Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
E-upphandling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

E-upphandling

Den europeiska ekonomin står inför nödvändigheten att minska de offentliga utgifterna och hitta nya källor till ekonomisk tillväxt. En helt elektronisk upphandling skulle kunna bidra till att dessa mål uppnås.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner.

SAMMANFATTNING

Övergången till e-upphandling är en del av moderniseringen som gör av europeiska regler för offentlig upphandling. I april 2014 antog Europaparlamentet och rådet ett paket med tre lagstiftande texter som ska göra denna övergång till verklighet.

VAD ÄR E-UPPHANDLING?

E-upphandling innebär att offentliga myndigheter använder elektroniska medel för att köpa varor eller tjänster eller för att bjuda in till att lämna anbud för offentlig byggentreprenad.

Ökad användning av e-upphandling i Europa gör det möjligt att

  • förenkla upphandlingsfunktionen,
  • minska arbetsbördan och kostnaden,
  • öka små och medelstora företags deltagande,
  • få fram bättre kvalitet och lägre priser

EN NY TYDLIG, FÖRENKLAD RÄTTSLIG RAM

En ny rättslig ram antogs i april 2014. Ramen innehåller ett paket med tre nya direktiv vars främsta syfte är att

  • göra e-upphandling obligatoriskt under vissa av förfarandets faser och för inköpscentraler (som centraliserar ordrar för den upphandlande myndighetens räkning). Dessa åtgärder gäller från och med april 2016 och bör genomföras för alla upphandlingsmyndigheter i Europeiska unionen (EU) från och med oktober 2018,
  • begränsa de tekniska hindren för gränsöverskridande inlämningar när det gäller offentliga kontrakt.

Direktiven fastställer en tydlig rättslig ram som innehåller aspekter för möjlig användning av elektroniska signaturer. Dessutom är målet med direktiven att

  • göra rollen som informationssystemet e-Certis spelar för de olika certifikat och intyg som begärs under upphandling större i de 28 EU-länderna,
  • ge möjlighet för undantag när det gäller användningen av elektroniska medel.

Utöver detta redogör direktivet om tilldelning av koncessionskontrakt för ett förenklad system som gör e-upphandling till en valfri metod, även om det blir obligatoriskt att använda e-meddelanden.

Bakgrund

I inremarknadsakten har kommissionen gett uttryck för sin avsikt att modernisera EU:s rättsliga ram för offentlig upphandling. Sektorn har stor ekonomisk tyngd, och införandet av e-upphandling kommer att göra den offentliga upphandlingen effektivare.

Mer information finns nedan:

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europiska ekonomiska sociala kommittén samt Regionkommittén: En strategi för e-upphandling ( COM(2012) 179 final - ej offentliggjort i EUT).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europiska ekonomiska sociala kommittén samt Regionkommittén: Genomgående e-upphandling för att modernisera offentlig förvaltning ( COM(2013) 453 final - ej offentliggjort i EUT).

I detta meddelande förklaras framstegen som gjorts för genomförandet av e-upphandling, från elektronisk publicering till elektronisk betalning, som förklarades i meddelandet från 2012.

Senast ändrat den 09.11.2014

Top