Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Belysning och ljussignaler på två- eller trehjuliga motorfordon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Belysning och ljussignaler på två- eller trehjuliga motorfordon

Direktivet är en del av harmoniseringen av nationella lagar om EG-typgodkännande av två- eller trehjuliga motorfordon. I direktivet fastställs de regler som gäller för montering av belysnings- och ljussignalanordningar för den här typen av motorfordon.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/67/EG av den 13 juli 2009 om montering av belysnings- och ljussignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

I detta direktiv fastställs de tekniska reglerna för montering av belysnings- och ljussignalanordningar på motorfordon. Det faller inom tillämpningsområdet för direktiv 2002/24/EG som gäller typgodkännande av två- eller trehjuliga motorfordon.

Tillämpningsområde

Direktivet tillämpas på:

  • tvåhjuliga mopeder,
  • trehjuliga mopeder och lätta fyrhjulingar,
  • tvåhjuliga motorcyklar,
  • motorcyklar med sidovagn,
  • trehjulingar.

Tekniska krav

Det finns tekniska krav för antal, placeringsritningar, geometrisk synbarhet, inriktning, införlivande med andra anordningar och kontrollampor för varje belysnings- och ljussignalanordning i fråga, samt enligt motorfordonstyp.

Strålkastares inriktning måste ställas in på ett korrekt sätt. Villkoren för symmetri och färg måste uppfyllas om lamporna fungerar som ett par.

Kontrollampor ska vara synliga för föraren och ska följa en särskild färgkod som finns i bilaga I i detta direktiv.

EU-typgodkännande

När kraven i detta direktiv väl har uppfyllts får inte EU-länderna vägra att ge typgodkännande för ett två- eller trehjuligt motorfordon. De får inte heller förbjuda att det registreras, säljs eller släpps på marknaden. Om kraven inte uppfylls ska EU-länderna vägra att ge EU-typgodkännanden för alla två- eller trehjuliga motorfordon.

Genom förordning (EU) nr 168/2013 upphävs direktiv 2009/67/EG. Detta träder i kraft den 1 juni 2016.

Genom kommissionens direktiv 2013/60/EU ändras bilagorna I-VI i direktiv 2009/67/EG för övergångsperioden fram till den 1 juni 2016.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/67/EG

14.9.2009

-

EUT L 222, 25.8.2009

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2013/60/EU

11.12.2013

30.6.2014

EUT L 329, 10.12.2013

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar [EUT L 60, 2.3.2013].

Senast ändrat den 19.05.2014

Top