Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säkra motorfordon och släpvagnar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säkra motorfordon och släpvagnar

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 661/2009 – typgodkännande för motorfordon och släpvagnar.

SAMMANFATTNING

Nya motorfordon måste uppfylla samma tekniska krav i hela Europeiska unionen. På så sätt säkerställs trafiksäkerhet och miljöskydd på en hög nivå, och EU:s fordonsindustri blir mer konkurrenskraftig.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs de tekniska kraven och förfarandena för att säkerställa att nya motorfordon uppfyller EU:s standarder för säkerhet och energieffektivitet.

VIKTIGA PUNKTER

I denna förordning upprättas krav för typgodkännande av

säkerheten för motorfordon och deras släpvagnar,

energieffektiviteten för motorfordon (genom att göra det obligatoriskt att installera övervakningssystem för däcktryck och växlingsindikatorer),

säkerheten och energieffektiviteten för däck och deras bullernivåer.

Förordningen tillämpas på

motorfordon med minst fyra hjul som används för att transportera passagerare (kategori M),

motorfordon med minst fyra hjul som är avsedda för godstransport (kategori N),

släpvagnar (kategori O).

Typgodkännande*

Genom förordningen anpassar sig EU efter ett antal förordningar från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) angående tekniska specifikationer för motorfordon. Ett fordon som är typgodkänt enligt dessa FN/ECE-förordningar anses uppfylla kommissionens standarder för typgodkännande.

I förordning 2015/166, som kompletterade och ändrade ursprungsförordningen, fastställs detaljerade regler för de särskilda förfarandena, tekniska kraven och provningarna för typgodkännande. Förordningen omfattar även komponenter och separata tekniska enheter för motorfordon.

Tillverkarnas skyldigheter

Tillverkarna måste garantera att nya fordon som säljs, registreras eller tas i bruk i EU är typgodkända i enlighet med denna förordning.

För att förbättra trafiksäkerheten måste alla fordon vara försedda med ett elektroniskt stabilitetskontrollsystem. Fordon i kategorierna M2, M3, N2 och N3 måste vara försedda med ett avancerat nödbromssystem och ett varningssystem för avvikelse ur fil. Detta kommer att gälla för alla nya lastbilar och bussar från och med den 1 november 2015.

Däck måste uppfylla krav gällande

vått väglag,

rullmotstånd,

rullningsbuller.

Dessutom måste fordon i kategori M1 vara försedda med ett övervakningssystem för däcktryck, säkerhetsbältespåminnelse och växlingsindikator, bland många andra detaljerade specifikationer för alla fordonskategorier.

Skyldigheter för EU-länderna

Kommissionens typgodkännande eller nationellt typgodkännande beviljas endast fordon som uppfyller de krav som fastställs i denna förordning.

BAKGRUND

Säkerhet i fordonssektorn.

VIKTIGA BEGREPP

* Typgodkännande: visar att en fordonstyp har testats så att den uppfyller aktuella regelverkskrav, tekniska krav och säkerhetskrav.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 661/2009

20.8.2009

EUT L 200, 31.7.2009, s. 1–24

Rättelse

EUT L 337, 20.12.2011, s. 27

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 407/2011

1.5.2011

EUT L 108, 28.4.2011, s. 13–20

Förordning (EU) nr 523/2012

11.7.2012

EUT L 160, 21.6.2012, s. 8–12

Förordning (EU) nr 2015/166

24.2.2015

EUT L 28, 4.2.2015, s. 3–39

Efterföljande ändringar och korrigeringar till förordning (EG) nr 661/2009 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 19/2011 av den 11 januari 2011 om krav för typgodkännande av tillverkarens föreskrivna skylt och för fordonsidentifieringsnummer till motorfordon och deras släpvagnar samt om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 8, 12.1.2011, s. 1–13).

Senast ändrat 24.09.2015

Top