Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skatt på finansiella transaktioner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Skatt på finansiella transaktioner

Mot bakgrund av den ekonomiska och finansiella krisen är det mer och mer allmänt antaget att finanssektorn ska bidra mer rättvist, eftersom denna sektor hittills varit undertaxerad på grund av momsbefrielsen på de flesta av de finansiella tjänsterna. Detta förslag till direktiv syftar därför till att inrätta en gemensam skatt särskilt för finansiella transaktioner där huvudmålen är att få finansföretagen att på ett rättvist sätt bidra till kostnaderna för krisen och undvika en splittring av den inre marknaden för finansiella transaktioner.

FÖRSLAG

Förslag till rådets direktiv av den 28 september 2011 om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/7/EG [KOM(2011) 594 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Detta förslag syftar till att inrätta ett gemensamt system för skatt på finansiella transaktioner *.

Det rör alla finansiella transaktioner, nämligen köp och försäljning av ett finansiellt instrument, som aktier i företag, obligationer, instrument på kapitalmarknaden, andelar i företag för kollektiva placeringar, struktur- eller derivatprodukter eller ändring av derivatavtal, från det att minst en av parterna i transaktionen är etablerad i en medlemsstat och att ett finansinstitut (som investeringsföretag, organiserade marknader, kreditinstitut, försäkrings- eller återförsäkringsföretag, företag för kollektiva placeringar och pensionsfonder och deras förvaltningsinstitut, vissa andra företag där en stor del av verksamheten utgörs av transaktioner) som är inrättat i en medlemsstat är en del av transaktionen, för egen del eller för en tredje part, eller agerar för en av parterna i transaktionen.

I allmänhet ska ett finansinstitut vara etablerat i den auktoriserande medlemsstaten för att agera som sådant, men det ska noteras att under vissa villkor kan ett finansinstitut som inte är etablerat i en medlemsstat, som till exempel då det är en del i en finansiell transaktion med en part som är etablerad på en medlemsstats territorium, också anses etablerad på medlemsstatens territorium (i förekommande fall i det senare fallet).

Följande aktörer är undantagna från tillämpningsområdet:

 • Den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten.
 • Alla internationella finansinstitut som etablerats av minst två medlemsstater och vars mål är att mobilisera finansiering och tillhandahålla finansiellt bistånd till dem av dess medlemmar som har eller riskerar att få allvarliga finansieringsproblem.
 • Centrala motpartier, d.v.s.juridiska personer som placerar sig mellan motparterna till en finansiell transaktion.
 • Värdepapperscentraler och internationella värdepapperscentraler.

Följande transaktioner är undantagna från tillämpningsområdet:

 • Primärmarknadstransaktioner för det som i princip rör emission av aktier i företag eller obligationer.
 • Under vissa förhållanden, transaktioner gjorda med Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen, Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken, organ som inrättats av Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen och andra internationella organ eller organisationer.
 • Transaktioner med medlemsstaternas centralbanker.

Utkrävbarhet, beskattningsunderlag och skattesatser

Skatt går att utkräva från det att en transaktion utförs. En annullering eller rättelse i efterhand av en finansiell transaktion påverkar inte utkrävbarheten, utom vid fel.

När det gäller andra transaktioner än de som rör derivat ska beskattningsunderlaget utgöras av hela den ersättning som för överföringen erlagts av eller fortfarande är utestående från motparten eller en tredje part.

När det gäller transaktioner som rör derivat, ska beskattningsunderlaget utgöras av derivatavtalets nominella belopp (det nominella eller verkliga belopp som används för att beräkna betalningarna knutna till ett givet derivatavtal) vid tidpunkten för den finansiella transaktionen.

Vid behov ska den tillämpliga växelkursen vara den senast registrerade växelkursen på den berörda medlemsstatens mest representativa valutamarknad vid den tidpunkt då skatten blir utkrävbar, eller en kurs som bestäms genom hänvisning till denna marknad.

Skattesatserna som ska tillämpas av medlemsstaterna får inte vara lägre än (minimisats)

 • 0,1 % för alla finansiella transaktioner andra än de som rör derivatavtal,
 • 0,01 % för alla finansiella transaktioner som rör derivatavtal.

Betalning av skatten, relaterade skyldigheter och förebyggande av skatteundandragande, skatteflykt och missbruk

Skatten ska betalas av varje finansinstitut (som är etablerat i en medlemsstat) som uppfyller något av följande villkor:

 • Är part i transaktionen och agerar antingen för egen räkning eller för en annan persons räkning.
 • Agerar i namn av en part i transaktionen.
 • Transaktionen har utförts för finansinstitutets räkning.

Det bör noteras att alla finansinstitut som är part i en transaktion eller som är inblandade i en transaktion därför är betalningsskyldiga för skatten. En enda finansiell transaktion kan därför vara orsak till betalning av skatt från båda sidor i denna transaktion, enligt de satser som gäller i medlemsstaten där det berörda finansinstitutet är etablerat.

Då ett finansinstitut agerar i namn av eller för ett annat finansinstituts räkning, ska dock endast den senare betala skatt.

Dessutom ska alla parter i en transaktion hållas solidariskt ansvariga för den skatt som ett finansinstitut ska betala till följd av den transaktionen.

Följande tidsfrister gäller för betalning av skatt till medlemsstaternas skattemyndigheter:

 • Vid den tidpunkt då skatten blir utkrävbar, i de fall transaktionen utförs elektroniskt.
 • Inom tre arbetsdagar från den tidpunkt då skatten blir utkrävbar, i alla andra fall.

Medlemsstaterna ska fastställa andra skyldigheter för att säkerställa betalning och kontrollera att skatten betalats korrekt.

Medlemsstaterna får inte införa eller behålla några andra skatter på finansiella transaktioner andra än den skatt som fastställs i direktivet eller den mervärdesskatt (moms) som fastställs i momsdirektivet.

Bakgrund

Den 7 oktober 2010 undersökte Europakommissionen vikten av att införa en skatt på finansiella transaktioner i sitt meddelade om taxering av finanssektorn. I detta förslag till direktiv konkretiseras detta införande och utgör därigenom ett första steg mot ett eventuellt skattesystem som är mer globalt.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Med ”finansiell transaktion” menas

Hänvisningar

Förslag

Europeiska unionens officiella tidning

Förfarande

KOM(2011) 594

-

Samråd 2011/0261/CNS

See also

 • Generaldirektoratet för skatter och tullunion – Taxering i den finansiella sektorn (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 23.11.2011

Top