Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd för fotgängare och andra oskyddade trafikanter 

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Skydd för fotgängare och andra oskyddade trafikanter 

Europeiska unionen vill minska antalet fotgängare och cyklister som dör eller skadas allvarligt i olyckor med motorfordon. Biltillverkarna bör därför ändra fordonens frontparti.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/102/EG av den 17 november 2003 om skydd för fotgängare och andra oskyddade trafikanter före och vid kollision med ett motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG.

SAMMANFATTNING

Varje år omkommer ca 8 000 fotgängare och cyklister och ytterligare 300 000 skadas i trafikolyckor.

Olyckorna är särskilt vanliga i tätorter. Även vid relativt låga hastigheter kan mycket allvarliga skador uppkomma vid kollision med ett fordon i rörelse, bl.a. vid en sammanstötning med fordonets frontpartier. Vid hastigheter under ca 40 km/h är det emellertid möjligt att kraftigt minska skadorna genom att ändra fordonens frontpartier.

I direktivet fastställs de säkerhetskrav som biltillverkarna bör uppfylla för att minska de skador som drabbar fotgängare och andra oskyddade trafikanter, t.ex. cyklister och motorcyklister, när de träffas av ett fordons frontparti.

Direktivet grundar sig på artikel 95 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. De tekniska föreskrifter som harmoniserats för typgodkännande av motorfordon när det gäller skydd för fotgängare är nämligen nödvändiga för att trygga en välfungerande inre marknad.

Tillämpningsområde

Direktivet syftar på fordonens frontpartier, med andra ord i första hand motorhuv och stötfångare.

Det tillämpas på personbilar (fordon av kategori M 1) som väger högst 2,5 ton och på lätta lastbilar (fordon av kategori N 1) som väger högst 2,5 ton och som utvecklats ur fordon av kategori M 1. Enligt direktivet kan kommissionen komma att undersöka möjligheten att utsträcka direktivets tillämpningsområde till fordon som väger högst 3,5 ton.

Säkerhetsföreskrifter

I direktivet föreslås gränsvärden som bör iakttas vid utformningen av fordonens frontpartier. Dessa värden bör således inte överskridas vid en kollision mellan ett fordon och en fotgängare. För att säkerställa efterlevnaden kommer fordonen att underkastas ett visst antal säkerhetstester. Dessa prov och gränsvärden grundar sig på rekommendationer från den europeiska kommittén för ökad fordonssäkerhet.

Om de högsta tillåtna gränsvärdena överskrids kommer medlemsstaterna inte att kunna tilldela de berörda fordonen vare sig EG-typgodkännande eller registrering.

De tekniska föreskrifterna kommer att träda i kraft i två faser för vilka det i direktivet föreskrivs övergångsperioder. Föreskrifterna för den första fasen bör således iakttas från och med den 1 oktober 2005 för alla nya fordonsmodeller och från och med den 31 december 2012 för alla nya fordon. Föreskrifterna för den andra fasen kommer från och med den 1 september 2010 att bli obligatoriska för alla nya fordonsmodeller och från och med den 1 september 2015 för alla nya fordon. Denna övergångsperiod kommer att göra det möjligt för tillverkarna att rätta sig efter gränsvärdena och att införa ändringar i produktionen av nya fordonsmodeller utan att omedelbart behöva ändra de fordon som håller på att tillverkas.

Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen inom detta område kan tillverkarna utveckla alternativa åtgärder som är minst lika effektiva som de som anges i direktivet. Beroende på resultatet av den oberoende genomförbarhetsstudie som ska genomföras före den 1 juli 2004 kan kommissionen komma att ändra direktivets föreskrifter.

Kommissionen planerar att genomföra en första utvärdering före den 1 april 2006 och därefter vartannat år.

Ändring av typgodkännandesystemet

Direktivet ingår i de särdirektiv som ska iakttas för att garantera överensstämmelse med förfarandet för EG-typgodkännande. Direktiv 70/156/EEG bör därför ändras.

Bakgrund

Europeiska kommissionen har prioriterat en minskning av antalet dödade och skadade på de europeiska vägarna. Dess mål är att fram till år 2010 minska dödsolyckorna på vägarna med 50 %.

I detta syfte har Europeiska kommissionen inlett diskussioner med de europeiska, japanska och koreanska biltillverkarna. De har utmynnat i ett åtagande från industrins sida om att vidta åtgärder för att förbättra fotgängarnas säkerhet. Efter att ha hört Europaparlamentet och rådet har kommissionen utarbetat en rättsakt som innehåller de huvudsakliga mål och de grundläggande tekniska föreskrifter som ska iakttas, och som garanterar den nödvändiga rättssäkerheten inom detta område.

Referenser

Rättsakt

Ikraftträdande

Tidsfrist för genomförande i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2003/102/EG [antagande: medbeslutandeförfarande COD/2003/0033]

7.12.2003

31.12.2003

EUT L 321, 6.12.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av fotgängare och andra oskyddade trafikanter [COM(2007 560 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. Kommissionen föreslår att man kombinerar kraven i direktiv 2005/66/EG (användning av frontskydd (es de en fr)) med kraven i direktiv 2003/102/EG (fotgängarskydd) i en enda förordning. På detta sätt vill man bidra till ökad överensstämmelse mellan åtgärderna för att skydda fotgängare och andra utsatta trafikanter och även förbättra genomförandet av dessa åtgärder. Kommissionen har sett över de nuvarande passiva kraven och även vidtagit en ”aktiv” åtgärd när det gäller bromsassistanssystem av typen ABS, efter att ha fört diskussioner med europeiska, japanska och koreanska biltillverkare och andra berörda aktörer.

I förslaget till förordning fastställs krav för konstruktion och funktion av fordon, tillverkarnas skyldigheter (kontrollerade bromsassistanssystem, frontskydd), skyldigheter för medlemsstaternas myndigheter (kontroll av att kraven uppfylls, påföljder) samt tillämpningsföreskrifter.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/66/EG av den 26 oktober 2005 om användningen av frontskydd på motorfordon ( ) och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG [Europeiska unionens officiella tidning L 309, 25.11.2005].

Kommissionens beslut 2004/90/EG av den 23 december 2003 om de tekniska föreskrifterna för genomförandet av artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/102/EG om skydd för fotgängare och andra oskyddade trafikanter före och i händelse av kollision med ett motorfordon och om ändring av direktiv 70/156/EEG [Europeiska unionens officiella tidning L 31, 4.2.2004].

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet den 11 juli 2001, ”Fotgängarskydd – Åtagande från den europeiska bilindustrins sida” [KOM(2001) 389 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. Europeiska kommissionen ska presentera en utvärdering av det åtagande som överenskommits med den europeiska bilindustrin, företrädd av Europeiska bilindustriföreningen (ACEA).

Senast ändrat den 19.05.2008

Top