Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Försäkring och återförsäkring

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Försäkring och återförsäkring

Europeiska unionen (EU) har antagit gemensamma regler för att underlätta försäkringsföretags verksamhet i alla EU-länder, så att dessa företag säkert kan överleva svåra perioder och så att försäkringstagarna skyddas.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II).

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) har antagit gemensamma regler för att underlätta försäkringsföretags verksamhet i alla EU-länder, så att dessa företag säkert kan överleva svåra perioder och så att försäkringstagarna skyddas.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet, känt som Solvens II, krävs att försäkringsföretag ska ha tillräckliga ekonomiska medel. Där fastställs också regler för ledning och tillsyn.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet omfattar skadeförsäkrings-, livförsäkrings- och återförsäkringsföretag.

Auktorisation

Ett försäkringsföretag kan utföra sin verksamhet efter att ha erhållit en auktorisation från tillsynsmyndigheten i sitt hemland. Auktorisationen är giltig i hela EU.

Kapitalkrav

Försäkringsföretag måste inneha kapital utifrån sina riskprofiler, för att garantera att de har tillräckliga medel för att klara finansiella svårigheter. De måste uppvisa överensstämmelse med kapitalkraven enligt följande:

  • Minimikapitalkravet: den minsta kapitalnivå under vilken försäkringstagare skulle utsättas för en hög risknivå.
  • Solvenskapitalkravet: det kapital som ett försäkringsföretag behöver i sådana fall då avsevärda förluster måste kunna täckas. Kapitalbeloppet beräknas med hänsyn till olika risker, såsom
    • marknadsrisken: risken för förlust eller förändring av den ekonomiska situationen till följd av svängningar på marknaden,
    • operativ risk: risken för förlust till följd av interna rutiner som visat sig otillräckliga eller fallerat, förlust orsakad av personal eller system eller av externa händelser.

Om ett företag inte respekterar de två kapitalbelopp som krävs, måste tillsynsmyndigheten vidta åtgärder.

Riskhanteringssystem

Ett tillräckligt styrningssystem

Försäkringsföretag måste inrätta ett tillräckligt och tydligt styrningssystem med en tydlig fördelning av ansvarsområdena. De måste ha den administrativa kapaciteten att hantera olika frågor, däribland riskhantering, efterlevnad av lagstiftningen och intern revision.

Egen risk- och solvensbedömning

Försäkringsföretag måste regelbundet utföra sin egen risk- och solvensbedömning. Dit hör att bedöma dels behoven av risksolvens utifrån företagens riskprofiler och dels deras överensstämmelse sett till de medel som krävs.

Tillsyn

Granskning av tillsynen

I lagstiftningen fastställs en ”granskningsprocess för tillsyn”, som gör att tillsynsmyndigheterna kan granska och bedöma hur väl försäkringsföretagen följer reglerna. Syftet är att hjälpa tillsynsmyndigheterna att identifiera företag som kan hamna i svårigheter. Försäkringsföretagen måste också göra information offentlig.

Grupptillsynsmyndighet

Varje försäkringsgrupp - ett företag med organ som tillhandahåller tjänster i ett eller flera europeiska länder - måste ha en grupptillsynsmyndighet med särskilda ansvarsområden i nära samarbete med de berörda nationella tillsynsmyndigheterna.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller från den 1 januari 2016.

Se mer information på Europeiska kommissionens webbplats om Solvens II.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/138/EG

6.1.2010

31.10.2012

EUT L 335, 17.12.2009, s. 1-155

Rättelse

-

-

EUT L 219, 25.7.2014, s. 66-66

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2011/89/EU

9.12.2011

10.6.2013

EUT L 326, 8.12.2011, s. 113-141

Direktiv 2012/23/EU

15.9.2012

30.6.2013

EUT L 249, 14.9.2012, s. 1-2

Direktiv 2013/58/EU

19.12.2013

31.3.2015

EUT L 341, 18.12.2013, s. 1-3

Direktiv 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

EUT L 153, 22.5.2014, s. 1-61

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2009/138/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 12, 17.1.2015, s. 1-797).

Senast ändrat 15.05.2015

Top