Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Datorprogram – rättsligt skydd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Datorprogram – rättsligt skydd

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/24/EG – rättsligt skydd för datorprogram

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet syftar till att klargöra och avlägsna skillnader i det rättsliga skyddet för datorprogram i olika länder i Europeiska unionen (EU) för att bidra till en välfungerande inre marknad.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Det skydd som föreskrivs i detta direktiv gäller för

 • ett datorprograms alla uttrycksformer, men inte de idéer och principer som ligger bakom datorprogrammet eller dess olika detaljer,
 • ett datorprogram som är originellt i den meningen att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse,
 • datorprogram som skapats före den 1 januari 1993, dock utan att inverka på åtgärder som utförts eller rättigheter som förvärvats före denna dag.

Upphovsmannaskap

 • Upphovsmannen till ett datorprogram är den person eller grupp av personer som har skapat programmet eller, när den nationella lagstiftningen medger det, en juridisk person, det vill säga ett företag eller annan juridisk enhet.
 • Om flera personer har deltagit i skapandet av ett program, äger dessa personer ensamrätten gemensamt.
 • Om en arbetstagare skapar ett datorprogram som ett led i sina arbetsuppgifter eller efter arbetsgivarens anvisningar, har arbetsgivaren ensam de ekonomiska rättigheterna till programmet.

Rättsinnehavarens ensamrätt

Innehavaren av rättigheterna till ett datorprogram får göra, eller tillåta andra att göra, följande:

 • Varaktigt eller tillfälligt återge datorprogrammet eller en del av detta.
 • Översätta, anpassa, sammanställa eller på annat sätt ändra programmet.
 • Sprida programmet.

Begränsningar av denna ensamrätt (inget förhandstillstånd från rättsinnehavaren krävs)

 • Den som på laglig väg förvärvat programmet får återge, översätta, anpassa, sammanställa eller ändra programmet om så behövs för att det ska kunna användas på avsett sätt.
 • En person som har rätt att använda ett datorprogram får göra en säkerhetskopia av detta om en sådan behövs för den aktuella användningen.
 • En sådan person får även iaktta, undersöka eller prova programmets funktion i syfte att utröna de idéer och principer som ligger bakom programmets olika detaljer.

Dekompilering *

Rättsinnehavarens förhandstillstånd krävs inte när återgivning av koden eller översättning av kodens form är nödvändig för att erhålla den information som behövs för att uppnå samverkansförmågan* mellan ett nytt datorprogram och andra program.

Följande villkor gäller:

 • Åtgärderna utförs av licenstagaren eller annan person som har rätt att använda en kopia av programmet.
 • Informationen för att uppnå samverkansförmågan har inte tidigare varit lätt åtkomlig.
 • Åtgärderna är begränsade till att gälla de delar av originalprogrammet som är nödvändiga för att uppnå samverkansförmågan.

Särskilda skyddsåtgärder

EU-länderna måste vidta åtgärder mot personer som

 • omsätter en kopia av ett datorprogram som medför intrång i upphovsrätten,
 • innehar för kommersiella ändamål en kopia av ett datorprogram som medför intrång i upphovsrätten,
 • omsätter eller innehar för kommersiella ändamål någon form av hjälpmedel vars enda syfte är att underlätta att en teknisk skyddsanordning avlägsnas eller kringgås utan tillstånd.

En kopia av ett datorprogram som medför intrång i upphovsrätten kan beslagtas i enlighet med EU-ländernas nationella lagstiftning.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller sedan den 25 maj 2009. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 1992, som är den dag som anges i direktiv 91/250/EEG som direktiv 2009/24/EG är en kodifiering av.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Dekompilering: omvandling av programkoden till ett högnivåspråk som kan läsas av människor.

Samverkansförmåga: förmågan hos ett system eller en produkt att arbeta med andra system eller produkter utan att konsumenten behöver vidta ytterligare åtgärder.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (kodifierad version) (EUT L 111, 5.5.2009, s. 16–22).

Senast ändrat 23.01.2017

Top