Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vätgasdrivna fordon – regler för typgodkännande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vätgasdrivna fordon – regler för typgodkännande

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 79/2009 om typgodkännande av vätgasdrivna fordon

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs tillverkningskrav för vätgasdrivna fordon som används för att transportera passagerare och gods och för deras komponenter och system.

VIKTIGA PUNKTER

 • Tillverkarna måste
  • visa att alla nya vätgasdrivna fordon som säljs, registreras eller tas i drift inom EU och alla deras komponenter uppfyller lagstiftningen,
  • tillhandahålla godkännandemyndigheterna relevanta uppgifter om fordonens specifikationer och om provningsvillkoren,
  • tillhandahålla nödvändiga uppgifter för inspektion av vätgaskomponenter och system under fordonsservice.
 • Tillverkarna måste se till att vätgaskomponenter och vätgassystem
  • tål elektriska, mekaniska, termiska och kemiska driftsförhållanden utan att läcka eller deformeras,
  • skyddas mot alltför höga tryck,
  • under sin livslängd tillförlitligt tål förväntade temperaturer och tryck,
  • är utformade så att de kan installeras och skyddas mot skada.
 • Lagstiftningen innehåller specifika provningsförfaranden för olika typer av vätgasbehållare och komponenter.
 • Europeiska kommissionen har befogenhet att anta genomförandeåtgärder, såsom de detaljerade reglerna för de olika provningsförfarandena och de uppgifter tillverkarna måste tillhandahålla.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 24 februari 2011.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 av den 14 januari 2009 om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (EUT L 35, 4.2.2009, s. 32–46)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 406/2010 av den 26 april 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 om typgodkännande av vätgasdrivna fordon (EUT L 122, 18.5.2010, s. 1–107). Fortlöpande ändringar av kommissionens förordning (EU) nr 406/2010 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Kommissionens förordning (EU) nr 630/2012 av den 12 juli 2012 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 när det gäller typgodkännandekrav i fråga om utsläpp för motorfordon som drivs av vätgas och blandningar av vätgas och naturgas, och införande av specifik information om fordon utrustade med eldrift i informationsdokumentet för EG-typgodkännande (EUT L 182, 13.7.2012, s. 14–26)

Senast ändrat 21.03.2016

Top