Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska systemrisknämnden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska systemrisknämnden

 

SAMMANFATTNING

I sviterna efter 2008 års globala finanskris har Europeiska unionen (EU) infört lagstiftning som ska stärka EU:s system för tillsyn över finanssektorn. Denna har utformats för att återupprätta tilliten till det finansiella systemet och förebygga risker som kan destabilisera det globala finansiella systemet.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen fastställs Europeiska systemrisknämnden (ESRB) som en del av det nya europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS), ett system som även består av

tillsynsmyndigheterna i EU-länderna.

Den nya övervakningsstrukturen innehåller även en förordning genom vilken Europeiska centralbanken (ECB) tilldelas vissa särskilda uppgifter i syfte att stödja ESRB.

VIKTIGA PUNKTER

Mandat, mål och uppgifter

ESRB har sitt säte i Frankfurt am Main och har som uppgift att övervaka och analysera risker för det finansiella systemet i sin helhet (så kallad ”makrotillsyn”). ESRB gör detta genom att

identifiera systemrisker och klassificera dem efter rangordning,

utfärda varningar när systemrisker bedöms vara väsentliga och, vid behov, offentliggöra dessa varningar,

rekommendera korrigerande åtgärder som svar på de risker som identifierats,

skicka en konfidentiell varning och utvärdering till rådet när den anser att en krissituation föreligger,

övervaka de åtgärder som vidtogs som svar på varningar och rekommendationer,

samordna sin verksamhet med den som bedrivs av internationella finansiella organisationer som Internationella valutafonden och rådet för finansiell stabilitet (FSB).

Organisation

ESRB är uppbyggd på följande sätt:

En styrelse som säkerställer att uppgifterna fullgörs genom att fatta de nödvändiga besluten.

En styrkommitté som medverkar i beslutsprocessen.

Ett sekretariat som ansvarar för den dagliga verksamheten och ger stöd.

ESRB har en ordförande som företräder ESRB utåt samt två vice ordföranden. Europeiska centralbanken (ECB) ger analytiskt, statistiskt, administrativt och logistiskt stöd till ESRB genom att svara för ESRB:s sekretariat.

Varningar och rekommendationer

Om man upptäcker betydande systemrisker när det gäller att uppnå målet, utfärdar ESRB varningar och vid behov rekommendationer om korrigerande åtgärder, även om lagstiftningsinitiativ när så är lämpligt. Dessa varningar och rekommendationer riktas främst till

EU i sin helhet,

ett eller flera EU-länder,

en eller flera europeiska tillsynsmyndigheter,

en eller flera nationella tillsynsmyndigheter,

Europeiska kommissionen, när det gäller relevant unionslagstiftning.

Mottagarna av rekommendationer måste följa rekommendationerna eller ge en förklaring till eventuell passivitet. Om ESRB anser att dess rekommendation inte har följts eller att mottagaren inte har motiverat passiviteten på ett tillfredsställande sätt, informerar man konfidentiellt mottagarna, rådet och vid behov den europeiska tillsynsmyndighet som saken gäller.

Ytterligare utveckling av det europeiska övervakningssystemet

Allt eftersom finanskrisen utvecklades och statsskuldskrisen i euroområdet blev värre under perioden 2010-2011, blev det allt viktigare att ytterligare integrera euroområdets banksystem. Det var därför som de europeiska institutionerna, med hjälp av kommissionens färdplan för inrättande av en bankunion, skapade

en gemensam tillsynsmekanism, genom vilken ECB utses till huvudtillsynsmyndighet för banker i euroområdet (ca 6 000 banker); länder utanför euroområdet får också delta,

en gemensam resolutionsmekanism, som syftar till att säkerställa att konkurshotade banker som omfattas av den gemensamma tillsynsmekanismen avvecklas under ordnade förhållanden och att detta görs utan skattebetalarnas pengar.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 16 december 2010.

BAKGRUND

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1092/2010

16.12.2010

-

EUT L 331, 15.12.2010, s. 1-11

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet (EUT L 331, 15.12.2010, s. 162-164)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120-161). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 26.10.2015

Top