Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att stärka den globala konkurrenskraften hos EU:s investeringsfonder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Att stärka den globala konkurrenskraften hos EU:s investeringsfonder

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/65 – Ökad internationell konkurrenskraft för Europas investeringsfonder (fondföretag)

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs enhetliga regler för investeringsfonder, vilket underlättar erbjudanden av fondföretag reglerade på EU-nivå över nationsgränserna.
 • Det fastställer EU:s viktigaste förordningar som styr fondföretag*.

VIKTIGA PUNKTER

De främsta målen med direktivet är att

 • erbjuda investerare bredare produkturval till lägre priser genom
  • en effektivare fondföretagsmarknad i EU,
  • bättre information för investerare,
  • ändamålsenligare övervakning av fonderna,
 • bevara konkurrenskraften hos EU:s investeringssektor genom anpassning av reglerna för marknadsutveckling.

Detta direktiv innehåller i synnerhet bestämmelser om följande:

 • Information till investerare via ett standardiserat sammanfattande informationsdokument för att göra det lättare för konsumenten att förstå produkten.
 • Ett äkta EU-pass för fondföretagens förvaltningsbolag, som gör att ett förvaltningsbolag beläget i ett EU-land kan förvalta fonder i andra EU-länder.
 • Fondföretagens marknadsföring i andra länder, t.ex. genom förenklade administrativa förfaranden.
 • Sammanslagningar av fondföretag i andra länder.
 • Ökad tillsyn av fondföretag och deras förvaltningsbolag, t.ex. genom ett utökat samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter för finansiella tjänster.

Direktiv 2009/65 är den fjärde versionen av lagstiftning för fondföretag och ersätter direktiv 85/611/EEG.

Direktiv 2009/65 ändrades med direktiv 2014/91/EU, som införde nya regler för fondföretagens förvaringsinstitut (enheter som förvarar fondföretagets tillgångar), t.ex. de enheter som är berättigade att ta på sig denna roll, deras uppgifter, delegeringsarrangemang och förvaringsinstitutens ansvar.

Det kompletterades också av förordning (EU) 2016/438 som behandlar icke-marknadsrelaterade risker för förvaringsinstitutens verksamhet. Den täcker aspekter av förvaringsinstitutens förpliktelser såsom

 • förvaring av fondföretagens tillgångar,
 • tillsynsförpliktelser (t.ex. kontrollera att fondföretagens investeringar är förenliga med deras investeringsstrategier enligt beskrivningar i deras regler och emissionsdokument, eller säkerställa att fondföretagen inte bryter mot deras investeringsrestriktioner,
 • ansvaret för tillgångarna.

Förordning (EU) 2016/438 inför även specifika förpliktelser att visa vederbörlig skicklighet för skydd vid obestånd av fondföretagens tillgångar samt detaljerade krav på oberoende för chefer och fondföretagens förvarare.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 7 december 2009. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 30 juni 2011.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag): investeringsinstrument som samlar investeringskapital och investerar detta kapitalkollektivt genom en portfölj av finansiella instrument såsom aktier, obligationer och andra värdepapper.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32–96)

Fortlöpande ändringar till direktiv 2009/65/EG har införlivats i grundtexten. Dennakonsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Rättelse

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats (EUT L 176, 10.7.2010, s. 1–15)

Kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller den skriftliga anmälans och fondföretagsintygets form och innehåll, elektronisk kommunikation mellan behöriga myndigheter i samband med anmälan, förfaranden för kontroller på plats och utredningar samt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter (EUT L 176, 10.7.2010, s. 16–27)

Kommissionens direktiv 2010/43/EU av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller organisatoriska krav, intressekonflikter, uppföranderegler, riskhantering och innehållet i avtalet mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag (EUT L 176, 10.7.2010, s. 41–61)

Kommissionens direktiv 2010/42/EU av den 1 juli 2010 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller vissa bestämmelser avseende fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och anmälningsförfarande (EUT L 176, 10.7.2010, s. 28–41)

Rättelse

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller krav avseende förvaringsinstitut C/2015/9160 (EUT L 78, 24.3.2016, s. 11–30)

Senast ändrat 02.08.2016

Top