Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Montering av däck på motorfordon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Montering av däck på motorfordon

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 458/2011 – krav för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa vad gäller montering av däck

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen fastställs de krav som gäller för EG-typgodkännande vid däckmontering på fordon i följande kategorier:
  • M: Motorfordon med minst fyra hjul, konstruerade och byggda för persontransport.
  • N: Motorfordon med minst fyra hjul, konstruerade och byggda för varutransport.
  • O: Släpvagnar.
 • Genom denna förordning genomförs förordning (EG) nr 661/2009 om allmän säkerhet hos motorfordon.

VIKTIGA PUNKTER

Krav gällande däckmontering

I enlighet med förordningen om allmän säkerhet hos motorfordon delas däck in i tre kategorier, C1, C2 och C3.

Samtliga däck som monteras på ett fordon ska ha samma struktur, utom reservdäck för tillfälligt bruk*.

Det utrymme i vilket hjulet roterar ska vara sådant att det tillåter obegränsad rörlighet hos däck och fälgar.

Däck som monteras på fordon är indelade i belastningsklasser och måste vara märkta med en symbol för däckets hastighetskategori. Dessa faktorer måste överensstämma med det aktuella fordonet.

Om ett fordon har ett reservhjul måste detta tillhöra någon av följande två kategorier:

 • Ett standardreservhjul av samma storlek som de däck som redan är monterade på fordonet.
 • Ett reservhjul för tillfälligt bruk av en typ som är lämplig för användning på fordonet.

Bestämmelser gällande EG-typgodkännande

Fordonstillverkaren ska lämna in en ansökan om EG-typgodkännande till ansvarig typgodkännandemyndighet. Ansökan måste innehålla bland annat följande uppgifter:

 • Fordonets fabrikat och typ.
 • Antal axlar och hjul.
 • Typiska egenskaper hos däcken.

Om typgodkännandemyndigheten anser att fordonet uppfyller alla krav för däckmontering beviljar den ett EG-typgodkännande och utfärdar ett typgodkännandenummer enligt direktiv 2007/46/EG.

Med förordning (EU) 2015/166 ändras förordning (EU) nr 458/2011 och anpassas till den tekniska utvecklingen gällande reservhjul för fordon i kategori N1 (det vill säga fordon som är avsedda för varutransport och har en maxvikt på 3,5 ton).

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 2 juni 2011.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Reservdäck för tillfälligt bruk: Reservdäck för tillfälligt bruk avsedda att användas med högre tryck än vad som används i standarddäck och förstärkta däck.

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens förordning (EU) nr 458/2011 av den 12 maj 2011 om krav för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa vad gäller montering av däck och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 124, 13.5.2011, s. 11–20)

Senare ändringar av förordning (EU) nr 458/2011 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 07.07.2016

Top