Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ansvarsförsäkring för motorfordon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ansvarsförsäkring för motorfordon

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon.

SAMMANFATTNING

Försäkring för motorfordon utgör en betydande andel av de skadeförsäkringar som tecknas inom Europeiska unionen (EU). Detta direktiv syftar till att hjälpa EU-medborgare som är inblandade i en trafikolycka i ett annat EU-land.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Enligt direktivet ska försäkringstagare av obligatoriska försäkringar för motorfordon i alla EU-länder ha försäkringstäckning vid bilkörning i hela EU.

VIKTIGA PUNKTER

Genom direktivet görs följande:

Det krävs att alla motorfordon inom EU ska omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för tredje part*.

Gränskontroller av försäkringar avskaffas för att underlätta internationella resor inom EU.

Det föreskrivs en lägsta ansvarsförsäkring för tredje part i EU-länderna.

Det anges undantagna personer och myndigheter som ansvarar för ersättning.

Det införs en mekanism för att kompensera lokala skadelidande vid olyckor som orsakas av fordon från ett annat EU-land.

Det krävs snabb skadereglering vid olyckor som inträffar utanför det EU-land där den skadelidande är bosatt (s.k. ”besökande skadelidande”).

Försäkringstagare berättigas att begära ett utlåtande om ersättningskrav (eller frånvaro av ersättningskrav) gällande deras fordon under de fem år som föregår avtalet.

I direktivet regleras inte frågor om civilrättsligt ansvar, däribland skadestånd, som beslutas av EU-länderna, eller ”omfattande täckning” för fysisk skada på föraren eller skada på fordon.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 27 oktober 2009.

BAKGRUND

Europeiska kommissionens webbplats om motorfordonsförsäkring.

VIKTIGA BEGREPP

*Ansvarsförsäkring för tredje part: täckning för skador, förlust eller skada som drabbat en annan part som ett resultat av försäkringstagarens agerande.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet,

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/103/EG

27.10.2009

-

EUT L 263, 7.10.2009, s. 11-31

Senast ändrat 12.10.2015

Top