Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stänkskyddssystem för motorfordon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Stänkskyddssystem för motorfordon

Förordning (EU) nr 109/2011 - stänkskyddssystem

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EU) nr 109/2011 av den 27 januari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon med avseende på stänkskyddsanordningar

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I den här förordningen fastställs kraven för typgodkännande av stänkskyddssystem* för vissa motorfordonskategorier. Genom den genomförs förordning 661/2009 om den allmänna säkerheten hos motorfordon.

VIKTIGA PUNKTER

Motorfordonskategorier

Den här förordningen gäller för fordon i kategorierna N och O, som omfattar motorfordon som är utformade och konstruerade för transport av gods och som har minst fyra hjul, samt för släpvagnar.

Krav på stänkskyddssystem

Stänkskyddssystemen är i regel placerade ovanför fordonets hjul och består av stänkskärm*, skärmkanter* och stänkskydd*.

Systemet ska fungera korrekt när det används normalt på vått väglag. Det finns följande typer av stänkskyddssystem:

Stänkskyddssystem av energiabsorberande typ.

Stänkskyddssystem av luft-/vattenseparerande typ.

Typgodkännande

Både tillverkaren av stänkskyddssystemet och tillverkaren av fordonet är skyldiga att lämna in ansökan om EG-typgodkännande till behörig nationell myndighet. Ansökan måste innehålla följande uppgifter:

Systemet eller fordonets märke och typ.

Antal axlar och hjul på fordonet.

En beskrivning av stänkskyddssystemet och dess delar.

Tillverkaren av stänkskyddssystemet ska tillhandahålla administrativa handlingar gällande EG-typgodkännande av stänkskyddssystem som separata tekniska enheter.

Tillverkaren av fordonet ska tillhandahålla administrativa handlingar gällande

EG-typgodkännande av fordonet med avseende på installation av stänkskyddssystem,

EG-typgodkännandeintyg för den installerade anordningen.

Om den behöriga myndigheten anser att systemet eller fordonet uppfyller alla krav med avseende på stänkskyddssystem, ska den bevilja EG-typgodkännande och utfärda ett typgodkännandenummer i enlighet med direktiv 2007/46/EG.

VIKTIGA BEGREPP

* Stänkskyddssystem: ett system avsett att minska stänk från hjulen med hjälp av stänkskärmar, skärmkanter och stänkskydd (se nedan).

* Typgodkännande: Ett intyg på att provningar har genomförts i syfte att säkerställa att gällande rättsliga, tekniska och säkerhetsrelaterade krav uppfylls.

* Stänkskärm: En styv del av fordonet avsedd att fånga upp vatten som kastas upp från däcken.

* Skärmkant: En del som i regel sitter på den bakre stötfångaren och förhindrar att regn och lera stänker på andra fordon eller trafikanter.

* Stänkskydd: En mjuk komponent som är monterad lodrätt bakom hjulet och minskar stänk från vid våt vägbana.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 109/2011

1.3.2011

-

EUT L 34, 9.2.2011, s. 2-28

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) 2015/166

24.2.2015

-

EUT L 28, 4.2.2015, s. 3-39

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1-24)

Senast ändrat 24.09.2015

Top