Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska stadgan för småföretag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska stadgan för småföretag

EU har bekräftat småföretagens betydelse genom den europeiska stadgan för småföretag som rådet (allmänna frågor) antog i Lissabon den 13 juni 2000 och som Europeiska rådet godkände vid mötet i Feira den 19-20 juni samma år. I stadgan rekommenderas regeringarna att inrikta sina politiska insatser på tio handlingslinjer, som är mycket viktiga för småföretagens villkor.

RÄTTSAKT

Bilaga III till ordförandeskapets slutsatser vid Europeiska rådets möte i Santa Maria da Feira den 19-20 juni 2000.

SAMMANFATTNING

Småföretagen är drivkraften bakom innovation och sysselsättning i Europa. Genom sin ringa storlek är de mycket känsliga för förändringar inom näringslivet och i de villkor under vilka de verkar. Av det skälet underströk stats- och regeringscheferna vid Europeiska rådet i Feira (Portugal) den 19-20 juni 2000 behovet av att förbättra småföretagens villkor.

Stats- och regeringscheferna liksom Europeiska unionen framhåller småföretagens dynamiska kraft, inte minst för tillhandahållande av nya tjänster, för sysselsättning samt social och regional utveckling. De understryker också företagarandans betydelse och vikten av att inte alltid bestraffa misslyckanden. De är också överens om betydelsen av kunskaper, engagemang och flexibilitet i den nya ekonomin.

För att främja företagarandan och förbättra småföretagens villkor beslutar stats- och regeringscheferna och Europeiska kommissionen att agera utifrån följande tio handlingslinjer:

  • Utbildning i företagaranda

För att odla företagarandan redan i mycket unga år bör undervisning i företagande ges främst vid gymnasier och högskolor, företagarinitiativ bland unga främjas liksom utbildningsprogram för småföretagen.

  • Billigare och snabbare etablering

Med hjälp av Internet kommer det att bli billigare och ta mindre tid att etablera ett företag.

  • Bättre lagstiftning

Nationell konkurslagstiftning och nya bestämmelser skall ha mindre negativ inverkan på småföretagen. Pappersexercisen skall förenklas och småföretagen befrias från vissa skyldigheter.

  • Tillgång till färdigheter

Utbildningen skall anpassas efter företagens behov, vara återkommande och omfatta konsulttjänster.

  • Bättre tillgång till Internet

Myndigheterna bör skapa online-tjänster som används i kontakterna med företagen.

  • Större utdelning av den inre marknaden

Medlemsstaterna och Europeiska kommissionen skall fullborda den inre marknaden till största möjliga nytta för företagen. Samtidigt måste medlemsstaternas och EU:s konkurrensregler tillämpas strikt.

  • Beskattning och finansiering

Skattesystemen måste gynna företagen. Tillgång till finansiering (riskkapital, strukturfonder) måste underlättas.

  • Förstärkning av småföretagens tekniska kapacitet

Ansträngningar krävs för att främja ny teknik, inrätta gemenskapspatentet och underlätta tillgången till sökprogram med större inriktning på kommersiella tillämpningar. Samarbetet mellan företagen liksom samarbetet med utbildnings- och forskningsinstitutioner skall uppmuntras.

  • Framgångsrika modeller för e-handeln och förstklassigt stöd till småföretag

Företagen skall uppmuntras att skaffa sig bättre rutiner. Stödtjänsterna till företagen måste utvecklas.

  • Utarbetande av former för att bättre och effektivare företräda småföretagens intressen på EU-nivå och nationellt

Frågan om småföretagens representation i medlemsstaterna och Europeiska unionen skall studeras. Medlemsstaternas och gemenskapens politiska åtgärder skall samordnas bättre och utvärderingar göras för att förbättra småföretagens prestanda. En årsrapport om genomförandet av stadgan skall utges varje vår.

EU:s medlemsländer inledde genomförandeprocessen våren 2000. De anslutande länderna och kandidatländerna deltar i processen sedan våren 2002. Dessa länder antog stadgan den 23 april 2002 i Maribor (Slovenien), och därefter har processen inletts även i andra områden. Länderna på västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien och Montenegro) antog stadgan i Thessaloniki (Grekland) i juni 2003. Dessa länder inledde 2004 sin första etapp i genomförandeprocessen, till vilken Moldavien anslöt sig samma år.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europa-Medelhavsstadga för företagande (EN)(FR)

Den 4 oktober 2004 antog Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, den palestinska nationella myndigheten, Syrien och Tunisien Europa-Medelhavsstadgan för företagande vid industriministrarnas Europa-Medelhavskonferens i Caserta.

Det främsta syftet med denna stadga är att förbereda upprättandet av ett frihandelsområde för Europa-Medelhavsområdet, att stärka Europa-Medelhavspartnerskapen och att skapa gynnsamma förhållanden för företagen i regionen. Den europeiska stadgan för småföretag kommer i stor utsträckning att tjäna som förebild för denna stadga.

See also

Senast ändrat den 31.07.2007

Top