Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akt för den inre marknaden: förbättra det gemensamma arbetet, åtaganden, utbyte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Akt för den inre marknaden: förbättra det gemensamma arbetet, åtaganden, utbyte

Slutet av år 2012 markerar den tjugonde årsdagen av verkställandet av den inre marknaden. Under dessa två decennier har etablerandet av den inre marknaden, tillsammans med öppnandet av gränserna, varit en av de viktigaste drivkrafterna för Europas tillväxt. Den nya globaliseringen och de tekniska förändringarna har skapat nya utmaningar som Europeiska unionen (EU) måste möta. Denna akt för den inre marknaden föreslår därför att svara på dessa utmaningar genom att placera företagen och europeerna i hjärtat av den inre marknaden för att skapa ett pålitligt redskap för tillväxt.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, av den 27 oktober 2010 med titeln, ”På väg mot en inre marknadsakt Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans” [KOM(2010) 608 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Detta meddelande visar på flera olika åtgärder som föreslagits av Europeiska kommissionen i syfte att ge den inre marknaden en nystart för att göra den till en motor för tillväxt, i tjänst hos en social marknadsekonomi. Dessa åtgärder berör företagen, medborgarna och den inre marknadens styrning. Akten för den inre marknaden är ett initiativ som läggs fram tillsammans med rapporten om medborgarna 2010

Åtgärder som föreslås för företagen

I Europeiska unionen (EU), anställer 20 miljoner företag 175 miljoner medborgare och tillhandahåller varor och tjänster till 500 miljoner konsumenter i och utanför EU.

Kommissionen vill uppmuntra och skydda dessa företags kreativa potential genom att kämpa mot piratkopiering. Kommissionen vill därför föreslå en åtgärdsplan för att kämpa mot varumärkesförfalskning och piratkopiering under 2010, liksom ett ramdirektiv om upphovsrättshantering under 2011.

Akten för den inre marknaden avser att främja nya vägar för en hållbar tillväxt. En av dessa vägar rör utvecklandet av tjänstemarknaden som baseras på "förfarandet för ömsesidig utvärdering" i tjänstedirektivet. Den föreskriver också initiativ som avser att utveckla den elektroniska handeln. För att förstärka tillväxtens ”hållbara” karaktär, ska kommissionen under 2011 göra en översyn av direktivet om energiskatt. För att gå ännu längre, lägger kommissionen under 2011 fram en plan om energieffektivitet.

De små och medelstora företagen i Europa utgör en källa för innovation som inte ska förringas. För att utveckla denna potential, vill kommissionen under 2011 anta en åtgärdsplan för att förmättra de små och medelstora företagens tillgång till kapitalmarknaderna. Den avser också att koppla ” Small Business Act (akt för småföretag)” till strategi 2020. Den föreslår också att se över direktiven om redovisningsstandarder (DE) (EN) (FR) för att förenkla kraven på finansiell information som ålagts de små och medelstora företagen.

För att finansiera innovation och långtidsinvesteringar, vill kommissionen skapa privata obligationslån för finansiering av europeiska projekt. Dessutom föreslår att upphäva all skattemässigt ogynnsam behandling av gränsöverskridande verksamhet.

Akten för den inre marknaden lägger grunden för en rättslig och skattemässigt gynnsam miljö för företagen. Med detta vill kommissionen lägga fram ett förslag om ett konsoliderat direktiv om bolagsbeskattning (DE) (EN) (FR) under 2011. Samma år ska en ny mervärdesskattestrategi läggas fram.

EU ska förstärka sin konkurrenskraft på de internationella marknaderna genom att sträva efter en utveckling av det rättsliga samarbetet med stora handelspartners. Tanken är att ta fram ett instrument som trycker på verkställandet av EU:s internationella åtaganden.

Åtgärder som föreslås för medborgarna

De allmännyttiga tjänsterna och viktig infrastruktur måste förbättras. För detta ändamål, avser kommissionen att lägga fram en kommunikation som innefattar en mängd åtgärder om tjänster av allmänt intresse. När det gäller transporter, önskar kommissionen se över riktlinjerna för utbyggnaden av det transeuropeiska transportnätet. Kommissionen har dessutom för avsikt att anta prioriteringar som rör energiinfrastrukturen fram till 2020-2030.

Det är också helt nödvändigt att förstärka solidariteten på den inre marknaden. Det är varför kommissionen systematiskt i förväg ska analysera de sociala konsekvenserna av alla lagstiftningsförslag. Å andra sidan, räknar den med att se över direktivet om verksamhet i och tillsyn över tjänstepeisnionsinstitut under 2011, och inleda ett samråd med arbetsmarknadens parter för att nå fram till en EU-ram för industriella omstruktureringar.

Ett av målen med akten för den inre marknaden är att säkerställa tillgången på sysselsättning och livslångt lärande. Den föreslår därför att förändra systemet för erkännande av yrkeskvalifikationer med grund i en utvärdering av regelverket 2011. Ungas rörlighet ska också uppmuntras genom att utarbeta ett ”unga på väg-kort (EN)”.

Nya resurser för den sociala marknadsekonomin ska färdigställas. För detta måste det, till att börja med, ske en förbättring av de nuvarande rättsstrukturerna (stiftelser, kooperativ, ömsesidiga förslag osv.) som är knutna till den sociala ekonomin. Kommissionen avser dessutom inleda ett offentligt samråd om företagsstyrning, och föreslå ett initiativ om socialt entreprenörsskap under 2011.

Konsumenterna är också viktiga för akten för den inre marknaden. Kommissionen avser därför göra en praktisk utvärdering av webbplatser för prisjämförelser och ta fram riktlinjer för dessa webbplatser på grundval av bästa praxis i medlemsländerna. Den har, dessutom, avsikten att under 2011 utarbeta en flerårig åtgärdsplan för att utveckla marknadsövervakning i EU. Att identifiera och undanröja skattehinder är också proriterat.

Åtgärder som föreslås för en god inre marknadsstyrning

Det är kommissionens uppgift att se till att reglerna för den inre marknaden respekteras. Medlemsstaterna åläggs därför att öka andelen införlivade direktiv om den inre marknaden och att meddela vilka införlivningsåtgärder som vidtagits.

Ett gott styre av den inre marknaden ska vila på ett genuint elektroniskt nät för EU:s förvaltningar. Det är varför kommissionen under 2011 avser presentera en strategi om utökningen av informationssystemet för den inre marknaden.

Tvistlösningssystemen måste förbättras. EU:s konsumenter förlorar 0,3 % av EU:s BNP varje år, på grund av försäljning av undermåliga varor eller tjänster som inte uppfyller kraven. För att mildra dessa problem, avser kommissionen utarbeta ett initiativ för alternativa tvistlösningssystem inom EU, liksom en rekommendation om nätverket för alternativa tvistlösningssystem för finansiella tjänster.

För att ge privatpersoner och företagen exakta uppgifter om den inre maknaden, vill kommissionen ta fram portalen ”Ditt Europa” och samordna den med ”Europa direkt”. Nätverket SOLVIT behöver också förstärkas.

Till sist har kommissionen för avsikt att konsolidera dialogen med det civila samhället (konsumenter, icke-statliga organisationer, fackföreningar, företag, sparare och lokala och regionala myndigheter).

Samråd

Kommissionen bjuder in de berörda parterna att yttra sig om en nystart för den inre marknaden senast 28 februari 2011.

See also

Senast ändrat den 13.12.2010

Top