Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-varumärken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-varumärken

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning 207/2009 om EU-varumärken

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Genom förordningen upprättas EU-täckande regler och villkor för att bevilja EU-varumärken.

VIKTIGA PUNKTER

EU-varumärken

 • Varje person eller företag, däribland myndigheter och andra offentliga organ, kan erhålla ett EU-varumärke genom registrering.
 • Varumärken kan utgöras av någon form av tecken, i synnerhet ord (däribland personnamn), design, bokstäver, siffror och form på varor eller deras förpackning, förutsatt att sådana tecken kan
  • skilja varorna eller tjänsterna från ett företag från de från ett annat företag, och
  • förevisas i varumärkesregistret på ett sådant sätt att allmänheten och myndigheterna vet exakt vad det är som är skyddat.

Ägarrättigheter

Detta beviljar ägaren ensamrätt, som förhindrar tredje parter från att använda något av följande i kommersiella syften:

 • Varje tecken som är identiskt med EU-varumärket när det gäller varor eller tjänster som är identiska med de som EU-varumärket är registrerat för.
 • Varje tecken där det finns sannolikhet för förväxling med ett annat varumärke.
 • Varje tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket när det gäller varor eller tjänster som inte liknar dem som EU-varumärket är registrerat för, när användningen av detta märke utnyttjar varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga.

Ägaren av EU-varumärket får dock inte förbjuda tredje parter från att använda följande i kommersiella syften:

 • Hans/hennes eget namn eller adress.
 • Uppgifter om egenskaper för varor eller tjänster, såsom art, kvalitet eller kvantitet.
 • Varumärket om det är nödvändigt för att ange en produkts eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdelar.

Ansökan

Sökande måste lämna in en ansökan om ett EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

Ansökan måste innehålla följande uppgifter:

 • En begäran om registrering av ett EU-varumärke.
 • Information som identifierar den sökande.
 • En förteckning över de varor eller tjänster för vilka registrering söks.
 • En återgivning av varumärket.

Sökande måste också betala en ansökningsavgift. Ansökningsavgiften måste betalas inom en månad från arkiveringsdatumet – datumet då dokumenten inges hos myndigheten.

Registrering

 • När ansökan har ingivits utreder EUIPO om den uppfyller alla villkoren för att bevilja ett EU-varumärke.
 • Genom att ansökan offentliggörs kan tredje parter som motsätter sig beviljande av varumärket göra detta, utifrån tidigare rättigheter, genom invändningsförfaranden.
 • Om ansökan uppfyller alla de kriterier som krävs och ingen invändning kommer in eller beviljas, offentliggörs registreringen av varumärket.

Giltighet och förnyelse

 • EU-varumärken registreras för en period på tio år från det datumet då ansökan ingavs.
 • Registreringen kan förnyas för ytterligare perioder på tio år. Ansökan om förnyelse måste inges sex månader innan registreringen upphör att gälla.

Avstående, upphävande och ogiltighet

Ett EU-varumärke kan avstås när det gäller någon av eller samtliga varor eller tjänster som det är registrerat för. Ägarens rättigheter kan också upphävas om

 • varumärket inte har varit i verkligt bruk i EU på fem år,
 • varumärket har blivit en allmän beteckning för en produkt eller tjänst,
 • varumärket skulle kunna vilseleda allmänheten sett till art, kvalitet eller geografiskt ursprung för varorna eller tjänsterna.

I förordningen fastställs också ogiltighetsgrunder för varumärket. Dessa grunder innefattar exempelvis fall då den sökande handlade i ond tro vid ingivandet av ansökan om varumärket.

EU:s kollektivmärken

När en ansökan om registrering inges, är det möjligt att beteckna ett EU-varumärke som kollektivmärke. Följande grupper har tillstånd att inge EU-kollektivmärken – sammanslutningar av

 • tillverkare,
 • producenter,
 • tjänsteproducenter,
 • handelsmän,
 • juridiska personer under offentlig lagstiftning.

EU:s certifieringsmärken

Det är även möjligt att beteckna ett EU-varumärke som ett certifieringsmärke. Ägaren till ett sådant märke certifierar material, tillverkningsmetod för varor eller utförande av tjänster, kvalitet, noggrannhet eller andra egenskaper (med undantag för geografiskt ursprung) för de certifierade varorna och tjänsterna.

Rättsligt mål

Förordning (EU) nr 1215/2012 tillämpas i mål om EU-varumärken och ansökningar om EU-varumärken samt i mål i samband med litispendens och konnexitet i fråga om EU-varumärken och nationella varumärken.

EU-länderna måste utse ”domstolar för EU-varumärken”. Dessa domstolar har exklusiv behörighet i alla tvister som gäller intrång på och giltighet för EU-varumärken.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen gäller från och med den 13 april 2009.

BAKGRUND

EUIPO ersätter Byrån för harmonisering inom den inre marknaden från och med den 23 mars 2016 i enlighet med förordning (EU) nr 2015/2424 som ändrade förordning (EG) nr 207/2009.

Se mer information om EUIPO – varumärken.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version) (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1–42)

Fortlöpande ändringar av rådets förordning (EG) nr 207/2009 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 04.04.2016

Top