Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vindrutetorkare och vindrutespolare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vindrutetorkare och vindrutespolare

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1008/2010 – krav för typgodkännande av vindrutetorkare och vindrutespolare för vissa motorfordon

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

  • I förordningen fastställs regler för vindrutetorkare* och vindrutespolare* för motorfordon.
  • Syftet är att anpassa befintliga krav till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

VIKTIGA PUNKTER

I förordningen fastställs krav för typgodkännande av vindrutetorkare och vindrutespolare för motorfordon. Förordningen utgör en del av genomförandet av förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av säkerheten hos motorfordon.

Typ av fordon som omfattas av förordningen

Denna förordning gäller för fordon i kategori M1, dvs. fordon som är konstruerade och byggda för persontransport och som har högst åtta säten utöver förarsätet.

Krav på vindrutetorkare och vindrutespolare

Tillverkare måste utrusta motorfordon med följande:

  • Vindrutetorkare bestående av torkararmar. Vindrutetorkaren måste ha minst två svepfrekvenser. Vindrutetorkarfältet måste täcka minst 98 % av synfält A och 80 % av synfält B (dessa fält fastställs i punkterna 2.2 och 2.4 i bilaga 18 till Uneces förordning nr 43)
  • Vindrutespolare för att spruta vätska på vindrutans målområde utan att läckage uppstår, slangar lossnar eller fel uppstår på något munstycke. Vindrutespolaren måste kunna avge tillräckligt med vätska för att rengöra 60 % av synfält A.

I förordningen fastställs även provningsförfaranden för att kontrollera att anordningarna uppfyller kraven.

Ansöka om EU-typgodkännande

Tillverkaren måste lämna in en ansökan om typgodkännande till den behöriga myndigheten. Tillverkaren har två möjligheter, nämligen

  • att lämna in en ansökan om typgodkännande för varje typ av fordon med avseende på dess vindrutetorkare och vindrutespolare, eller
  • att lämna in en ansökan om typgodkännande av en typ av vindrutespolare som separat teknisk enhet.

Ansökan måste innehålla följande uppgifter:

  • fordonets fabrikat och typ av fordon
  • en detaljerad teknisk beskrivning av vindrutetorkaren och vindrutespolaren
  • en beskrivning av vindrutetorkarens och vindrutespolarens funktionssätt

Om den behöriga myndigheten anser att fordonet uppfyller alla krav med avseende på dess vindrutetorkare och vindrutespolare, beviljar den EU-typgodkännande och utfärdar ett typgodkännandenummer i enlighet med direktiv 2007/46/EG.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen har tillämpats sedan den 30 november 2010.

* VIKTIGA BEGREPP

Vindrutetorkare: ett system för att torka av vindrutans utvändiga yta.

Vindrutespolare: ett system för att förvara vätska samt för att leda och spruta vätskan mot vindrutans utvändiga yta.

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens förordning (EU) nr 1008/2010 av den 9 november 2010 om krav för typgodkännande av vindrutetorkare och vindrutespolare för vissa motorfordon och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 292, 10.11.2010, s. 2–20).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1008/2010 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”Ramdirektiv”) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1-160).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1-24).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 27.10.2016

Top