Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Offentlig upphandling inom områdena försvar och säkerhet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Offentlig upphandling inom områdena försvar och säkerhet

 

SAMMANFATTNING

Särskilda upphandlingsregler för försvars- och säkerhetssektorerna är nödvändiga för att öppna EU:s försvarsmarknader utan att äventyra EU-ländernas legitima säkerhetsintressen. Direktivet ökar konkurrensen och öppenheten inom dessa sektorer, vilket gör att europeiska företag kan lämna anbud på fler försvars- och säkerhetsavtal i hela EU.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet anges upphandlingsregler för EU, som är anpassade till de särskilda förhållandena inom försvars- och säkerhetssektorerna.

VIKTIGA PUNKTER

Omfattning: Direktivet gäller i princip alla kontrakt för upphandling av krigsmateriel, arbeten och tjänster samt alla känsliga inköp med säkerhetssyfte som inbegriper sekretessbelagd information.

EU-länderna behåller rätten i enlighet med artikel 346 i fördraget om upprättandet av Europeiska unionen att undanta kontrakt från detta direktiv. Detta är nödvändigt för att skydda deras väsentliga säkerhetsintressen.

Vissa typer av kontrakt är undantagna från direktivet. Dit hör

kontrakt som tilldelas för underrättelseverksamhet eller i samband med stationering av trupper, som tilldelas i enlighet med reglerna för internationella organisationer som köper för dessa ändamål,

kontrakt som tilldelats av en regering till en annan i samband med leverans av militär eller känslig utrustning.

Enligt direktivet kan prövningsförfaranden (dvs. möjligheten för en anbudsgivare* att bestrida tilldelning av ett kontrakt till en annan anbudsgivare) användas för att ge rättsligt skydd för inblandade anbudsgivare. Förfarandena uppmuntrar också till öppenhet och icke-diskriminering vid tilldelningen av kontrakt utan att det går ut över EU-ländernas behov av sekretess.

Direktivet avser direktiv 2009/43/EG om överföringar inom EU av försvarsrelaterade produkter. De förenklade överföringarna av försvarsrelaterade produkter mellan EU-länderna som garanteras i direktiv 2009/43/EG är nödvändiga för väl fungerande gränsöverskridande upphandlingar.

I juni 2014 lade Europeiska kommissionen fram en färdplan för åtgärder för att stärka EU:s inre marknad och främja konkurrensen inom försvarssektorn. Färdplanen syftar till att genomföra kommissionens meddelande om försvar och säkerhet från juli 2013. Till de planerade åtgärderna hör att ändra direktivet för att bättre ta itu med återstående snedvridningar på marknaden och förbättra försörjningstryggheten för militär och känslig utrustning mellan EU-länderna.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet trädde i kraft den 21 augusti 2009 och måste införlivas i EU-ländernas nationella lagstiftning senast den 21 augusti 2011.

BAKGRUND

Försvarsindustriell EU-politik

VIKTIGA BEGREPP

*Anbudsgivare: en organisation eller ett konsortium som lämnar in ett anbud som svar på en inbjudan att lämna anbud.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/81/EG

21.8.2009

21.8.2011

EUT L 216, 20.8.2009, s. 76–36

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2009/81/EG har integrerats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1–36). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 19.10.2015

Top