Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det fleråriga programmet för företag och företagaranda, särskilt för små och medelstora företag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Det fleråriga programmet för företag och företagaranda, särskilt för små och medelstora företag

EU:s fleråriga program för företag och företagaranda, särskilt små och medelstora företag, syftar till att stärka företagens konkurrenskraft, förenkla och förbättra rätts-, förvaltnings- och finansieringsregler, ge enklare tillgång till stödtjänster och till gemenskapsprogram samt främja företagarandan.

RÄTTSAKT

Rådets beslut av den 20 december 2000 om ett flerårigt program för företag och företagaranda, särskilt för små och medelstora företag (SMF) (2001-2005) [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

GENOMFÖRANDE

Budget och tidsplan

1. Programmet hade till att börja med en budget på 450 miljoner euro för en femårsperiod från den 1 januari 2001 till den 31 december 2005.

2. Beslut 2000/819/EG förlängdes med ett år genom beslut 1776/2005/EG, dvs. till den 31 december 2006, och budgeten ökades med 88,5 miljoner euro. Därmed säkras EU:s stöd till företagen och företagarandan, särskilt de små och medelstora företagen, fram till 2007, då ramprogrammet för innovation och konkurrenskraft införs och blir ny ram för fortsatta insatser.

Kommittéförfarande

3. Vid genomförandet av programmet kommer Europeiska kommissionen att biträdas av en kommitté bestående av företrädare för medlemsländerna och med en företrädare för kommissionen som ordförande. Kommitténs viktigaste uppgifter blir att anta de årliga arbetsprogrammen och deras budgetanslag, fastställa kriterierna för och innehållet i de anbudsförfaranden där beloppen överstiger 100 000 euro och fastställa resultatindikatorerna för att utvärdera de åtgärder som vidtagits inom programmet.

Bedömning

4. Europeiska kommissionen utvärderar genomförandet av det fleråriga programmet och lägger vartannat år fram en utvärderingsrapport för Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén. I rapporten redovisas de framsteg som gjorts så att man ska kunna beakta näringslivspolitiken i stort och genomförandet av den europeiska stadgan för småföretagen. En oberoende utvärderingsrapport ska också utarbetas före den 31 december 2004.

Deltagande länder

5. Förutom EU-länderna är programmet öppet för EES-länderna och ska efter lämpliga förfaranden också öppnas för kandidatländerna.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

6. För att uppnå programmets fem mål kommer man att främja olika åtgärder till förmån för företagen.

Förstärka företagens tillväxt och konkurrenskraft i en kunskapsstyrd ekonomi

7. Åtgärderna ska förstärka konkurrenskraften och innovationen, förbereda företagen så att de klarar av globaliseringen och utveckla användningen av den nya informations- och kommunikationstekniken.

Främja företagarandan

8. Åtgärderna syftar till att främja företagsetablering och företagsöverlåtelse, utveckling av utbildning i företagaranda samt att ange och främja särskilda strategier till förmån för de små och medelstora företagen.

Förenkla och förbättra företagens administration och regelsystem, särskilt för att främja forskning och innovation

9. Genom åtgärderna strävar man bl.a. efter att förbättra systemet för att utvärdera de konsekvenser samtliga EU-lagstiftningsförslag kommer att få för företagen samt att förbättra regelsystemet.

Förbättra de ekonomiska villkoren för företag, särskilt för små och medelstora företag

10. Åtgärderna syftar t.ex. till att förbättra de ekonomiska villkoren för företag, utveckla närfinansiering (företagsänglar) och organisera rundabordssamtal mellan företrädare för banker och små och medelstora företag.

Underlätta företagens tillgång till stödtjänster, EU:s program och nätverk samt förbättra samordningen av dessa

11. Åtgärderna ska göra det lättare att få tillträde till EU-programmen, förbättra samordningen av EU-nätverken för stöd och råd (t.ex. Euro Info Center) samt främja anordnande av evenemang för samarbete mellan företag.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2000/819/EG

1.1.2001

-

EGT L 333, 29.12.2000

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 1776/2005/EG

3.11.2005

-

EUT L 289, 3.11.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut (EG) nr 1639/2006 av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013) [EUT L 310, 09.11.2006].

Fortlevnaden för det fleråriga programmet för företag och företagaranda, särskilt för små och medelstora företag (2001-2006) är säkerställd genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (2007-2013).

Senast ändrat den 19.01.2007

Top