Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsmedel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsmedel

 

Förordning (EG) nr 469/2009 – tilläggsskydd för läkemedel

Förordning (EG) nr 1610/96 – tilläggsskydd för växtskyddsmedel

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGARNA?

 • Genom förordningarna ges extra skydd för särskilda läkemedel och växtskyddsmedel som har ett nationellt patent och som har godkänts för försäljning.
 • Syftet med detta europeiska skydd är att åtgärda eventuella skillnader och brister i nationella patentsystem för läkemedel och växtskyddsmedel.

VIKTIGA PUNKTER

 • Ett tilläggsskydd* kan varje produkt få som skyddas av ett nationellt patent och som har fått ett nationellt godkännande för försäljning, förutsatt att produkten inte redan har ett tilläggsskydd.
 • Tilläggsskyddet ger samma rättigheter som grundpatentet.
 • Ansökan om tilläggsskydd måste göras till den behöriga nationella patentmyndigheten inom sex månader från det att godkännandet för försäljning beviljades.
 • Tilläggsskyddet börjar gälla när grundpatentet upphör att gälla och är giltigt i upp till fem år. I fråga om läkemedel kan tilläggsskyddet förlängas en gång för sex månader om ett pediatriskt prövningsprogram har utarbetats.
 • Det skydd som ett patent och ett tilläggsskydd ger får inte gälla längre än sammanlagt 15 år från den dag då det första godkännandet för försäljning beviljades.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGARNA FÖR?

 • Förordning (EG) nr 469/2009 kodifierar rådets förordning (EEG) nr 1768/92. Den gäller sedan den 6 juli 2009.
 • Förordning (EG) nr 1610/96 har gällt sedan den 8 februari 1997, utom i de länder vars nationella lagstiftning inte tillät att patent meddelades för växtskyddsmedel, där den har gällt sedan den 2 januari 1998.

BAKGRUND

 • Tiden mellan det att en patentansökan lämnas in för ett nytt läkemedel eller växtskyddsmedel och ett godkännande för försäljning mottas förkortar den period då produkten åtnjuter faktiskt patentskydd. Tilläggsskyddet syftar till att kompensera för den kortare perioden av faktiskt patentskydd på dessa två områden.
 • Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Tilläggsskydd: en immateriell rättighet av sitt eget slag (sui generis) som fungerar som en förlängning av ett patent.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel (kodifierad version) (EUT L 152, 16.6.2009, s. 1–10).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 469/2009 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel (EGT L 198, 8.8.1996, s. 30–35).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 14.03.2017

Top