Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Utsläpp från tunga fordon (Euro 6): certifieringsregler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Utsläpp från tunga fordon (Euro 6): certifieringsregler

Förordningen bidrar till att uppfylla de europeiska målen om kampen mot föroreningar och om luftkvaliteten. Den fastställer regler gällande tekniska krav för typgodkännande av tunga fordon och deras motorer när det gäller utsläpp. Den är även ett supplement till den befintliga lagstiftningen om gemenskapens typgodkännande av motorfordon.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

I denna förordning fastställs den rättsliga ramen för typgodkännande av motorfordon, motorer och reservdelar för tunga fordon vad gäller deras utsläppsprestanda. Den fastställer även regler om

överensstämmelsekontroll av fordon och motorer som är i drift

hållbarheten hos utsläppsbegränsande anordningar

OBD-system

tillgång till OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon

mätning av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Denna förordning tillämpas på motorfordon med en referensvikt som överstiger 2 610 kg i kategorierna M1, M2, N1 och N2 enligt bilaga II till direktiv 2007/46/EG och alla motorfordon i kategorierna M3 och N3 enligt den bilagan.

Tillverkarnas skyldigheter

Tillverkarna måste kunna visa att alla nya fordon, motorer eller reservdelar som säljs, registreras eller tas i bruk inom gemenskapen är EG-typgodkända och i enlighet med denna förordning.

Tillverkarna måste även vidta tekniska åtgärder för att säkerställa att utsläpp från avgasrör begränsas effektivt under fordonets hela normala livslängd och vid normal användning.

Krav och provningar

Tillverkarna måste utrusta fordonet och motorn med komponenter som kan säkerställa att de utsläppsgränser som anges i bilaga I till denna förordning följs och på de villkor som fastställts av Europeiska kommissionen i denna förordning och i genomförandeakterna.

Tillgång till information

Fordonstillverkarna måste säkerställa att oberoende aktörer ges tillgång till OBD-information och information om diagnosutrustning, verktyg och programvara. Dessutom ska tillverkarna tillhandahålla en standardiserad, säker anläggning för fjärrdiagnos, så att oberoende reparatörer kan slutföra arbeten som innefattar tillgång till fordonets säkerhetssystem.

Informationen ska tillhandahållas på tillverkarnas webbplatser eller, om detta inte är möjligt på grund av informationens art, på annat lämpligt sätt.

Tidtabell

Med verkan från den 31 december 2012 ska de nationella myndigheterna vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av fordon som inte uppfyller kraven i denna förordning. De ska även förbjuda att nya fordon som inte uppfyller kraven i denna förordning registreras, med verkan från den 31 december 2013.

Ekonomiska incitament

Fram till den 31 december 2013 får medlemsstater införa ekonomiska incitament för köp av serietillverkade motorfordon som uppfyller kraven i denna förordning. Man får också överväga att införa åtgärder för eftermontering, vilket kan göras för att anpassa motorfordon i drift eller för att skrota fordon.

Storleken på de ekonomiska incitamenten ska vara samma som merkostnaden för de tekniska anordningar som används för att säkerställa överensstämmelse med utsläppsgränserna.

Denna förordning upphäver direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG med verkan från den 31 december 2013.

Bakgrund

I gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram lyfts behovet av att minska föroreningarna fram. Denna förordning bidrar till att uppnå unionens mål gällande luftkvalitet genom att fastställa ett system som tvingar bilindustrin att begränsa de fordonsutsläpp som den tillverkar.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 595/2009

7.8.2009

-

EUT L 188, 18.7.2009

Ändringsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 582/2011

15.7.2011

-

EUT L 167, 25.6.2011.

Förordning (EU) nr 133/2014

10.3.2014

-

EUT L 47, 18.2.2014.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 136/2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro VI) [EUT L 43, 13.2.2014].

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 vad gäller minskning av förorenande utsläpp från vägfordon. [COM(2014) 28 final, 31.1.2014 - ej offentliggjort i EUT].

I samband med EU:s luftkvalitetsmål och programmet för bättre lagstiftning införs genom detta förslag flera ändringar, bland annat att försöka förenkla systemet för typgodkännande för tillverkare och införa nya gränsvärden för NO2-utsläpp.

Senast ändrat den 29.04.2014

Top