetenheten.

Öppenheten när det gäller metoder och verktyg för socialt ansvarstagande ska garanteras. Sålunda uppmuntrar kommissionen antagandet av:

 • etiska regler (som rör arbetstagarrättigheter, mänskliga rättigheter, miljöskydd osv.);
 • ledningsnormer (för att införliva sociala frågor och miljöfrågor med företagets löpande verksamhet);
 • instrument för mätning, rapportering och garantier (som internt producerade utvärderingsrapporter);
 • märkning av produkter;
 • standarder för socialt ansvarsfulla investeringar, för att styra investerarna mot företagen genom att ta med resultaten av deras åtgärder inom ramen för socialt ansvarstagande i beräkningen.

Skapande av ett flerpartsforum på EU-nivå kan främja alla parter som berörs av åtgärder inom ramen för socialt ansvarstagande. Det ska utgöra en plats för utbyte av erfarenheter, samarbete och vara en plats där områden där en åtgärd på europanivå krävs. Kommissionen bjuder in forumet att i först hand diskutera:

 • förhållandet mellan företagens sociala ansvar och deras konkurrenskraft;
 • hur ett socialt ansvarstagande från företagens sida kan bidra till en långsiktigt stabil utveckling, även i tredjeländer;
 • problematik som särskilt rör små och medelstora företag;
 • verkan av befintliga etiska regler;
 • gemensamt beslutade riktlinjer och kriterier för utvärdering av åtgärder inom ramen för socialt ansvarstagande;
 • märkningsprogram;
 • spridning av information om företagspolicy i fråga om socialt ansvarsfulla investeringar.

Till sist föreslår kommissionen att målen för företagens sociala ansvar integreras i all EU-politik. Faktum är, att i enlighet med sin strategi för att främja hållbar utveckling har EU åtagit sig att se till att ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn som ingår i begreppet företagens sociala ansvar integreras i all EU-politik. Dessutom är principerna för socialt ansvarstagande särskilt viktiga på följande gemenskapspolitiska områden:

 • sysselsättnings- och socialpolitik, särskilt inom områdena för utbildning, livslångt lärande, lika möjligheter och integration av funktionshindrade, och planering inför industriella förändringar och omstruktureringar av företag;
 • miljöpolitik genom fortlöpande utvärdering av miljöpåverkan, ekologisk teknologi och miljömässig effektivitet för produkter, det vill säga att producerade mängder sätts i relation till produkten och dess miljöeffekter;
 • konsumentpolitik, särskilt för att göra konsumenterna medvetna om sociala och miljömässiga aspekter;
 • politik för offentlig upphandling, för att integrera kriterier för social och miljömässig hänsyn, i förfaranden för maktskifte på marknaden;
 • yttre handel, yttre förbindelser och utveckling, inklusive vid ledning av multinationella företag;
 • offentliga förvaltningar givet att de europeiska institutionerna också åtar sig att främja socialt ansvarstagande.

Bakgrund

Detta meddelande följer på grönboken om företagens sociala ansvarstagande som publicerades 2001.

Senast ändrat den 17.08.2011

Top