Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har sitt säte i Paris och grundades 2010 för att slå vakt om stabiliteten på EU:s finansmarknader och bemöta brister i den finansiella tillsynen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har sitt säte i Paris och grundades 2010 för att slå vakt om stabiliteten på EU:s finansmarknader och bemöta brister i den finansiella tillsynen.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom den skapas Esma, som är en europeisk myndighet som stärker samarbetet mellan de nationella tillsynsmyndigheterna för finansmarknaderna och säkerställer att EU:s finansiella lagstiftning tillämpas konsekvent i alla EU-länder.

VIKTIGA PUNKTER

En konsekvent tillämpning av lagen

Esma utformar reglerande och tekniska standarder utifrån EU:s finansiella lagstiftning. Myndigheten har också befogenhet att utfärda riktlinjer och rekommendationer om tillämpningen av EU:s lagstiftning.

Konsumentskydd och finansiell verksamhet

Esma främjar öppenhet, enkelhet och rättvisa på marknaderna, för att skydda konsumenter av finansiella produkter. Till dess uppgifter hör att övervaka finansiell verksamhet och analysera konsumenttrender. På vissa stränga villkor kan Esma tillfälligt förbjuda eller begränsa finansiell verksamhet som utgör ett hot mot stabiliteten på marknaderna.

Brott mot lagen

Esma kan utreda om en nationell myndighet begår ett brott mot lagen. Detta kan föreligga när denna myndighet inte säkerställer att en finansmarknadsaktör uppfyller EU:s lagstiftning.

Inom två månader kan Esma utfärda en rekommendation där man kräver att den nationella myndigheten vidtar nödvändiga åtgärder för att följa EU-lagstiftningen. Därefter kan Europeiska kommissionen avge ett formellt yttrande. Om den nationella myndigheten fortfarande inte efterlever bestämmelserna kan Esma utfärda ett beslut direkt till en finansmarknadsaktör på vissa stränga villkor. Detta beslut har företräde över tidigare beslut som tagits av den nationella myndigheten.

Europeisk finansiell tillsyn

Esma är en del av det europeiska systemet för finansiell tillsyn som skapades 2010 och som också omfattar följande tre tillsynsorganisationer:

Europeiska bankmyndigheten med säte i London.

Europeiska systemrisknämnden med säte i Frankfurt.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1095/2010

16.12.2010

-

EUT L 331, 15.12.2010, s. 84-119

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

EUT L 174, 1.7.2011, s. 1-73

Direktiv 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

EUT L 153, 22.5.2014, s. 1-61

Förordning (EU) nr 258/2014

9.4.2014

-

EUT L 105, 8.4.2014, s. 1-8

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (EUT L 331, 15.12.2010, s. 162-164).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120-161).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1-73).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiven 2003/71/EG och 2009/138/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 med avseende på befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 153, 22.5.2014, s. 1-61).

Senast ändrat den 16.04.2015

Top