Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rester av veterinärmedicinska läkemedel i animaliska livsmedel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rester av veterinärmedicinska läkemedel i animaliska livsmedel

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 470/2009 – EU:s förfaranden för att fastställa gränsvärden för rester av farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs regler för gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av farmakologiskt aktiva ämnen som används i veterinärmedicinska läkemedel, exempelvis antibiotika, i animaliska livsmedel som bland annat kött, fisk, mjölk, ägg och honung. Detta för att garantera livsmedelssäkerheten.

I detta avseende fastställs i förordningen

gränsvärdet för högsta tillåtna resthalt (MRL-värdet)*

referensvärdet för åtgärder* när det gäller fall då ett MRL-värde inte har beräknats.

VIKTIGA PUNKTER

Den som ansöker om godkännande för försäljning av en veterinärmedicinsk produkt – där något farmakologiskt aktivt ämne används – måste lämna in en ansökan till Europeiska läkemedelsmyndigheten. Myndigheten måste ge ett yttrande som utgörs av en vetenskaplig riskbedömning och rekommendationer för riskhantering.

Myndigheten avgör om de fastställda MRL-värdena ska tillämpas för ett visst livsmedel eller en viss art. Europeiska kommissionen sätter upp regler för villkoren gällande denna beräkning av restgränsvärden.

I riskbedömningen måste det vägas in huruvida typen av och mängden rester som beaktas utgör en fara för människors hälsa.

I rekommendationerna för riskhantering måste man bedöma ett antal faktorer, däribland tillgången till alternativa ämnen för att behandla den aktuella arten.

Kommissionen klassificerar de farmakologiskt aktiva ämnen som redan har varit föremål för ett yttrande från myndigheten. Den kan fastställa referensvärden för åtgärder gällande rester av farmakologiskt aktiva ämnen som inte är klassificerade.

I vissa fall kan kommissionen eller ett EU-land lämna in en begäran om ett yttrande om MRL-värden till myndigheten. Sådana fall är bland annat de omständigheter då ämnet i fråga är godkänt för användning i ett land utanför EU.

Ett antal ämnen omfattas inte av denna förordning, däribland ämnen som täcks av EU:s förordning om främmande ämnen i livsmedel.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 6 juli 2009.

BAKGRUND

Tidigare EU-regler i den här frågan var alltför komplicerade och ledde till minskad tillgång till mediciner för livsmedelsproducerande djur i EU. Denna förordning infördes för att säkerställa såväl konsumentsäkerhet som tillgång till veterinärmedicinska läkemedel för att behandla vissa särskilda sjukdomar.

VIKTIGA BEGREPP

* Gränsvärde för högsta tillåtna resthalt (också kallat MRL-värde): den högsta koncentration av en rest av ett farmakologiskt aktivt ämne som kan tillåtas i ett animaliskt livsmedel.

* Referensvärde för åtgärd: den nivå för resthalter av ett farmakologiskt aktivt ämne som har fastställts för kontrollsyfte, när det gäller vissa ämnen för vilka det inte har fastställts något gränsvärde för högsta tillåtna restmängd. Referensvärdena för åtgärder fastställs i samråd med officiella laboratorier.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 11–22)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (EUT L 15, 20.1.2010, s. 1–72)

Fortlöpande ändringar och rättelser av förordning (EU) nr 37/2010 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 02.12.2015

Top