Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska bankmyndigheten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska bankmyndigheten

Finanskrisen 2008 visade på brister i den europeiska finansiella tillsynen. Den europeiska bankmyndigheten (EBA) i London inrättades 2010 för att trygga stabiliteten och motståndskraften i det europeiska banksystemet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut nr 2009/78/EG.

SAMMANFATTNING

Finanskrisen 2008 visade på brister i den europeiska finansiella tillsynen. Den europeiska bankmyndigheten (EBA) i London inrättades 2010 för att trygga stabiliteten och motståndskraften i det europeiska banksystemet.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

EBA inrättades genom en förordning i syfte att stärka samordningen mellan nationella banktillsynsmyndigheter och att säkerställa konsekvent tillämpning av EU:s banklagstiftning.

HUVUDPUNKTER

En konsekvent tillämpning av lagen

EBA utarbetar rättsliga och tekniska standarder för att specificera den banklagstiftning som antas av rådet och Europaparlamentet. Den har också befogenhet att utfärda riktlinjer och rekommendationer om tillämpningen av EU-lagstiftningen.

Stresstester

EBA är ansvarig för att med de nationella myndigheter som ansvarar för banktillsyn samordna ”stresstester” för att bedöma bankernas motståndskraft mot finansiella kriser. Tanken är framför allt att säkerställa att enhetliga metoder tillämpas på nationell nivå för genomförandet av dessa tester. Myndigheten övervakar och bedömer också marknads- och kredittrender.

Brott mot lagar

EBA har befogenhet att utreda när en nationell tillsynsmyndighet påstås ha tillämpat den europeiska bank- och finanslagstiftningen felaktigt (särskilt om den misslyckas med att se till att en bank uppfyller kraven i lagstiftningen).

EBA får rikta en rekommendation till den nationella tillsynsmyndigheten. Om tillsynsmyndigheten inte följer rekommendationen kan kommissionen ha befogenhet att utfärda ett formellt yttrande med beaktande av EBA:s rekommendation.

Om en nationell tillsynsmyndighet framhärdar i sin bristande efterlevnad av lagen kan EBA fatta beslut riktade direkt till banken. Denna befogenhet kan endast utövas i undantagsfall.

Europeisk finansiell tillsyn

EBA är en del av det europeiska systemet för finansiell tillsyn som skapades 2010 och som består av följande tre andra tillsynsorganisationer:

NÄR TRÄDER FÖRORDNINGEN I KRAFT?

Från den 16 december 2010.

Se mer information på Europeiska bankmyndighetens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1093/2010

16.12.2010

-

EUT L 331, 15.12.2010, s. 12-47

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1022/2013

30.10.2013

-

EUT L 287, 29.10.2013, s. 5-14

Direktiv 2014/17/EU

20.3.2014

-

EUT L 60, 28.2.2014, s. 34-85

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (EUT L 331, 15.12.2010, s. 162-164).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120-161).

Senast ändrat 20.03.2015

Top