Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Minskning av koldioxidutsläppen från nya personbilar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Minskning av koldioxidutsläppen från nya personbilar

Vägtransporter är en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser i EU. Därför är syftet med denna förordning att minska utsläppen genom att införa gränser för nya personbilar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen fastställer standarderna för utsläpp av koldioxid (CO2) från nya personbilar. Det aktuella gränsvärdet är 130 g CO2 per kilometer. Denna gräns kommer att sänkas till 95 g CO2 /km fram till 2021.

VIKTIGA PUNKTER

  • Gränsen på 130g/km har införts stegvis under perioden 2012-2015. För varje år inom denna period ökar den procentandel av varje tillverkares registrering av nya personbilar som måste uppfylla de nya gränskraven. Från och med 2015 ska 100 procent av fordonen uppfylla kraven (jämfört med 75 procent 2013 och 80 procent 2014).
  • Om de genomsnittliga koldioxidutsläppen från en tillverkarens fordon överstiger utsläppsmålet måste tillverkaren betala ett stort bötesbelopp. För varje fordon måste tillverkaren betala 5 euro för det första grammet per km som överstiger gränsen, 15 euro för det andra, 25 euro för det tredje och 95 euro för varje gram därutöver. Från och med 2019 kommer varje gram per km som ligger ovanför gränsen att kosta tillverkaren 95 euro.
  • Små tillverkare med mindre än 1 000 registrerade fordon i EU per år är undantagna dessa regler, medan tillverkare som registrerar mellan 1 000 och 10 000 fordon per år kan föreslå sina egna utsläppsmål. Tillverkare med mellan 10 000 och 300 000 fordon per år kan ansöka om ett fast minskningsmål.
  • Ett system med utsläppskrediter och superkrediter belönar miljövänliga innovationer från tillverkarna.

BAKGRUND

Bilar står för närvarande för 12 procent av alla koldioxidutsläpp i EU.

Den här förordningen går tillbaka till en strategi som antogs 1995 av EU i syfte att minska koldioxidutsläppen med hjälp av tre pelare, nämligen ett frivilligt åtagande av fordonstillverkarna att minska utsläppen, främjandet av bränsleeffektiva fordon genom skattemässiga åtgärder och konsumentinformation på etiketter som visar ett fordons koldioxidutsläpp i enlighet med direktiv 1999/94/EG.

VIKTIGA BEGREPP

Superkrediter är incitament som tillverkare belönas med när de registrerar fordon med låga utsläpp. Enligt detta system räknas fordon med utsläpp som understiger 50 CO2 g /km som 1,5 fordon fram till 2016. Detta i sin tur ger tillverkarna flexibilitet när det gäller att även tillverka mindre bränsleeffektiva fordon.

Mer information hittar du på Europeiska kommissionens webbplats om minskning av koldioxidutsläpp från personbilar.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 443/2009

8.6.2009

-

EUT L 140, 5.6.2009, s. 1-15

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 397/2013

8.5.2013

-

EUT L 120, 1.5.2013, s. 4-8

Förordning (EU) nr 333/2014

8.4.2014

-

EUT L 103, 5.4.2014, s. 15-21

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 1014/2010 av den 10 november 2010 om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 293, 11.11.2010, s. 15-20).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 396/2013 av den 30 april 2013 om ändring av förordning (EU) nr 1014/2010 vad gäller vissa krav för övervakningen av koldioxidutsläpp från nya personbilar (EUT L 120, 1.5.2013, s. 1-3).

Senast ändrat 02.04.2015

Top