Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det europeiska standardiseringssystemet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Det europeiska standardiseringssystemet

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

KOM(2011) 311 slutlig – En strategisk vision för europeiska standarder

Förordning (EU) nr 1025/2012

SAMMANFATTNING

INLEDNING

I meddelandet betonas standardernas* betydelse för Europas ekonomi och samhälle.

Där presenteras en strategi för att påskynda, förenkla och modernisera europeiska standardiseringsprocesser så att de kan anpassas till det snabbt föränderliga globala landskapet och den ekonomiska miljön.

Förordning (EU) nr 1025/2012 reglerar hur EU:s standardiseringsprocess fungerar och hur de olika organisationer som är involverade i denna process (både på EU-nivå och på nationell nivå) arbetar tillsammans.

VIKTIGA PUNKTER

Europeiska standarder ska

stödja industripolitik och innovation, i synnerhet nya produkter och tjänster,

vara inriktade på viktiga utmaningar i samhället, såsom klimatförändringar och skapandet av en alleuropeisk marknad för säkerhetsprodukter,

involvera alla potentiella intressenter, särskilt små och medelstora företag och representanter för allmänheten, i standardiseringsprocessen,

spela en mer framträdande roll i att utveckla den gemensamma marknaden för tjänster,

säkerställa driftskompatibilitet mellan olika anordningar, tillämpningar, databaser, tjänster och nätverk inom informations- och kommunikationsteknik,

öka EU:s globala konkurrenskraft genom att fungera som grund för internationella normer.

I den strategiska visionen presenteras 29 sätt på vilka dessa syften kan förverkligas, både lagstiftande och icke-lagstiftande.

Förordning (EU) nr 1025/2012, som antogs i oktober 2012, bygger på den strategiska visionen. Där införs förfaranden för att få europeiska standarder att antas snabbare och en skyldighet för Europeiska kommissionen att definiera prioritetsområden för standardisering inför de kommande åren.

Vid Europeiska rådets möte i mars 2014 förklarade EU-ledarna i sina slutsatser vilken viktig roll standarder kan spela i att stärka den europeiska industrins globala konkurrenskraft. De uppmanade till åtgärder för att främja europeiska och internationella standarder och förordningar.

I maj 2015 offentliggjorde kommissionen en slutrapport om en oberoende översyn av det europeiska standardiseringssystemet.

VIKTIGA BEGREPP

* Standard: frivilligt dokument som definierar tekniska krav eller kvalitetskrav för produkter, processer och tjänster.

BAKGRUND

Förut fanns standarder i hög grad bara för produkter. Nu används de alltmer för processer och produktionsmetoder inom ett stort antal ämnesområden. De spelar en avgörande roll på många områden, från att understödja den europeiska konkurrenskraften till att skydda konsumenter och förbättra tillgängligheten för funktionshindrade och äldre.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén – En strategisk vision för europeiska standarder: bättre och snabbare hållbar tillväxt i den europeiska ekonomin före 2020 (KOM(2011) 311 slutlig, 1.6.2011)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12–33). Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1025/2012 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Europeiska rådet 20/21 mars 2014 – Slutsatser

Independent Review of the European Standardisation System – Final Report, Europeiska kommissionen, 20 maj 2015.

Senast ändrat 02.12.2015

Top