Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Främja återhämtning i Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Främja återhämtning i Europa

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande från Europeiska kommissionen KOM(2009) 114 slutlig – Främja återhämtning i Europa

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN?

I meddelandet anges ett antal åtgärder som kan få igång en återhämtning i Europeiska unionen (EU) efter den ekonomiska krisen som inleddes sommaren 2007 och intensifierades i slutet av 2008.

VIKTIGA PUNKTER

I meddelandet presenteras ett ambitiöst program med följande mål:

 • 1.

  Återställa och bibehålla ett stabilt och pålitligt finansiellt system

I rapporten, som lades fram av De Larosière-gruppen (pdf), läggs särskild tonvikt på tillsyn som hörnstenen i ett stabilt finansiellt system.

Europeiska kommissionen har för avsikt att upprätta en övervakande ram för att tidigt upptäcka potentiella risker i samband med finansmarknaderna med hjälp av

 • 2.

  Säkerhet måste också vara en integrerad del av framtida europeisk lagstiftning. För detta ändamål har kommissionen planer för

  • en rättsakt som fastställer reglerings- och tillsynsstandarder för hedgefonder och private equity,
  • en vitbok om verktyg för tidigt ingripande för att undvika kriser,
  • en rapport om derivat och andra komplexa strukturerade produkter för att öka öppenheten och säkerställa finansiell stabilitet,
  • lagstiftning för att öka kvantiteten och förbättra kvaliteten på den föreskrivna kapitalbasen för verksamhet i samband med handelslager.

För att europeiska investerare, konsumenter samt små och medelstora företag ska känna sig trygga när det gäller besparingar, tillgången till kredit och rättigheter när det gäller finansiella produkter försöker kommissionen att vidta åtgärder inom följande områden:

En rekommendation om ersättning inom sektorn för finansiella tjänster och dess befattningshavare övervägs också genom ett paket med lagförslag som syftar till att lämna in dem till tillsyn.

Slutligen skulle ett harmoniserat sanktionssystem införas för att förhindra marknadsmissbruk.

 • 3.

  Stöd till den reala ekonomin

EU:s inre marknad bör fortsätta att vara motorn bakom det ekonomiska och sociala välståndet i EU. Därför bör EU-länderna öka sitt stöd för den reala ekonomin genom att

 • undanröja hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster,
 • genomföra strukturella förändringar som uppfyller klimat- och energiutmaningar genom att främja en ekonomi med låga koldioxidutsläpp,
 • främja utbytet av god praxis och synergier när det gäller EU-samarbetet,
 • hålla EU:s inre marknad öppen för handelspartner.
 • 4.

  Stödja människor genom krisen

Krisen har också haft negativa konsekvenser för arbetsmarknaden och har accentuerat problemen med arbetslöshet och social utslagning. För att bekämpa dessa problem bjöd kommissionen in EU-länderna att vidta åtgärder för att

 • hålla människor i arbete,
 • stimulera aktiveringen och tillhandahålla inkomststöd,
 • investera i omskolning och kompetenshöjning,
 • förhindra överskuldsättning och upprätthålla tillgången till finansiella tjänster,
 • garantera fri rörlighet för arbetstagare,
 • genomföra stödåtgärder för okvalificerad arbetskraft,
 • bekämpa avhopp från skolan,
 • främja flexicuritymodellen när det gäller anställningsskydd.

BAKGRUND

Delar av detta meddelande föreslogs i förberedelserna inför G20-mötet i London (april 2009). För att mildra bristerna i den globala ekonomin som orsakats av krisen lades förslag på att

 • stärka den globala finansiella arkitekturen,
 • stärka den finansiella ramen.

RÄTTSAKT

Meddelande inför Europeiska rådets vårmöte - Främja återhämtning i Europa - Volym 1 (KOM(2009) 114 slutlig av den 4 mars 2009)

Senast ändrat 08.05.2016

Top