Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s regler om derivatkontrakt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:s regler om derivatkontrakt

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer fastställs regler för OTC-derivatkontrakt (”over-the-counter”)*, centrala motparter* och transaktionsregister*, i linje med G20-åtagandena i Pittsburgh i september 2009.
 • Syftet med förordningen är att minska systemriskerna, öka transparensen på OTC-marknaden och upprätthålla ekonomisk stabilitet.

VIKTIGA PUNKTER

 • För att öka insynen i OTC-marknaden måste enligt förordningen all information om alla europeiska derivatkontrakt inrapporteras till transaktionsregister och göras tillgängliga för tillsynsmyndigheterna, däribland Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA).
 • För att minska motpartsrisken* fastställs i förordningen organisation, affärsetik och tillsynskrav för centrala motparter. Standardderivatkontrakt måste clearas via centrala motparter (se clearing*).
 • För att minska de operativa riskerna* måste enligt förordningen elektroniska medel användas för att i tid godkänna villkoren i OTC-derivatkontrakt.
 • Clearing- och rapporteringsskyldigheterna gäller för
  • finansiella företag, t.ex. banker och försäkringsbolag,
  • icke-finansiella företag, t.ex. energiföretag och flygbolag, som har många aktier eller andelar i OTC-derivat.
 • Esma är ansvarig för att identifiera kontrakt som ska omfattas av clearingkravet, det vill säga som är standardiserade och måste clearas av centrala motparter. Esma övervakar också transaktionsregister.
 • Europeiska kommissionen har antagit ett antal åtgärder, bl.a. tekniska standarder som grundas på förslag från Esma, för att genomföra villkoren i förordningen. Dessa tekniska standarder, som utarbetats av Esma, omfattar en rad ämnen, inbegripet t.ex. kapitalkraven för centrala motparter och vilka uppgifter som minst ska rapporteras till transaktionsregistren.
 • Kommissionen har också antagit beslut om likvärdighet för regelverken för centrala motparter i vissa länder utanför EU.
 • I augusti 2015 antog kommissionen en delegerad förordning i vilken man fastställde att vissa typer av OTC-derivatkontrakt för ränter ska clearas via centrala motparter. Förordningen gäller för räntesvappar denominerade i euro, brittiska pund, japanska yen eller amerikanska dollar med särskilda egenskaper, t.ex.
  • indexet som används som referens för derivatet,
  • dess löptid – när det ska betalas,
  • dess typ (d.v.s. det nominella belopp som används till att beräkna betalningar som görs på derivatet).
 • Den 5 juni 2015 antog Europeiska kommissionen en delegerad förordning i enlighet med artikel 85.2 i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer. Genom förordningen förlängs tiden för det tillfälliga undantag från kraven på central clearing för pensionssystem till den 16 augusti 2017. Pensionssystem – som innefattar alla typer av pensionsfonder – innehar varken större kontantbelopp eller mycket likvida tillgångar, Om pensionssystem skulle behöva hämta kontanter för central clearing skulle införandet av ett sådant krav innebära att väldigt omfattande och kostsamma ändringar skulle behöva utföras i deras affärsmodell, vilket skulle påverka pensionärers inkomst i slutändan.
 • I juni 2016 infördes med kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 ytterligare regler om klasser och kategorier av OTC-derivat och motparter som omfattas av clearingkravet och de datum från vilka clearingkravet börjar gälla.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har tillämpats sedan den 16 augusti 2012.

BAKGRUND

OTC-derivat (”over-the-counter”) är vanligen privata kontrakt. Informationen i och om kontrakten är således endast tillgänglig för kontraktsparterna, vilket kan göra det svårt att bedöma arten och omfattningen av de risker som de är förenade med.

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

OTC-derivat (”over-the-counter”): ett derivat är ett finansiellt kontrakt, vars värde är kopplat till värdet på eller statusen för en underliggande tillgång, såsom tillgångar, index eller räntor.

Ett OTC-derivat är ett derivat som inte handlas på en börs, eller motsvarande marknad utanför EU, utan i stället förhandlas fram privat mellan två motparter, t.ex. en bank och en tillverkare.

Central motpart: är det organ som mellan de två motparterna i en transaktion agerar som köpare till varje säljare och säljare till varje köpare.

Den centrala motpartens främsta syfte är att hantera en motparts risk att inte kunna betala på förfallodagen.

Transaktionsregister: är en central datacentral dit uppgifter om derivattransaktioner rapporteras. Transaktionsregister är kommersiella företag. Det finns globala transaktionsregister för kredit-, ränte- och aktierelaterade OTC-derivat (en särskild typ av derivat såsom optioner eller terminer).

Motpartskreditrisk: är risken att en motpart, dvs. den andra parten i en finansiell transaktion, inte betalar.

Clearing: innebär all verksamhet från och med den tidpunkt då ett åtagande görs för en transaktion tills den har reglerats.

Operativ risk: innebär en risk för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer eller yttre händelser, t.ex. bedrägerier, den mänskliga faktorn eller terrorism.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1–59)

Fortlöpande ändringar och korrigeringar för förordning (EU) nr 648/2012 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1–1861).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet (EUT L 314, 1.12.2015, s. 13–21).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1515 av den 5 juni 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förlängningen av övergångsperioderna i fråga om pensionssystemen (EUT L 239, 15.9.2015, s. 63–64).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1-34).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/892 av den 7 juni 2016 om förlängning av övergångsperioder för kapitalbaskrav för exponeringar mot centrala motparter enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 575/2013 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 151, 8.6.2016, s. 4–5).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet (EUT L 195, 20.7.2016, s. 3–10).

Senast ändrat 30.01.2017

Top