Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

Finanskrisen 2008 visade på brister i EU:s finansiella tillsyn. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) med säte i Frankfurt inrättades 2010 i syfte att minska riskerna för destabilisering av försäkringsbranschen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG.

SAMMANFATTNING

Finanskrisen 2008 visade på brister i EU:s finansiella tillsyn. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) med säte i Frankfurt inrättades 2010 i syfte att minska riskerna för destabilisering av försäkringsbranschen.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen föreskriver inrättandet av Eiopa, ett EU-organ som stöder samordningen mellan nationella myndigheter och säkerställer att EU-länderna tillämpar EU:s lagstiftning på området för försäkrings- och tjänstepensioner på ett konsekvent sätt.

VIKTIGA PUNKTER

En konsekvent tillämpning av lagen

Eiopa tar fram rättsliga och tekniska standarder som åtföljer de lagar som antagits av rådet och Europaparlamentet för försäkringsbolag, finansiella konglomerat (stora finansföretag som är verksamma inom olika finansiella sektorer), tjänstepensioner och försäkringsförmedlare (företag som tillhandahåller pensioner och försäkringstjänster). Myndigheten har också befogenhet att utfärda riktlinjer och rekommendationer om tillämpningen av EU:s lagstiftning.

Marknadstrender

Eiopa har i uppdrag att säkerställa stabiliteten på försäkringsmarknaderna och skydda försäkringstagare, personer som omfattas av pensionssystem samt förmånstagare. Myndigheten övervakar t.ex. konsumenttrender och utvärderar potentiella risker och sårbarheter på marknaden. På vissa stränga villkor kan Eiopa tillfälligt förbjuda eller begränsa finansiell verksamhet som utgör ett hot mot finanssystemets stabilitet.

Brott mot lagen

Eiopa har rätt att utreda om en nationell myndighet begår ett brott mot lagen. Detta kan vara fallet när denna myndighet inte säkerställer att ett finansinstitut uppfyller EU:s lagstiftning.

Eiopa kan då inom två månader utfärda en rekommendation till den nationella myndigheten. Kommissionen kan därefter avge ett formellt yttrande med anmodan till myndigheten att vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla gällande bestämmelser. Om den nationella myndigheten fortfarande inte efterlever bestämmelserna kan Eiopa utfärda ett beslut direkt till ett finansinstitut på vissa stränga villkor. Detta beslut har företräde över tidigare beslut som tagits av den nationella myndigheten.

Europeisk finansiell tillsyn

Eiopa är en del av det europeiska system för finansiell tillsyn som skapades 2010 och som också omfattar följande tre tillsynsorganisationer:

Mer information finns på Eiopas webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1094/2010

16.12.2010

-

EUT L 331, 15.12.2010, s. 48-83

Rättelse

-

-

EUT L 54, 22.2.2014, s. 23-23

Ändringsrättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

EUT L 153, 22.5.2014, s. 1-61

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (EUT L 331, 15.12.2010, s. 162-164).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120-161).

Kommissionens beslut 2004/9/EC av den 5 november 2003 om att inrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén (EUT L 3, 7.1.2004, s. 34-35).

Senast ändrat 16.04.2015

Top