Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kreditvärderingsinstitut

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kreditvärderingsinstitut

Kreditvärderingsinstitut utför oberoende bedömningar av kreditvärdigheten hos en enhet, skuld eller finansiell förpliktelse eller hos ett finansiellt instrument.

Betyget de ger har direkt påverkan på marknader och ekonomin.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut (text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Målet med förordningen är att reglera kreditvärderingsinstitutens verksamhet för att skydda Europas investerare och finansmarknader mot risken för dåliga metoder. Målet är att garantera självständighet och integritet för kreditvärderingsprocessen och att förbättra kvaliteten på de utförda värderingarna.

Registrering, uppföranderegler och tillsyn: För att kunna registrera sig i Europeiska unionen (EU) ska kreditvärderingsinstituten

 • undvika intressekonflikter, till exempel genom att inte låta kreditvärderingsanalytiker värdera en enhet som de själva har andelar i,
 • garantera att deras betyg och värderingsmetoder håller hög kvalitet,
 • garantera en hög grad av öppenhet, till exempel genom att årligen offentliggöra en rapport om sin öppenhet.

Sedan juli 2011 har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) haft ansvar för att registrera kreditvärderingsinstitut. Den har även uteslutande kontrollerande befogenheter för sådana institut.

Ändringar som infördes genom de nya reglerna:

Undvikande av alltför stor förlitan på kreditbetyg

 • Finansiella institut och investerare måste själva bedöma kreditrisker och får inte förlita sig endast eller automatiskt på utomstående betyg för att utvärdera en enhets eller ett finansiellt instruments kreditbetyg.

Bättre kvalitetsvärderingar av EU-länders statsskulder

 • Kreditvärderingsinstituten ska fastställa ett schema innehållande datum för när de ska värdera EU-länder. Länderna ska värderas minst en gång per halvår.
 • För att undvika marknadsstörningar får betygen offentliggöras först när EU:s börser har stängts och minst en timme innan de öppnar igen.
 • Investerare och EU-länder ska informeras om förhållanden och antaganden för varje betyg.

Större ansvar för kreditvärderingsinstitut

 • Ett kreditvärderingsinstitut får hållas ansvarigt om det har överträtt bestämmelserna i förordningen, antingen med mening eller genom grov oaktsamhet som leder till skada för en investerare eller en emittent.

Större oberoende och färre intressekonflikter

 • Var fjärde år måste emittenter av komplexa strukturerade finansiella instrument (återvärdepapperiseringar) byta till ett annat institut enligt en rotationsregel.
 • Kreditvärderingsinstitut ska offentliggöra situationer där en aktieägare innehar fem procent eller mer av institutets kapital eller rösträtter och fem procent eller mer av en enhet som har betygsatts av det institutet. Om båda innehaven når upp till eller överstiger 10 procent får inte kreditvärderingsinstitutet betygsätta enheten.
 • Det är förbjudet att inneha fem procent eller mer av mer än ett kreditvärdighetsinstituts kapital eller rösträtter, förutom om dessa institut hör till samma grupp.

Alla tillgängliga kreditbetyg ska offentliggöras på en europeisk plattform, som kommer att vara i drift från och med juni 2015.

Bakgrund

EU:s förordning om kreditvärderingsinstitut hör till EU:s initiativ för att svara mot åtagandena från G-20-mötet i Washington i november 2008.

Mer information finns nedan:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1060/2009

7.12.2009

-

EUT L 302, 17.11.2009

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 513/2011

1.6.2011

-

EUT L 145, 31.5.2011

Direktiv 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

EUT L 174, 1.7.2011

Förordning (EU) nr 462/2013

20.6.2013

-

EUT L 146, 31.5.2013

Direktiv 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

EUT L 153, 22.5.2014

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 272/2012 av den 7 februari 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av kreditvärderingsinstitut (EUT L 90, 28.3.2012).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 446/2012 av den 21 mars 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för innehåll i och format på kreditvärderingsinstituts regelbundna rapportering av kreditbetygsuppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (EUT L 140, 30.5.2012).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 447/2012 av den 21 mars 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut med tekniska tillsynsstandarder för överensstämmelsebedömningen av kreditvärderingsmetoder (EUT L 140, 30.5.2012).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 448/2012 av den 21 mars 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för presentationen av de uppgifter som kreditvärderingsinstitut ska tillhandahålla i det centrala arkiv som inrättats av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (EUT L 140, 30.5.2012).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 449/2012 av den 21 mars 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för uppgiftslämning vid registrering och certifiering av kreditvärderingsinstitut (EUT L 140, 30.5.2012).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 946/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut när det gäller förfaranderegler för böter som åläggs kreditvärderingsinstitut av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, samt bestämmelser om rätten till försvar och tidsfrister (EUT L 282, 16.10.2012).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/14/EU av den 21 maj 2013 om ändring av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg (EUT L 145, 31.5.2013).

Målet med detta direktiv är att undvika situationer där tjänstepensionsinstitut, fondförvaltningsbolag, investeringsbolag och alternativa investeringsfondförvaltare förlitar sig endast eller automatiskt på kreditbetyg eller använder dem som det enda kriteriet för riskbedömning.

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförbarheten av ett nätverk av mindre kreditvärderingsinstitut (COM(2014) 248 final)

I rapporten bedöms genomförbarheten av ett nätverk av mindre kreditvärderingsinstitut i EU och på vilket sätt ett sådant nätverk skulle bidra till att stärka de små instituten och göra dem mer konkurrenskraftiga. I rapporten föreslås att man bedömer mervärdet av ett nätverk av mindre kreditvärderingsinstitut på medellång och lång sikt. Bedömningen ska baseras på en analys av den nya lagstiftningens effekter.

Senast ändrat den 25.09.2014

Top