Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hedgefonder och riskkapitalfonder – regler för förvaltare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hedgefonder och riskkapitalfonder – regler för förvaltare

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förvaltare av alternativa investeringsfonder – direktiv 2011/61/EU

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet upprättas en rättslig ram för auktorisering, tillsyn och kontroll av förvaltare av ett antal olika alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare), däribland hedgefonder och riskkapitalfonder.

VIKTIGA PUNKTER

Undantag från tillämpningsområdet: I direktivet finns en förteckning över organ som det inte gäller för, däribland

holdingbolag (så som dessa definieras i direktivet),

förvaltning av pensionsfonder,

program för anställdas andelsägande eller anställdas sparprogram,

överstatliga institutioner,

nationella centralbanker,

försäkringskontrakt.

Pass: AIF-förvaltare kan förse sina tjänster med ”pass” i olika länder utifrån en enda auktorisering. När en AIF-förvaltare väl är auktoriserad i ett EU-land och följer reglerna i direktivet, har förvaltaren rätt att förvalta eller marknadsföra fonder för professionella investerare i hela EU.

Auktoriseringar: För att få verka i EU måste fondförvaltare erhålla auktorisering från behörig myndighet i det EU-land som är deras hemland. För att bli auktoriserade måste AIF-förvaltare inneha en miniminivå av kapital i form av likvida eller kortsiktiga tillgångar.

Förvaringsinstitut: AIF-förvaltare måste säkerställa att de fonder de förvaltar utser ett oberoende förvaringsinstitut, t.ex. en bank eller ett värdepappersföretag, som ansvarar för att övervaka fondens verksamhet och se till att fondens tillgångar skyddas på lämpligt sätt.

Riskhantering och tillsyn: AIF-förvaltare måste övertyga den behöriga myndigheten om att deras interna arrangemang för riskhantering är stabila. Hit hör ett krav på att regelbundet uppge de huvudsakliga marknader och instrument de bedriver handel med, deras viktigaste exponeringar och riskkoncentrationer.

Behandling av investerare: För att uppmuntra till omsorg bland sina investerare måste AIF-förvaltare tillhandahålla en tydlig beskrivning av sin investeringspolicy, däribland beskrivningar av typerna av tillgångar och användningen av finansiell hävstång. En årsrapport för varje räkenskapsår måste göras tillgänglig för investerarna på begäran.

Hävstångsfonder: I direktivet införs särskilda krav gällande finansiell hävstång, dvs. att använda skulder för att finansiera investeringar. Behöriga myndigheter har rätt att sätta gränser för finansiell hävstång för att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet.

Riskkapitalfonder: När en alternativ investeringsfond får kontroll över ett onoterat företag eller en emittent, är AIF-förvaltaren underställd villkoren mot tömning av företag på tillgångar. Under en period på två år måste AIF-förvaltaren agera mot all utdelning, kapitalminskning, aktieinlösen eller förvärv av egna aktier från företagets sida.

Fonder och förvaltare som finns i länder utanför EU: Underställt villkoren som uppges i direktivet kan ”passet” utökas till AIF-förvaltare utanför EU och till marknadsföring av fonder utanför EU som förvaltas av AIF-förvaltare antingen inom eller utanför EU.

Möjlighet att inte omfatta mindre fonder: EU-länderna kan välja att inte tillämpa direktivet på mindre AIF-förvaltare, dvs. fonder med förvaltade tillgångar under 100 miljoner euro om de använder finansiell hävstång, och med tillgångar under 500 miljoner euro om de inte gör det. Mindre fonder är emellertid underställda minimikrav på registrering och rapportering.

Ett antal delegerade åtgärder och genomförandeåtgärder, som i efterhand antagits av Europeiska kommissionen, ger teknisk vägledning i hur direktivet tillämpas.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 21 juli 2011.

Det måste vara införlivad i EU-ländernas nationella lagar senast den 22 juli 2013.

BAKGRUND

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1–73)

Fortlöpande korrigeringar och ändringar av direktiv 2011/61/EG har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens delegerade förordning (EU) 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn (EUT L 83, 22.3.2013, s. 1–95)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utövande av delegeringen av befogenhet till kommissionen att anta delegerade akter i enlighet med artikel 56 i direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 (COM(2015) 383 final, 3.8.2015)

Senast ändrat 28.10.2015

Top