Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Företag som bedriver gods- och persontransporter på väg: verksamhetsregler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Företag som bedriver gods- och persontransporter på väg: verksamhetsregler

EU-länderna har inte tillräckligt konsekvent tillämpat reglerna för rätt att yrkesmässigt bedriva transport på väg (dvs. tillhandahålla transport för gods eller passagerare), så som de beskrivs i direktiv 96/26/EG. Syftet med förordning 1071/2009 är att åtgärda denna brist genom att upphäva direktiv 96/26/EG.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG.

SAMMANFATTNING

EU-länderna har inte tillräckligt konsekvent tillämpat reglerna för rätt att yrkesmässigt bedriva transport på väg (dvs. tillhandahålla transport för gods eller passagerare), så som de beskrivs i direktiv 96/26/EG. Syftet med förordning 1071/2009 är att åtgärda denna brist genom att upphäva direktiv 96/26/EG.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs regler för företag som vill komma in och vara aktiva i branschen för verksamhet med gods- och persontransporter på väg.

Förordningen gäller alla de företag som är etablerade i EU och bedriver verksamhet (eller vill bedriva verksamhet) med att transportera gods eller personer mot betalning.

VIKTIGA PUNKTER

Företag som aktivt bedriver yrkesmässig trafik på väg måste

vara effektivt och stabilt etablerade i ett EU-land,

ha ett gott rykte,

ha ordentlig finansiell kapacitet, och

ha det yrkeskunnande som krävs.

Trafikansvarig

Varje vägtransportföretag måste utse en transportansvarig som ansvarar för att kontinuerligt övervaka dess transportverksamhet. Denne måste vara bosatt i EU och ha en verklig anknytning till företaget, t.ex. som anställd, administratör eller aktieägare.

Villkor för att få bedriva yrkesmässig trafik

Ett företag som vill vara aktivt inom den yrkesmässiga trafiken måste ha en etablering i ett EU-land, med lokaler i det EU-landet, där det kan förvara alla de dokument (t.ex. räkenskaper, personalhandlingar och uppgifter om kör- och vilotider) som krävs för dess verksamhet. Dessutom ska det ha minst ett fordon registrerat i det EU-landet till sitt förfogande (när tillstånd väl har beviljats), och det ska ha ett driftscentrum beläget i det landet, med lämplig teknisk utrustning och anläggningar för att använda fordonen.

Utöver detta gäller följande:

Företaget och den ansvarige får inte ha ådragit sig fällande domar för något brott mot vissa nationella regler eller EU-regler för vägtransport.

Företaget måste kunna uppfylla sina finansiella skyldigheter.

Den ansvarige måste ha blivit godkänd på ett obligatoriskt skriftligt examensprov som kan kompletteras med ett muntligt prov.

Tillstånd och övervakning

EU-länderna måste utse en eller flera behöriga myndigheter som ansvarar för att

utreda ansökningar som görs av företag,

bevilja tillstånd att inrätta sig som vägtransportföretag,

förklara en person som lämplig/olämplig att leda ett företags transportverksamhet,

kontrollera att företaget uppfyller alla aktuella krav.

De behöriga myndigheterna är också ansvariga för att följa upp företagens ansökningar om registrering inom tre månader. De kan även förklara ett företag olämpligt att bedriva transportverksamhet.

Förenkling och administrativt samarbete

Varje EU-land måste föra ett nationellt elektroniskt register över företag som har tillstånd att bedriva verksamhet med yrkesmässig trafik på väg. De behöriga nationella myndigheterna är ansvariga för att övervaka uppgifterna i detta register. De nationella registren ska vara sammankopplade, så att behöriga myndigheter i vilket EU-land som helst kan göra kontroller i det nationella elektroniska registret i något annat EU-land.

Genomföranderapport

I sin första genomföranderapport, som omfattar perioden fram till slutet av 2012, konstaterade kommissionen att man inte kunde få fram någon fullständig analys av hur förordningen genomförts på grund av att uppgifter saknades. Kommissionen föreslår att ett standardformulär för rapportering ska utformas i framtiden. Den uppmuntrar också EU-länderna att iordningställa utkast till sina nationella system för att bevilja tillstånd.

NÄR TRÄDDE FÖRORDNINGEN I KRAFT?

Den 4 december 2011.

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1071/2009

4.12.2009

-

EUT L 300, 14.11.2009, s. 51-71

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 613/2012

11.7.2012

-

EUT L 178, 10.7.2012, s. 6

Förordning (EU) nr 517/2013

1.7.2013

_

EUT L 158, 10.6.2013, s. 1-71

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet under perioden den 4 december 2011 till den 31 december 2012 av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik (Kommissionens första rapport om medlemsstaternas genomförande av vissa bestämmelser gällande rätten att bedriva yrkesmässig transport på väg) (COM(2014) 592 final, 25.9.2014).

Senast ändrat den 07.01.2015

Top