Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (fram till 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (fram till 2018)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/142/EC – anordningar för förbränning av gasformiga bränslen

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Genom direktivet fastställs regler för utsläppande på marknaden och ibruktagande av anordningar för förbränningar av gasformiga bränslen samt deras tillbehör.
 • Direktivet ger tillgång till marknaden i Europeiska unionen (EU) för produkter som omfattas, så länge gassäkerheten för dessa produkter iakttas.
 • Det behandlar dessa produkters energieffektivitet när ingen annan särskild EU-lagstiftning tillämpas.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

 • Direktivet gäller för gasanordningar och tillbehör när
  • ”anordningar” är anordningar för förbränning av gasformiga bränslen som används till matlagning, uppvärmning, varmvattenberedning, kylning, belysning eller tvätt, och som har en, i tillämpliga fall, normal vattentemperatur som inte överstiger 105 C, samt fläktgasbrännare (gasbrännare försedda med förbränningsluftfläktar) och uppvärmningsanordningar som ska förses med sådana brännare,
  • ”tillbehör” är säkerhetsanordningar, styr- eller reglerdon och andra delkomponenter – annat än fläktgasbrännare och uppvärmningsanordningar som ska förses med sådana brännare – som marknadsförs separat för yrkesmässig användning och är utformade för att ingå i en anordning för förbränning av gasformiga bränslen, eller monteras för att utgöra en sådan anordning.
 • Anordningar som är särskilt utformade för användning i industriella processer utförda i industrianläggningar är undantagna från omfattningen av detta direktiv.

Villkor som ska uppfyllas när anordningarna släpps ut på marknaden

 • Anordningar som omfattas av direktivet måste vara utformade och konstruerade på ett sådant sätt att de fungerar säkert och inte utgör någon fara för personer, husdjur eller egendom när de används normalt.
 • Alla anordningar måste åtföljas av
  • tekniska anvisningar för installatören, innehållande alla instruktioner för installation, inställning och service som krävs för att säkerställa att dessa åtgärder utgörs korrekt och att anordningen kan användas på ett säkert sätt, däribland t.ex. uppgifter om typen av gas och anslutningstryck som ska användas, vilket luftflöde som krävs och även villkoren för spridning av förbränningsprodukter,
  • bruksanvisning och serviceinstruktioner som innehåller all den information som krävs för säker användning och gör användaren uppmärksam på eventuella restriktioner av användningen,
  • varningar som påvisar typen av gas, gasanslutningstrycket och eventuella restriktioner av användningen, i synnerhet den restriktion som säger att anordningen bara får installeras i områden där det finns tillräcklig ventilation.

Typkontroll

 • Tillverkaren måste lämna in en ansökan om typkontroll hos ett valfritt anmält organ*, och inkludera
  • tillverkarens namn och adress,
  • en skriftlig försäkran om att ansökan inte har lämnats in till något annat anmält organ,
  • teknisk dokumentation, enligt beskrivningen i bilaga IV till detta direktiv.
 • När typen uppfyller de kriterier som fastställs i detta direktiv måste det anmälda organet utfärda ett EG-typintyg till sökanden.

EG-försäkran om överensstämmelse*

 • Efter tillverkarens val måste den obligatoriska övervakningen av produktionsfasen utförd av ett anmält organ baseras på något av fyra alternativ till överensstämmelsebedömningsmoduler som nämns i bilaga II till direktivet.
 • Efter en lyckad överensstämmelsebedömning för produkten måste tillverkaren göra upp en EG-försäkran om överensstämmelse med försäkran om att den berörda produkten överensstämmer med kraven i detta direktiv.
 • Gasanordningen eller dess informationsskylt måste bära CE-märkningen och följande inskriptioner:
  • Tillverkarens namn eller identifikationsmärke.
  • Anordningens handelsbeteckning.
  • Typ av elförsörjning, i förekommande fall.
  • Kategori av anordning.
  • De två sista siffrorna i det år då CE-märkningen anbringades.

Upphävande

Direktiv 2009/142/EG upphävs och ersätts av förordning (EU) 2016/426 från och med den 21 april 2018.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 5 januari 2010 och upphäver och kodifierar direktiv 90/396/EG samt dess ändringar, som EU-länderna måste införliva i sin nationella lagstiftning senast den 30 juni 1991.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Anmält organ: tillhandahåller bedömning av överensstämmelse enligt de villkor som fastställs i direktiv. Detta är en tjänst för tillverkare i det allmännas intresse.

EG-försäkran om överensstämmelse med typ: en tillverkare försäkrar att anordningarna överensstämmer med den typ som beskrivs i EG-typintyget och uppfyller de nödvändiga kraven i detta direktiv.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG av den 30 november 2009 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (kodifierad version) (EUT L 330, 16.12.2009, s. 10–27).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (EUT L 81, 31.3.2016, s. 99–147).

Senast ändrat 30.01.2017

Top