Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bekämpande av sena betalningar i affärstransaktioner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bekämpande av sena betalningar i affärstransaktioner

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2011/7/EU – om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Syftet med direktivet är att skydda företag, särskilt små och medelstora företag, från sena betalningar* vid handelstransaktioner* genom att säkerställa att fakturor betalas i tid.
 • I direktivet fastställs tidsfrister inom vilka fakturor måste betalas och ekonomiska påföljder om dessa inte respekteras.

VIKTIGA PUNKTER

 • Företagen måste betala fakturor inom högst 60 dagar, om inte annat uttryckligen fastställts i avtalet och under förutsättning att villkoren inte är grovt oskäliga gentemot borgenären.
 • Offentliga myndigheter måste betala för de varor och tjänster de köper inom 30 dagar. Tidsfristen kan i undantagsfall förlängas till 60 dagar, till exempel inom sjukvårdssektorn eller för specifika industriella eller kommersiella verksamheter.
 • Borgenärer som har fullgjort sina lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter, och som inte har fått betalt inom de tidsfrister som angetts, har rätt till ränta och ersättning för sena betalningar.
 • Den ränta som ska betalas ska vara minst 8 procentenheter över den referensränta som används av Europeiska centralbanken. Europeiska kommissionen gör aktuella räntesatser tillgängliga på internet. I praktiken ligger de på 8–10 % i de flesta EU-länder.
 • Borgenärer har rätt till ett minsta belopp på 40 euro av gäldenärer. Dessutom har de rätt till ersättning för eventuella andra rimliga kostnader som uppstått för att driva in skulden, såsom rättsliga kostnader eller kostnader för att anlita en indrivningsbyrå.
 • Borgenärer har rätt till ränta från och med dagen efter förfallodagen.
 • Om ett avtal inte anger något betalningsdatum är en borgenär berättigad till ränta 30 dagar efter det att fakturan mottagits, eller om detta datum är oklart, samma period efter det att varorna eller tjänsterna tillhandahållits.
 • De nationella myndigheterna måste vidta åtgärder för att göra allmänheten medveten om de påföljder som finns för sena betalningar.
 • Senast den 16 mars 2016 ska kommissionen lägga fram en rapport om genomförandet av lagstiftningen.

Mellan oktober 2012 och november 2014 anordnade kommissionen en informationskampanj om sena betalningar i hela EU för att göra intressenter medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 15 mars 2011. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 16 mars 2013.

BAKGRUND

Se mer information om direktivet om sena betalningar på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGA BEGREPP

* Sena betalningar: betalningar som inte görs inom den lagstadgade eller avtalsenliga perioden efter det att varorna eller tjänsterna har tillhandahållits.

* Handelstransaktioner: transaktioner mellan företag eller mellan dem och offentliga myndigheter som involverar betalning för varor och tjänster.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1–10)

Senast ändrat 11.02.2016

Top