Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn

Finanskrisen i oktober 2008 visade på användadet av riskabla metoder i finanstjänstesektorn. Det är alltså lämpligt att fastställa klara och öppna principer som gäller ersättningspolicy i denna sektor, för att så mycket som möjligt minska risktagandet som bidrar till att göra det finansiella systemet som helhet mer sårbart.

RÄTTSAKT

Kommissionens rekommendation 2009/384/EG av den 30 april 2009 om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn.

SAMMANFATTNING

Denna rekommendation räknar upp de allmänna principer som styr ersättningspolicy i finanstjänstesektorn och som avser att undvika allt onödigt risktagnade i denna sektor, i synnerhet när det gäller banker och investeringsföretag.

Denna rekommendation gäller:

  • för finansföretag vars säte eller centraladministration är beläget på en medlemsstats territorium,
  • för ersättning till personalkategorier vars yrkesverksamhet konkret påverkar finansföretagets riskprofil.

Den gäller inte för avgifter och kommissioner till förmedlade och externa tjänsteproducenter vid entreprenad.

Ersättningspolicy

Ersättningspolicyn ska utveckla sig runt finansföretagets affärsstrategi, dess värderingar, mål, och långsiktiga intressen, som möjligheterna till hållbar tillväxt eller skydd av kunder och investerare vid tillhandahållande av tjänster.

Ersättningspolicyn ska leda till balans mellan fasta och rörliga delar. Den fasta delen motsvarar en tillräckligt stor del av den totala ersättningen för att finansföretaget ska kunna tillämpa en flexibel bonuspolitik.

Det är lämpligt att regelbundet uppdatera ersättningspolicyn så att den överensstämmer med företagets utveckling.

Om ersättningen är resultatbaserad ska den utvärderas med hänsyn till nutida och framtida risker och med hänsyn till kostnaden för faktiska kapital- och likviditetskostnader.

De förfaranden som följs ska vara klara, dokumenterade och internt utmärkas av öppenhet.

Styrelsen ska fastställa allmänna principer som styr ersättningspolicyn och finansföretaget ska ansvara för att de tillämpas.

Kontrollfunktioner, personalavdelningar och vid behov även experter kan bidra till utarbetandet av ersättningspolicyn.

Kontrollfunktionerna ska åtminstone en gång om året utföra en intern, centraliserad och självständig undersökning av huruvuda ersättningspolicyn överensstämmer med styrelsens fastställda policy och förfaranden.

Uppgiftslämning

Uppgifter om ersättningspolicyn ska lämnas av företaget i form av en separat förklaring eller regelbunden uppgiftslämning och ska innehålla:

  • uppgifter om beslutsgången för ersättningspolicyn,
  • uppgifter som förklarar sambandet mellan lön och resultat,
  • uppgifter om resultatkriterier,
  • de resultatkriterier som ger rättigheter till aktier, optioner eller rörliga ersättningsdelar,
  • de huvudsakliga parametrarna och motiveringen för eventuella system med årlig bonus och andra förmåner som inte är kontant ersättning.

Tillsyn

De behöriga myndigheterna ska utöva tillsynsverksamhet och ska vid denna tillsyn ta hänsyn till parametrar som:

  • finansföretagets storlek,
  • verksamhetens natur,
  • verksamhetens komplexitet.

Finansföretagen ska dessutom lämna en separat redogörelse till sina behöriga myndigheter som visar att de tidigare nämnda principerna om ersättningspolicyn följts.

Bakgrund

Ersättningsmetoder i finanstjänstesektorn, särskilt inom banker och investeringsföretag, har medfört onödigt risktagande. Dessa metoder bidrog i viss mån till stora förluster för de stora finansföretagen och var till viss del ursprunget till finanskrisen i oktober 2008. Meddelandet ”Främja återhämtning i Europa”, som kom under våren 2009, lade fram en plan med syfte att återställa och bibehålla stabilitet och trovärdighet i finanssystemet. Denna rekommendation om ersättningspolicy är en del av den strategi som föreslås i planen.

ANKNYTANDE RÄTTSAKT(ER)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Rapport om EU:s medlemsstaters tillämpning av kommissionens rekommendation 2009/384/EG om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn (KOM(2010) 286 slutlig – Ej offentliggjord i EUT). Rapporten beskriver status i tillämpningen av rekommendation 2009/384/EG i de olika medlemsstaterna.

Den konstaterar ojämlikhet i verkställandet av rekommendationens principer. I dag har endast 16 medlemsstater helt verkställt rekommendationen helt eller delvis och 7 medlemsstater tillämpar de åtgärder som förordats av rekommendationen på hela finanstjänstesektorn.

Rapporten konstaterar också att finansföretagen är tystlåtna om ändringarna i sin ersättningspolicy. Faktum är att dessa inrättningar fortsätter att filtrera de flesta uppgifterna om sina metoder för individuell ersättning.

Med dessa fortfarande höga hinder framför sig avser kommissionen fortsätta det den påbörjat och bidra till inrättandet av globala regler om ersättningspolicy i finanstjänstesektorn inom ramen för G-20 och rådet för finansiell stabilitet.

Senast ändrat den 14.09.2010

Top