Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika EU-medlemsstater

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika EU-medlemsstater

Detta direktiv innehåller konkurrensneutrala beskattningsregler för olika former av vinstutdelning från dotterbolag till moderbolag. Det är ett gemensamt system för att underlätta grupperingar av bolag inom Europeiska unionen (EU) och garantera en effektivt fungerande inre marknad.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater.

Rådets direktiv 2014/86/EU av den 8 juli 2014 om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater.

SAMMANFATTNING

Syftet med direktivet (som ofta kallas moder-/dotterbolagsdirektivet) är att undanta olika former av vinstutdelning från dotterbolag till moderbolag från källskatt och att förhindra dubbelbeskattning av sådana inkomster på moderbolagsnivå.

Berörda bolagsformer

De olika bolagsformer som berörs är publika och privata aktiebolag, vissa kooperativ, ömsesidiga bolag, sparbanker, fonder, Europabolag och europeiska kooperativa föreningar.

Dessa bolag får inte ha sin beskattningsort utanför EU. De måste även vara skyldiga att betala bolagsskatt, utan valfrihet eller rätt till undantag.

Status som moderbolag tillskrivs ett bolag i ett EU-land som innehar andelar motsvarande minst 10 % av kapitalet i ett bolag som är beläget i ett annat EU-land.

Vinstutdelning

Ett moderbolag eller ett fast driftställe kan få vinstutdelning även utanför själva likvidationsperioden. I detta fall ska det EU-land där moderbolaget eller det fasta driftstället är hemmahörande avstå från att beskatta sådan vinst, eller beskatta den men medge moderbolaget och det fasta driftstället rätt att från den skatt de har att betala avräkna sådan på vinstutdelningen belöpande bolagsskatt som har betalats av dotterbolaget och av eventuella underliggande dotterbolag.

För att förhindra gränsöverskridande bolag att schemalägga sina betalningar inom gruppen i syfte att dra fördel av dubbel icke-beskattning måste det EU-land där moderbolaget eller det fasta driftstället är hemmahörande beskatta vinsten, i den mån sådana vinster är avdragsgilla i ett dotterbolag.

EU-länderna behåller rätten att föreskriva att eventuella kostnader som avser innehavet och eventuella kapitalförluster till följd av vinstutdelningen från dotterbolaget inte får dras av från den beskattningsbara vinsten i moderbolaget.

Den vinst som ett dotterbolag delar ut till sitt moderbolag undantas från källskatt. Ett moderbolags EU-land får heller inte ta ut källskatt på vinst som bolaget uppbär från ett dotterbolag. Dessa bestämmelser gäller dock inte förskottsbetalningav bolagsskatt till det EU-land där dotterbolaget är hemmahörande, i samband med utdelning till moderbolaget.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2011/96/EU

18.1.2012

18.1.2012

EUT L 345, 29.12.2011, s. 8.

Direktiv 2014/86/EU

14.8.2014

31.12.2015

EUT L 219, 25.7.2014, s. 40)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 2013/13/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning (EUT L 141, 28.5.2013, s. 30).

Senast ändrat den 25.11.2014

Top