Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Överrullningsskydd på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Överrullningsskydd på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul

Direktivet är en kodifierad version av direktiv 77/536/EG och utgör en del av en tillnärmning av medlemsstaternas lagar med avseende på godkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul för att konsolidera den inre marknaden.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/57/EG om överrullningsskydd för jordbruks- och skogbrukstraktorer med hjul (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

I direktivet fastställs tekniska bestämmelser om utformning och konstruktion av vissa jordbruks- och skogsbrukstraktorstyper i fråga om överrullningsskydd, i enlighet med förfarandet för EG-typgodkännande.

Vilken typ av fordon berörs av direktivet?

Detta direktiv tillämpas på traktorer med följande egenskaper:

  • markfrigång på högst 1 000 mm under den bakre axeln,
  • fast eller inställningsbar spårvidd för en av de drivande axlarna på 1 150 mm eller mer,
  • möjlighet att montera en flerpunktskoppling för användning av avtagbara redskap och en dragstång,
  • en massa på mellan 1,5 och 6 ton.

Alla traktorer som berörs måste vara utrustade med ett överrullningsskydd (säkerhetshytt eller ram). Några av de konstruktioner som finns är avsedda att förhindra eller begränsa riskerna för föraren om traktorn välter vid användning. Konstruktionerna måste säkerställa ett intakt utrymme som är tillräckligt stort för att skydda föraren vars rörelser i sätet är begränsade.

Vilka är villkoren för EG-typgodkännande?

Tillverkaren av traktorn eller överrullningsskyddet måste ansöka om EG-typgodkännande för att godkännas att släppa ut fordonet på marknaden. Denna ansökan om EG-typgodkännande ska särskilt åtföljas av en ritning, ett fotografi och en beskrivning av överrullningsskyddet.

När överrullningsskyddet har godkänts måste det förses med följande märkningar:

  • Handelsbeteckning eller varumärke.
  • Typgodkännandemärke.

Medlemsstaterna får inte förbjuda att ett fordon vars överrullningsskydd är försett med EG-typgodkännandemärke släpps ut på marknaden förutsatt att det uppfyller erforderliga villkor.

Direktiv 2009/57/EG upphäver direktiv 77/536/EEG och upphävs i sin tur av förordning (EU) nr 167/2013 från och med den 1 januari 2016.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/57/EG

23.10.2009

-

EUT L 261, 3.10.2009

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013

Senast ändrat den 02.07.2014

Top